Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Informacja z otwarcia ofert w postepowaniu pn.: „TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH W KIJANACH – BUDYNEK GŁÓWNY SZKOŁY ORAZ BUDYNEK INTERNATU” NR SPRAWY: IRP.272.4.3.2019

2019-05-06 12:28:17

; . ;; ,

Łęczna, dnia 06.05.2019r


Zamawiający: Powiat Łęczyński, 21-010 Łęczna, ul. Aleja Jana Pawła II 95 A,


Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu nr sprawy: IRP.272.4.3.2019INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


Przedmiot zamówienia: „TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH W KIJANACH – BUDYNEK GŁÓWNY SZKOŁY ORAZ BUDYNEK INTERNATU”

Zamawiający, Powiat Łęczyński z siedzibą w Łęcznej, ul. Aleja Jana Pawła II 95A,
21-010 Łęczna działając na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że:
1. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 06.05.2019r. godz. 10:15 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej- pok. Nr 13

2. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 1 046 636,06 złotych brutto, w tym:
Część 1 zamówienia - Docieplenie budynku głównego szkoły – kwota 404 331,04 zł brutto
Część 2 zamówienia - Instalacja C.O. w budynku głównym szkoły – kwota 247 189,19 zł brutto
Część 3 zamówienia- Docieplenie budynku Internatu – kwota 239 660,90 zł brutto
Część 4 zamówienia- Instalacja C.O. w budynku Internatu – kwota 155 454,93 zł brutto

3. Termin realizacji zamówienia: Zgodnie z zapisami w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj.:
Część 1 zamówienia- Docieplenie budynku głównego szkoły: od dnia 24 czerwca 2019r. do 30 sierpnia 2019r.
Część 2 zamówienia- Instalacja C.O. w budynku głównym szkoły: od dnia 24 czerwca 2019r. do 16 sierpnia 2019r.
Część 3 zamówienia- Docieplenie budynku Internatu: od dnia 29 czerwca 2020r. do 28 sierpnia 2020r.
Część 4 zamówienia- Instalacja C.O. w budynku Internatu: od dnia 29 czerwca 2020r. do 14 sierpnia 2020r.

4. Do wyznaczonego terminu składania ofert wpłynęły następujące oferty:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
Cena ryczałtowa brutto (C) Długość okresu gwarancji na roboty budowlane
oraz zamontowane materiały i urządzenia (G)
Część 1 Część 2 Część 3 Część 4 Część 1 Część 2 Część 3 Część 4
1.GROK Technika Grzewcza Krzysztof Radzikowski ul. Międzyrzecka 72 i 21-400 Łuków
- 470 110,46 - 195 196,39 - 84 m-ce - 84 m-ce
2.VIRTUS s.c. Paweł Buliński, Paweł Ciężki ul. Jantarowa 5/118 20-582 Lublin
526 166,50 322 884,54 - - 84 m-ce 84 m-ce - -
3.Zakład Remontowo-Budowlany S.C. Leszek i Teresa Słaby
ul. Wspólna 72, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
571 664,81 - 398 151,69 - 84 m-ce - 84 m-ce -
4. KVADRAT Grzegorz Jaszczewski Jacków 7b, 21-007 Mełgiew - - 293 884,45 224 264,45 - - 84 m-ce 84 m-ce
5.CROM Andrzej Witek ul. Bohaterów Monte Casino 53, 20-705 Lublin
598 057,27 - 346 913,90 - 84 m-ce - 84 m-ce -

Zgodnie z art.24 ust.11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt.23 cytowanej wyżej ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

agencja interaktywnaagencja interaktywna