Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zapytanie ofertowe pn.:Organizację wraz z dojazdem 4 dniowego pobytu podczas wyjazdu na trening interpersonalny dla rodzin”

2019-04-30 12:54:44

IRP.272.1.20.2019


IRP. 272.1.20.2019 Łęczna, 30.04.2019r.

Zapytanie ofertowe

I. ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa:
NIP:
Regon:
Adres:
Adres strony internetowej:
E-mail:
Numer telefonu:
Numer faksu:
Czas urzędowania: Powiat Łęczyński
505-001-77-32
431019425
ul. Aleja Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna
www.powiatleczynski.pl
zamowienia@powiatleczynski.pl
81 53 15 200
81 752 64 64
Poniedziałek – Piątek 7:00-15:00, Wtorek 8:00-16:00

W związku z realizacją zadań projektu pn: „Ośrodek Wsparcia Rodzin w Powiecie Łęczyńskim”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa XI „Włączenie społeczne” Działanie 11.2 „Usługi społeczne i zdrowotne”.

Zaprasza do złożenia oferty na: „Organizację wraz z dojazdem 4 dniowego pobytu podczas wyjazdu na trening interpersonalny dla rodzin”.

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA.
1. Postepowanie o udzielenie zamówienia na usługi prowadzone w trybie zapytania ofertowego na podstawie Uchwały nr 568/2016 Zarzadu Powiatu w Łecznej z dnia 7 października 2016 r. w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w związku z art. 44 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).
2. Postepowanie prowadzone uwzględniając zasady konkurencyjności na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z uwagi na fakt objęcia przedmiotowego zamówienia dofinansowaniem z budżetu UE.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

III. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
Kod CPV:63511000-4- organizacja wycieczek,
63500000-4- usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej,
55100000-1- usługi hotelarskie,
55300000-3- usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków,
60172000-4- wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą,
80500000-9- usługi szkoleniowe

