Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. NR Sprawy: IRP.272.1.19.2019

2019-04-26 08:22:01

. ; . ..


IRP.272.1.19.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE


I. ZAMAWIAJĄCY:
Powiat Łęczyński
adres: Al. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna
tel./81/ 531-52-00, fax /81/ 752-64-64
www.powiatleczynski.pl
e-mail: www.powiatleczynski.pl
NIP 505-001-77-32,
REGON 431019425

W związku z realizacją zadań projektu pn:
„Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach– budynek główny szkoły oraz budynek Internatu” wspófinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna
i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego

zaprasza do złożenia oferty na:

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

II. TRYB POSTĘPOWANIA
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie Uchwały Nr 568/2016 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 7 października 2016 roku w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz uwzględniając zasady konkurencyjności określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CPV: 71700000-5 – usługi nadzoru i kontroli

Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie wynikającym z art. 25 i 26 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach projektu „Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach– budynek główny szkoły oraz budynek Internatu” w podziale na zadania:
1. Zadanie Nr 1 - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi pn.: Docieplenie budynku głównego szkoły:
Zakres prac objętych nadzorem inwestorskim obejmuje:
1) Zakres robót na i przy ścianach elewacyjnych:
a) demontaż istniejących i montaż nowych rur spustowych,
b) demontaż i montaż nowych rynien,
c) demontaż istniejących parapetów zewnętrznych we wszystkich oknach,
d) montaż nowych blaszanych powlekanych parapetów zewnętrznych we wszystkich oknach,
e) położenie tynku gładkiego na cokołach i murku oporowym z osiatkowaniem
i wykończeniem,
f) docieplenie ścian nadziemia płytami styropianowymi o gr.6 i 14 cm z wyprawą elewacyjną cienkowarstwową,
g) docieplenie ościeży płytami styropianowymi o gr. 2 cm z wyprawą elewacyjną cienkowarstwową,
h) demontaż istniejących krat stalowych,
i) montaż krat z uwzględnieniem wydłużeń (grubość ocieplenia) z malowaniem podkładowym i nawierzchniowym,
j) malowanie balustrad farbą podkładowa i nawierzchniową,
k) położenie gresu antypoślizgowego na schodach zewnętrznych,
l) demontaż i montaż kamer, uchwytów do flag, tablic, skrzynek gazowych,
2) Zakres robót przy zewnętrznej stolarce okiennej:
a) montaż nawiewników higrosterowanych we wszystkich oknach,
3) Zakres robót przy dociepleniu stropodachu:
a) położenie folii paroprzepuszczalnej na konstrukcji dachu,
b) położenie styropapy o gr. 10 cm,
c) położenie nawierzchniej papy termozgrzewalnej,
d) montaż obróbek blacharskich, pasów pod i nadrynnowych, orynnowania z blachy płaskiej powlekanej,
e) demontaż i montaż istniejącej odgromówki z nowymi uchwytami.
Roboty budowlane podlegające nadzorowi inwestorskiemu doprecyzowane są dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarami robót dostępnymi na stronie
http://www.powiatleczynski.pl/strony,show,5986,siwz-z-zalacznikami-do-postepowania-pn-termomodernizacja-zespolu-szkol-rolniczych-w-kijanach-budynek-glowny-szkoly-oraz-budynek-internatu-nr-sprawy-irp272432019.html – Pliki: zał. nr 1 – dokumentacja projektowa dla części 1

