Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

MODYFIKACJA treści Zapytania ofertowego na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nr sprawy IRP.272.1.19.2019

2019-04-26 14:15:46

. ; .

IRP.272.1.19.2019 Łęczna, dnia 26.04.2019Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia
MODYFIKACJA
ZAPISÓW ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA:
PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO.
NR SPRAWY: IPR.272.1.19.2019
I.
Postanowienia Zapytania ofertowego w zakresie rozdziału V WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: przed modyfikacją w brzmieniu było:

Pkt.1 ust.3 lit.b

osoby zdolne do realizacji zamówienia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru uprawniające do nadzorowania robót w specjalności, w zakresie:
- Zadania nr 1 i 3 - konstrukcyjno-budowlanej: Inspektora robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami w zakresie konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, - co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi lub pełnieniu nadzoru inwestorskiego, liczone od dnia uzyskania uprawnień oraz przynależeć do branżowej izby samorządu zawodowego;
- Zadania nr 2 i 4 - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych: Inspektora robót w specjalności sanitarnej - uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych bez ograniczeń - co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi lub pełnieniu nadzoru inwestorskiego, liczone od dnia uzyskania uprawień, oraz przynależeć do branżowej izby samorządu zawodowego;
Inspektor nadzoru winien posiadać obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, wynikające z art. 6 ust.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r.
o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2016r. poz.1725 z późn. zm.), za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.


Postanowienia Zapytania ofertowego w zakresie rozdziału V WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

Pkt.1 ust.3 lit.b

osoby zdolne do realizacji zamówienia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru uprawniające do nadzorowania robót w specjalności, w zakresie:
- Zadania nr 1 i 3 - konstrukcyjno-budowlanej: Inspektora robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami w zakresie konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, - co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi lub pełnieniu nadzoru inwestorskiego, liczone od dnia uzyskania uprawnień oraz przynależeć do branżowej izby samorządu zawodowego;
- Zadania nr 2 i 4 - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych: Inspektora robót w specjalności sanitarnej - uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń - co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi lub pełnieniu nadzoru inwestorskiego, liczone od dnia uzyskania uprawień, oraz przynależeć do branżowej izby samorządu zawodowego;
Inspektor nadzoru winien posiadać obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, wynikające z art. 6 ust.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2016r. poz.1725 z późn. zm.), za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie.


Pozostałe zapisy Zapytania ofertowego utrzymują swoje brzmienie.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron warszawatworzenie stron warszawa