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie 4 dniowego pobytu podczas wyjazdu integracyjnego z elementami edukacyjnymi wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną. Wyjazd organizowany jest w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Rodzin w Powiecie Łęczyńskim”.
TRANSPORT
Wykonawca podczas wyjazdu zapewni uczestnikom transport z miejsca wyjazdu- Łęczna do miejsca zakwaterowania w dniu rozpoczęcia i powrót z miejsca zakwaterowania do Łęcznej w dniu zakończenia pobytu. Wykonawca zobowiązany jest wykonać usługę
z wykorzystaniem środki transportu dopuszczonego do ruchu, spełniającego wszystkie wymogi bezpieczeństwa kodeksu drogowego i ustawy o transporcie drogowym. Pojazdy muszą być wyposażone w sprawną klimatyzację oraz pasy bezpieczeństwa, pojazdy powinny być dostosowane do osób jeżdżących na wózkach i leżących. Wykonawca
w dniu wyjazdu do miejsca realizacji usługi i w dniu powrotu zapewni kontrolę pojazdu
i kontrolę dokumentacji kierowcy przez odpowiednie służby oraz przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające sprawność pojazdu i gotowość kierowcy do jazdy. W przypadku awarii autokaru lub w razie wykazania przez organy kontroli niesprawności autokaru Wykonawca w ciągu 1 godziny podstawi sprawny pojazd zastępczy. Autokar powinien być podstawiony w 30 min. Przed wyjazdem. Kierowca powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
CEL WYJAZDU
Celem wyjazdu jest trening interpersonalny dla rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Wzmocnienie więzi uczuciowej pomiędzy członkami rodzin, trening umiejętności społecznych i kompetencji opiekuńczych a także obserwacja rzeczywistych relacji panujących pomiędzy osobami sprawującymi opiekę i dziećmi oraz podnoszenie świadomości na temat problemów społecznych, umiejętność rozwiązywania konfliktów, rozwoju umiejętności ważnych w relacji z innymi, w tym rozumienie zachowań własnych, wyrażania myśli i uczuć. Trening realizowany jest w formie wyjazdu ze względu na ograniczenie bodźców zewnętrznych co sprzyjać będzie osiągnięciu celów treningu.
UCZESTNICY WYJAZDU INTEGRACYJNEGO
Rodzice i opiekunowie sprawujący pieczę zastępczą wraz z ich dziećmi, którzy są pod kuratelą, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną ze stopniem umiarkowanym
i głębokim oraz z niepełnosprawnością ruchową.
Uczestnicy w podziale na grupy dla osób dorosłych (osoby sprawujące opiekę) i dzieci
(osoby przebywające pod opieką):
- łącznie 90 osób w tym: (80 osób rodziny z dziećmi + 8 osób kadry + 2 osoby z zespołu zarządzającego) , 8 grup 10 osobowych ( 40 h na grupę- 10h zajęć dziennie),
- rodziny ok 32 osoby w tym osoby z niepełnosprawnością -16 osób, w tym 4 osoby poruszające się na wózku inwalidzkim oraz 2 osoby leżące.
- rodziny-50 osób, w tym 25 osób sprawujących opiekę i 25 dzieci będące pod opieką
w wieku od 3 do 18 lat.
- osoby z kadry 2 osoby z Ośrodka Rewalidacyjno –Wychowczego w Łęcznej i 6 osób
z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej
- osoby z zespołu zarządzającego projektem -2 osoby.
MIEJSCE I CZAS REALIZACJI ZADANIA
Hotel lub ośrodek znajdujący się w miejscowości atrakcyjnej pod względem turystycznym, oddalony od Łęcznej nie więcej niż 200 km (wg Mapy Google), preferowane położenie nad jeziorem.
Hotel lub ośrodek bez barier architektonicznych, przystosowany do przyjęcia osób niepełnosprawnych, w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich i leżących. Musi posiadać basen kryty oraz zapewnić możliwość korzystania z basenu przez uczestników wyjazdu, w tym osoby z niepełnosprawnością.
Ośrodek musi dysponować również salą zabaw i/lub placem zabaw, sale szkoleniowe min.2, sala rekreacyjna ogrodem z równym terenem zielonym dla uczestników wyjazdu tj. dzieci (w tym dzieci niepełnosprawnych), boisko do gry w piłkę, siatkówka, piłkarzyki, stół do ping-ponga. Miejsce na ognisko/grill mile widziany. Wykonawca powinien wskazać możliwość pieszych wycieczek w ciekawe miejsca w pobliżu ośrodka.
Wyjazd integracyjny przewidziany jest w terminie od podpisania umowy do końca czerwca 2019 r. Wyjazd z Łęcznej planowany w dniu wyjazdu o godz. 9:00, powrót do Łęcznej w ostatnim dniu wyjazdu najpóźniej do godz. 20:00. Zakwaterowanie w Ośrodku ok godź. 13:00.
ZAKWATEROWANIE
Uczestnicy wyjazdu muszą być zakwaterowani w pokojach w jednym budynku
w pokojach 2,3,4 i 5 osobowych z łazienką i TV. Dwa pokoje dwuosobowe muszą być przystosowane do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich tj. muszą być przestronne, aby zapewnić swobodę poruszania się osoby na wózku inwalidzkim, mieć łazienkę dostosowaną dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
Przypuszczalny rozkład pokoi:
Pokój 2 osobowy
Pokój 3 osobowy
Pokój 4 osobowy
Pokój 5 osobowy
WYŻYWIENIE
Jadłospis powinien być dobrany w taki sposób, aby uwzględniał zasady racjonalnego żywienia (dieta bezglutenowa, bezmleczna, rozdrobnione posiłki). Uczestnicy powinni otrzymać pełnowartościowe posiłki przez okres całego pobytu tj. 4 dni. Usługa gastronomiczna (wyżywienie) dla grupy 90 osobowej w formie śniadania, obiadu, powieczorku i kolacji w dniach:
a) I dzień wyjazdu: obiad, podwieczorek i kolacja
b) II dzień wyjazdu: śniadanie, obiad, podwieczorek i kolacja w formie ogniska/grilla,
c) III dzień wyjazdu: śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja
d) IV dzień wyjazdu: śniadanie, obiad + suchy prowiant + woda na drogę ,
e) Przerwy kawowe w trakcie pobytu w przerwie między zajęciami (kawa, herbata, ciastka soki, woda). Wykonawca zapewni w miejscu zakwaterowania nieograniczony dostęp do wody pitnej.
Wykonawca zapewni wysoką jakość wyżywienia, które musi być zdrowe, świeże, sycące
i smaczne. Zasada urozmaicania powinna dotyczyć wszystkich posiłków (zamawiający zastrzega możliwość zamówienia posiłków wg. diety zgodnie z potrzebami uczestników wyjazdu). Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia potraw i napojów zgodnie
z zaproponowanym i zaakceptowanym przez Zamawiającego menu oraz zobowiązany jest do zapewnienia zaplecza technicznego i obsługi potrzebnej do sprawnego przeprowadzenia usługi gastronomicznej, z uwzględnieniem wszelkich prac porządkowych.
Wykonawca załączy do oferty foldery lub zdjęcia przedstawiające miejsce wykonania usługi, pokoje, sale wykładowe, restaurację/salę obiadową, konferencyjną sal zabaw
i placu zabaw, basenu.
BAZA REKREACYJNA
Wykonawca powinien dysponować bazą rekreacyjną oraz zapewnić nieodpłatny dostęp do tej bazy, zapewnić dostęp do sprzętu sportowo-rekreacyjnego. Ośrodek musi posiadać basen kryty. Wykonawca zorganizuje i zapewni podczas pobytu dla uczestników wyjazdu w tym osób z niepełnosprawnością ćwiczenia ruchowe w basenie prowadzone przez terapeutę (indywidualne bądź grupowe- 1 h ćwiczeń na grupę dziennie).
SALA DO PROWADZENIA ZAJĘĆ
Podczas wyjazdu uczestnicy projektu wezmą udział w zajęciach psychoedukacyjnych
w łącznym wymiarze 10 godzin szkoleniowych (po 45 min), dziennie na grupę 400 godzin. Osoby prowadzące zajęcia zapewnia Zamawiający. Wykonawca zapewni salę konferencyjna do prowadzenia różnego rodzaju zajęć grupowych ewentualnie animatora wspomagającego. Sala dydaktyczna powinna zapewniać komfort uczestników i powinna być wyposażona w ilość miejsc siedzących i stolików dostosowaną do ilości osób. Sala powinna być wyposażona w tablicę typu flipchart lub tablice z kartkami, markery, dostęp do bezprzewodowego Internetu, sprzęt do prezentacji (ekran, rzutnik multimedialny), laptop, nagłośnienie, mikrofon bezprzewodowy. Sala do prowadzenia zajęć nie powinna być salą przechodnią ani jadalnianą, musi być przystosowana do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Zajęcia będą odbywać się w Sali przez 3 dni pobytu:
a) I dzień: sala dostępna w godz. 9.00-20.00 (2h x 45 min + 15 min. Przerwa na posiłki)
b) II dzień: sala dostępna w godź. 9.00-20.00
c) III dzień: sala dostępna w godz. 9.00-20.00
DODATKOWE INFORMACJE
Z uwagi na specyfikę wyjazdu dopuszcza się możliwość zmniejszenia ilości osób maksymalnie o 4 osoby. Ostateczna ilość osób biorących udział w wyjeździe zostanie potwierdzona na 2 dni przed terminem planowanego wyjazdu. Zmniejszenie liczby osób wiąże się z proporcjonalnym zmniejszeniem kosztów wyjazdu.
wykonawca zapewni ubezpieczenie od NNW dla wszystkich uczestników wyjazdu. Dokładne ustalenia i decyzje dotyczące realizacji zamówienia ( harmonogram i inne) uzgadniane będą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Łączny koszt powinien obejmować: dowóz z Łęcznej do miejsca pobytu i z powrotem, zakwaterowanie, wyżywienie.

