Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zapytanie ofertowe na wykonanie kosztorysów inwestorskich i sprawowanie funkcji inspektora nadzoru

2009-02-16 11:08:39


ZP.3411/2/2009

ZAPYTANIE OFERTOWE


Na podstawie Zarządzenia Starosty Nr 32 z dnia 31 sierpnia 2007 w oparciu o art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. t.j. z 2007r. Nr 223 poz. 11655 i art. 35 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę:
1. Wykonanie kosztorysów inwestorskich oraz przedmiarów robót dla wykonania remontu związanego
z termoizolacją budynku Przychodni Nr 1 oraz likwidacją barier architektonicznych, położenie terakoty antypoślizgowej przy wejściu do Przychodni Nr 1 w Łęcznej.
2. Wykonanie wyżej wymienionych dokumentów w 4 egz. w wersji pisemnej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej czytanej w programie PDF lub CorellDraw lub JPG.
3. Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru na robotach budowlanych związanych
z remontem w budynku Przychodni Nr 1 w Łęcznej, ul Rynek II/8, uszczegółowionego w art. 25 i 26 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 156 poz. 1118
z późn. zm.);

Zamawiający: Powiat Łęczyński z siedzibą: 21-010 Łęczna, ul. Jana Pawła II 95A
REGON: 431019425 NIP: 505 001 77 32
Telefon: /081/ 752-64-80 Faks: /081/ 752-64-64
E-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl

O udzielanie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają wymagane w tym zakresie uprawnienia budowlane oraz przynależą do odpowiedniej Izby Samorządu Zawodowego

Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Teresa Olszak– Główny Inspektor ds. zamówień publicznych i remontów, kontakt jw.

Sposób przygotowania oferty: wypełnić załączony formularz oferty.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 10.02.2009 r godziny 10:00 w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej
Al. Jana Pawła II 95A pok. 111 lub przesłać faksem na nr: /081/ 752-64-64 lub e-mailem: t.olszak@powiatleczynski.pl

Załączniki:
1. Formularz oferty
2. Wzór umowy


Łęczna dnia 03.02.2009 r.
Przewodniczący Zarządu Powiatu

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

sklepy internetowesklepy internetowe