2. Zadanie Nr 2 - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi pn.: Instalacja C.O. w budynku głównym szkoły.
Zakres prac objętych nadzorem inwestorskim obejmuje:
1) demontaż grzejników,
2) demontaż orurowania,
3) uzupełnienie otworów po demontażach,
4) wykonanie przekuć w ścianach i stropach na potrzeby projektowanej instalacji,
5) montaż nowych grzejników,
6) montaż zaworów termostatycznych, odcinających, odpowietrzających, spustowych, podpionowych,
7) montaż rur,
8) wykonanie izolacji termicznej,
9) regulacja działania instalacji,
10) obudowa przewodów rozprowadzających,
11) odtworzenie do stanu istniejącego ścian, podłóg i sufitów po wykonaniu instalacji,
12) wymiana rur położonych w kanałach technicznych doprowadzających ciepło
z kotłowni.
Roboty budowlane podlegające nadzorowi inwestorskiemu doprecyzowane są dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarami robót dostępnymi na stronie
http://www.powiatleczynski.pl/strony,show,5986,siwz-z-zalacznikami-do-postepowania-pn-termomodernizacja-zespolu-szkol-rolniczych-w-kijanach-budynek-glowny-szkoly-oraz-budynek-internatu-nr-sprawy-irp272432019.html – Pliki: zał. nr 2 – dokumentacja projektowa dla części 2

3. Zadanie Nr 3 - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi pn.: Docieplenie budynku Internatu.
Zakres prac objętych nadzorem inwestorskim obejmuje:
1) Zakres robót na i przy ścianach elewacyjnych:
a) demontaż istniejących i montaż nowych rur spustowych,
b) demontaż i montaż nowych rynien,
c) demontaż istniejących parapetów zewnętrznych we wszystkich oknach,
d) montaż nowych blaszanych powlekanych parapetów zewnętrznych we wszystkich oknach,
e) położenie tynku gładkiego na cokołach z osiatkowaniem i wykończeniem,
f) docieplenie ścian nadziemia płytami styropianowymi o gr. 10 i 12 cm z wyprawą elewacyjną cienkowarstwową,
g) docieplenie ościeży płytami styropianowymi o gr. 2 cm z wyprawą elewacyjną cienkowarstwową,
h) demontaż istniejących krat stalowych,
i) montaż krat z uwzględnieniem wydłużeń (grubość ocieplenia) z malowaniem podkładowym i nawierzchniowym,
j) malowanie balustrad farbą podkładową i nawierzchniową,
k) położenie gresu antypoślizgowego na schodach zewnętrznych,
l) demontaż i montaż kamer, uchwytów do flag, tablic, skrzynek gazowych.
2) Zakres robót przy zewnętrznej stolarce okiennej:
a) montaż nawiewników higrosterowanych we wszystkich oknach.
3) Zakres robót przy dociepleniu stropodachu:
a) docieplenie stropodachu pneumatycznie za pomocą granulatu z wełny mineralnej gr. 15 cm,
b) wykonanie otworów w pokryciu dachu pod potrzeby wdmuchnięcia granulatu,
c) wykonanie obróbek blacharskich: pas nad i podrynnowy z blachy płaskiej powlekanej
Roboty budowlane podlegające nadzorowi inwestorskiemu doprecyzowane są dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarami robót dostępnymi na stronie
http://www.powiatleczynski.pl/strony,show,5986,siwz-z-zalacznikami-do-postepowania-pn-termomodernizacja-zespolu-szkol-rolniczych-w-kijanach-budynek-glowny-szkoly-oraz-budynek-internatu-nr-sprawy-irp272432019.html – Pliki: zał. nr 3 – dokumentacja projektowa dla części 3

4. Zadanie Nr 4 - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi pn.: Instalacja C.O. w budynku Internatu.
Zakres prac objętych nadzorem inwestorskim obejmuje:
1) demontaż grzejników,
2) demontaż orurowania,
3) uzupełnienie otworów po demontażach,
4) wykonanie przekuć w ścianach i stropach na potrzeby projektowanej instalacji,
5) montaż nowych grzejników,
6) montaż zaworów termostatycznych, odcinających, odpowietrzających, spustowych, podpionowych,
7) montaż rur,
8) wykonanie izolacji termicznej,
9) regulacja działania instalacji,
10) obudowa przewodów rozprowadzających,
11) odtworzenie do stanu istniejącego ścian, podłóg i sufitów po wykonaniu instalacji.
12) wymiana rur położonych w kanałach technicznych doprowadzających ciepło z kotłowni.
Roboty budowlane podlegające nadzorowi inwestorskiemu doprecyzowane są dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarami robót dostępnymi na stronie
http://www.powiatleczynski.pl/strony,show,5986,siwz-z-zalacznikami-do-postepowania-pn-termomodernizacja-zespolu-szkol-rolniczych-w-kijanach-budynek-glowny-szkoly-oraz-budynek-internatu-nr-sprawy-irp272432019.html – Pliki: zał. nr 4 – dokumentacja projektowa dla części 4