V. CEL ZAMÓWIENIA
Celem zamówienia jest Wzmocnienie więzi uczuciowej pomiędzy członkami rodzin, trening umiejętności społecznych i kompetencji opiekuńczych a także obserwacja rzeczywistych relacji panujących pomiędzy osobami sprawującymi opiekę i dziećmi oraz podnoszenie świadomości na temat problemów społecznych, umiejętność rozwiązywania konfliktów, rozwoju umiejętności ważnych w relacji z innymi, w tym rozumienie zachowań własnych, wyrażania myśli i uczuć.

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Przewidziany termin realizacji przedmiotu zamówienia: od podpisania umowy do końca czerwca 2019 r.

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu;
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia,
2) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) doświadczenie:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie,
w którym potwierdzi posiadanie doświadczenia w zakresie świadczenia co najmniej dwóch usług zorganizowania i przeprowadzenia kilkudniowych wyjazdów dla rodzin
w tym dzieci z niepełnosprawnościami potwierdzone referencjami lub protokołem odbioru ,
3) Sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia.
3. Ocena spełniania warunku udziału w postepowaniu nastąpi w oparciu o złożone przez Wykonawcę do oferty oświadczenie, potwierdzające, że Wykonawca znajduje się
w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotowego zamówienia. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału
w postepowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
4. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania
1) Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postepowaniu podlegać będą wykluczeniu udziału w postepowaniu.
2) Z udziału w postepowaniu wykluczeni są wykonawcy (podmioty i osoby) powiązani
z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi
w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej od drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
5. Z udziału w postepowaniu Zamawiający wykluczy w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz.243 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498).
6. Brak podstaw do wykluczenia z udziału w postepowaniu, o których mowa powyżej Zamawiający zweryfikuje na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawcę.

VIII. WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA.
1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu zobowiązany jest załączyć do oferty:
1) wykaz usług, wg wzoru załącznika nr 4, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane
z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie
i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty.
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności ww. dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych
i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz wskazane przez Wykonawcę dokumenty.

