Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » Wyniki przetargów » ogłoszenie o wyborze ...

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu pn.: „Zakup i dostawę wyposażenia do pracowni mechanicznej na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach.

2019-05-09 07:44:49

IRP.272.4.5.2019


IRP.272.4.5.2019 Łęczna, dnia 08.05.2019r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania nr 1, oraz unieważnieniu postepowania w zakresie zadania nr 2,3,4,5,6,7 w postepowaniu pn.: „Zakup i dostawę wyposażenia do pracowni mechanicznej na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach.” Nr sprawy IRP.272.4.5.2019

1. Zamawiający działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.1986 z późn. zm.) informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
1) w zakresie zadania 1 zamówienia -myjka ciśnieniowa szt. 1
KADAR Ewa teratyka, Ciecierzyn 1E, 21-003 Ciecierzyn
2. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta nie podlega odrzuceniu, spełnia wymagania określone
w SIWZ przez Zamawiającego i stanowi ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych przez Zamawiającego w SIWZ.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych.

1) w zakresie zdania 1 zamówienia - myjka ciśnieniowa- szt. 1
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy Ilość punktów przyznana w poszczególnym kryterium

Łączna ilość punktów
Cena „C” Okres gwarancji
”G” Termin realizacji dostawy „T”
4 KADAR Ewa teratyka, Ciecierzyn 1E, 21-003 Ciecierzyn
60,00 00,00 20,00 80,00

3. Zamawiający zawiadamia również, iż przedmiotowe postepowanie w zakresie zadania nr 2,3,4,5,6,7 zostało unieważnione, na postawie art. 93 ust 1pkt 4), cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
4. Zgodnie z zapisem art. 94 ust. 1 pkt. 2 umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.
5. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) – dział XVII "Środki ochrony prawnej".

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron warszawaprojektowanie stron warszawa