5. Do zakresu zadań Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będzie należało:
1) reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją tj. projektem budowlanym, projektem wykonawczym, przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz umową o realizację robót budowlanych, w ścisłym porozumieniu z Inwestorem, którym dla przedmiotowego zadania jest Powiat Łęczyński,
2) sprawowanie w zakresie odpowiadającym poniższym wymaganiom, zgodnie z art. 25 i 26 z ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
3) sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
4) zatwierdzanie zastosowania danego materiału wyrobu lub urządzenia w przypadkach,
a) zastosowanie rozważań zamiennych,
b) braku szczegółowego opisu materiałów lub urządzeń,
5) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, przygotowanie i udział w czynnościach odbiorów częściowych, poszczególnych etapów, odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,
6) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad,
7) kontrolowanie rozliczeń budowy poprzez akceptację na fakturze wskazanego zakresu robót,
8) monitorowanie zgodności robót z zapisami zawartymi w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do umowy,
9) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie
w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz wyceny robót,
10) rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót, a w razie potrzeby zasięganie opinii autora projektu, z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę kosztów budowy, które wymagają dodatkowo uzgodnienia z Zamawiającym,
11) kontrola i weryfikacja przedkładanych obmiarów robót, kosztorysów oraz stanu realizacji budżetu inwestycji,
12) uczestniczenie przy prowadzeniu przez wykonawców robót koniecznych prób, pomiarów i sprawdzeń,
13) organizowanie i prowadzenie narad technicznych, problemowych i innych spotkań w zależności od potrzeb,
14) kontrola i monitoring, aby osoby zatrudnione przez wykonawców robót budowlanych posiadały kwalifikacje oraz uprawnienia do prowadzenia prac budowlanych,
15) kontrola i monitoring, aby wszystkie używane urządzenia i materiały posiadały stosowne świadectwa i certyfikaty wymagane przepisami i dokumentacją projektową i wymaganiami umowy,
16) uzgadnianie miejsc tymczasowego składowania materiałów w obrębie terenu inwestycji oraz ich kontrola,
17) egzekwowanie od Wykonawcy stosowania przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego,
18) sprawdzenie ważności ubezpieczeń osób zatrudnionych oraz używanego sprzętu,
19) wydawanie kierownikom budowy lub kierownikom robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących: wykonywania prób, wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych,
20) zawieszenie robót budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie życia lub zdrowia ludzi bądź spowodować znaczne straty materialne,
21) weryfikacja, analizowanie i zatwierdzanie do zapłaty faktur wystawionych przez wykonawcy robót budowlanych w związku z realizacją umowy na roboty budowlane,
22) uzgadnianie z wykonawcą robót budowlanych rodzaju dokumentacji powykonawczej, sprawdzanie jej i zatwierdzanie w porozumieniu z Zamawiającym,
23) przygotowanie w imieniu Zamawiającego kompletu dokumentów związanych z rozpoczęciem robót, odbiorem końcowym oraz złożeniem zawiadomienia o zakończeniu,
24) weryfikacja i sprawdzenie sporządzonych przez Wykonawcę kosztorysów różnicowych,
25) uczestnictwo w komisji odbioru końcowego inwestycji oraz komisjach odbiorów gwarancyjnych,
26) zarządzanie całym procesem przekazania obiektów do użytkowania,
27) inne roboty niezbędne do wykonania całości przedmiotu zamówienia: informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych przez wykonawców robót o zaistnieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,
28) poświadczenie terminu zakończenia robót,
29) Inspektor Nadzoru nie jest uprawniony do podejmowania samodzielnie decyzji niosących skutki finansowe dla Zamawiającego.