IX. WYKAZ INNYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCÓW.
1. Prawidłowo wypełniony i podpisany formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
2. Oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postepowaniu stanowiące zał. nr 3 do zapytania ofertowego,
3. CV osoby prowadzącej dodatkowe zajęcia animacyjne (w tym dla osób
z niepełnosprawnością) wraz z informacją o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje( kserokopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem)
4. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych z Zamawiającym- zał. nr 3
5. Informację o miejscowości oraz nazwie ośrodka gdzie będzie zorganizowany 4-dniowy wyjazd inegracyjno-terapeutyczny wraz z danymi kontaktowymi tego ośrodka,
6. Informację dotyczącą trwania wyjazdu ( w tym planowana godzina wyjazdu
i powrotu), informacja o transporcie mając na uwadze osoby z niepełnosprawnością, warunki zakwaterowania,
Oferta, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
Wszystkie kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Jeden wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, pod rygorem odrzucenia wszystkich ofert danego oferenta.

X. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
1. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy: IRP.272.1.20.2019.
2. W postepowaniu o udzielanie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia wezwania oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują w formie pisemnej, za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
4. Korespondencję związaną z przedmiotowym postepowaniem, należy kierować na adres: Powiat Łęczyński, ul. Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, e-mail: zamówienia@powiatleczynski.pl , fax. 81 752 64 64
5. Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Edyta Szostakiewicz, Anna Giszczak, tel. 81 5315503.

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez 15 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
3. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania.
4. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
5. Oferta oraz wymagane formularze, składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
6. Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
7. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty: oświadczenia, załączniki
i inne, o których mowa w zapytaniu.
8. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami, zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
1. Ofertę należy złożyć do dnia 10.05.2019 r do godziny 10:00
1) pocztą lub przesyłką kurierską na adres Zamawiającego podany w punkcie I lub
2) osobiście w siedzibie Zamawiającego, w kancelarii podawczej (pierwsze piętro, pokój nr 111), lub
3) przesłać lub e-mailem: zamowienia@powiatleczynski.pl; faksem na nr: /081/ 752 64 64 (decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane).
1. Oferty składane w sposób wymieniony w ppkt.1 i 2 winny być oznaczone
w następujący sposób:
„OFERTA NA ORGANIZACJĘ WRAZ Z DOJAZDEM 4 DNIOWEGO POBYTU PODCZAS WYJAZDU NA TRENING INTERPERSONALNY DLA RODZIN“
Nr sprawy IRP.272.1.20.2019
Nie otwierać przed dniem 10.05.2019 r. godziną 10:15
3. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

XIV. KRYTERIUM OCENY OFERT, WAGA I SPOSÓB PRZYZNANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERT :
Kryterium oceny ofert: cena – 100%.
Kryterium – cena, podlegać będzie ocenie wg wzoru:
Cena min.
Cena = ---------------------- x 100
Cena Bad. of.
gdzie:
C min – cena brutto oferty najniższej,
C bad. of – cena brutto badanej oferty

XV. WARUNKI ZMIANY UMOWY:
Zmiany umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:
1. Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta na warunkach określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym – wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 2
2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.
3. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
4. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający, może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
5. Brak dostarczenia dokumentu, o których mowa w pkt. 4 w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie zostanie uznane przez Zamawiającego za równoznaczne
z odmową podpisania umowy.


XVII. WYNIK POSTĘPOWANIA
O wyborze oferty zamawiający powiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty drogą mailową oraz zamieści notatkę z wyboru na swojej stronie internetowej pod adresem: www.powiatleczynski,pl zakładka zamówienia publiczne, zakładka zamówienia do 30 tys. euro.

XVIII. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z ART. 13 RODO
W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH OSOBY FIZYCZNEJ.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1.administratorem danych osobowych pozyskanych w toku postępowania jest Powiat Łęczyński -Starostwo Powiatowe w Łęcznej ul. Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, tel. kontaktowy; (81) 5315200
2.administrator wyznaczył inspektora danych osobowych. Kontakt w sprawach danych osobowych można uzyskać poprzez adres e-mail: inspektor@powiatleczynski.pl
dane osobowe pozyskane przez Administratora przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr IPR.272.1.20.2019 pn.: „Organizację wraz z dojazdem 4 dniowego pobytu podczas wyjazdu na trening interpersonalny dla rodzin”. prowadzonym w oparciu o art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz.1986 z późn. zm.) , dalej „ustawa Pzp”
3.odbiorcami danych osobowych pozyskanych w ramach niniejszego postepowania mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp.
4.zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp dane osobowe pozyskane w ramach niniejszego postępowania będą przechowywane, przez okres min. 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5.obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6.przetwarzane dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Administratora do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, stosowanie do art. 22 RODO;
7.posiada Pani/Pan:
1)na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2)na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
3)na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
4)prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8.nie przysługuje Pani/Panu:
1)w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2)prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3)na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

XIX. UNIEWAŻNIENIE POSTEPOWANIA
1. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postepowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia niniejszego postepowania bez wybierania którejkolwiek z ofert.


……………………………………………
Data i podpis kierownika Zamawiającego


Wykaz załączników:
1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3. Wzór umowy
4. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych z Zamawiającym

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

serwisy internetoweserwisy internetowe