6. Usługi nadzoru obejmować będą branże w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych.
7. Ogłoszenie oraz dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru przedmiotowych robót budowlanych są zamieszczone i udostępniane na stronie internetowej Zamawiającego – www.powiatleczynski.pl zakładka- zamówienia publiczne, zakładka- SIWZ z załącznikami.
8. Inspektor pełnić będzie nadzór inwestorski w pełnym zakresie wynikającym z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane art.25 i 26 ustawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.),
9. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną, kilka lub wszystkie części, przy czym na daną część zamówienia można złożyć tylko jedną ofertę.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1) Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie:
1) rozpoczęcie - w dniu podpisania umowy,
2) zakończenie:
Zadanie 1 zamówienia- Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi pn.: Docieplenie budynku głównego szkoły: do 30 sierpnia 2019r.
Zadanie Nr 2 - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi pn.: Instalacja C.O. w budynku głównym szkoły: do 16 sierpnia 2019r.
Zadanie Nr 3 - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi pn.: Docieplenie budynku Internatu: do 28 sierpnia 2020r.
Zadanie Nr 4 - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi pn.: Instalacja C.O. w budynku Internatu: do 14 sierpnia 2020r.

2) Inspektor nadzoru działający w imieniu Zamawiającego w ramach wynagrodzenia ryczałtowego wynikającego z umowy, będzie pełnił swoją funkcję do czasu zakończenia inwestycji, włącznie z udziałem w odbiorze bezusterkowym końcowym i gwarancyjnym.
W przypadku zmiany terminu wykonania zadania inwestycyjnego, nad którym pełniony jest nadzór inwestycyjny, termin realizacji umowy ulega odpowiednio zmianie.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia,
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia,
3) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) doświadczenie:
warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia dla danej części zamówienia.
Zamawiający uwzględni tylko zadania zakończone.
b) osoby zdolne do realizacji zamówienia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru uprawniające do nadzorowania robót w specjalności, w zakresie:
- Zadania nr 1 i 3 - konstrukcyjno-budowlanej: Inspektora robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami w zakresie konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, - co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi lub pełnieniu nadzoru inwestorskiego, liczone od dnia uzyskania uprawnień oraz przynależeć do branżowej izby samorządu zawodowego;
- Zadania nr 2 i 4 - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych: Inspektora robót w specjalności sanitarnej - uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych bez ograniczeń - co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi lub pełnieniu nadzoru inwestorskiego, liczone od dnia uzyskania uprawień, oraz przynależeć do branżowej izby samorządu zawodowego;
Inspektor nadzoru winien posiadać obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, wynikające z art. 6 ust.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2016r. poz.1725 z późn. zm.), za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia ww. funkcji w przypadku posiadania wymaganych uprawnień i doświadczenia przez daną osobę.
Osoby wskazane powyżej winne posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane,
a więc uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie w specjalności właściwej do powierzonego stanowiska w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia w zakresie danego zadania wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) lub równoważnymi do nich (w szczególności wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub wydawanymi obywatelom innych państw w oparciu o stosowne ustawodawstwo, a uznanymi w Polsce).
3. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej Zamawiający zweryfikuje na podstawie oświadczenia Wykonawcy w formularzu ofertowym oraz dokumentów złożonych przez Wykonawcę.
Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

4. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z udziału z postepowania
1) Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
2) Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy (podmioty i osoby) powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej od drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
5. Z udziału w postępowaniu Zamawiający wykluczy Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz.243 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 498);
6. Brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej Zamawiający zweryfikuje na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawcę.


VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH
SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK
PODSTAW WYKLUCZENIA:
W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu zobowiązany jest załączyć do oferty:
1) wykaz usług, wg wzoru załącznika nr 3, wykonanych nie wcześniej niż
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
2) wykaz osób, wg wzoru załącznika 4, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z przedstawieniem aktualnego zaświadczenia o przynależności tej osoby do właściwej izby samorządu zawodowego Inspektora nadzoru wraz z kopią opłaconej polisy OC.
3) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności w/w dokumentu w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych
i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz wskazane przez Wykonawcę dokumenty.

VII. WYKAZ INNYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW SKŁADANYCH
PRZEZ WYKONAWCÓW:
Formularz ofertowy (zał. 1) – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę
Oferta, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.


VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

1. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy: IRP.272.1.19.2019
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wezwania oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku wykorzystania faksu lub drogi elektronicznej każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
4. Korespondencję związaną z przedmiotowym postępowaniem, należy kierować na adres:
Powiat Łęczyński
ul. Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna
e-mail: a.jozwiak@powiatleczynski.pl, fax. 81 752 64 64
5. Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Agnieszka Jóźwiak, tel. 81 53 15 204

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez 15 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT:

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
3. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania.
4. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
5. Oferta oraz wymagane formularze, składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
6. Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
7. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty: oświadczenia, załączniki i inne, o których mowa w zapytaniu.
8. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami, zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
1. Ofertę należy złożyć do dnia 07.05.2019 r do godziny 10:00
1) pocztą lub przesyłką kurierską na adres Zamawiającego podany w punkcie I lub
2) osobiście w siedzibie Zamawiającego, w kancelarii podawczej (pierwsze piętro, pokój nr 111), lub
3) przesłać faksem na nr: /081/ 752 64 64 lub e-mailem: a.jozwiak@powiatleczynski.pl; (decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane).
1. Oferty składane w sposób wymieniony w ppkt.1 i 2 winny być oznaczone
w następujący sposób:
„OFERTA NA PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO“
Zadanie nr ……………………..

Nr sprawy IRP.272.1.19.2019
Nie otwierać przed dniem 07.05.2019r. godziną 10:15

3. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

1. Cena oferty oznacza cenę zaproponowaną przez Wykonawcę za realizację zamówienia. Zostanie ona określona przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1).
2. Obowiązującym wynagrodzeniem w niniejszym postępowaniu jest wynagrodzenie ryczałtowe, które nie może zostać podwyższone podczas wykonywania umowy.
3. Wykonawca określi cenę całkowitą oferty brutto (w PLN) dla przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
i słownym, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. W razie rozbieżności wiążącą jest cena podana słownie.
4. Każdy z wykonawców może podać tylko jedną cenę za realizację zamówienia w zakresie danego zadania.
5. Cenę oferty należy określić z należytą starannością, na podstawie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją zadania wynikających z zakresu usługi, niezbędnej do wykonania zadania i doliczyć do powstałej kwoty inne składniki wpływające na ostateczną cenę, w tym m.in. koszty dojazdu na teren budowy.
6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług wykonawca nie dolicza podatku VAT do ceny ofertowej i w formularzu ofertowym w rubryce podatek VAT – wskazuje zapis „obowiązek podatkowy po stronie zamawiającego”, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT:

1. Zamawiający uzna ofertę za spełniająca wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
1) oferta spełnia wymagania określone niniejszym zapytaniem,
2) oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie.
2. Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie kryterium ceny,
tj.: cena ofertowa brutto za całość zamówienia – waga 100%.
1) Zamawiający porówna i oceni oferty w zakresie danego zadania, według następującego wzoru matematycznego:

Cena = Cena najtańszej oferty x 100 pkt
Cena ocenianej oferty3. Za najkorzystniejszą ofertę w zakresie danego zadania zamawiający uzna ofertę obejmującą wykonanie opisanego przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie i zgodnie z wymaganiami oraz zawierającą najniższą cenę ofertową brutto.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
5. Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

1. Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta na warunkach określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym – wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 2
2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.
3. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
4. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający, może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
5. Brak dostarczenia dokumentu, o których mowa w pkt. 4 w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie zostanie uznane przez Zamawiającego za równoznaczne z odmową podpisania umowy.

XV. WYNIK POSTĘPOWANIA
O wyborze oferty zamawiający powiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty drogą mailową oraz zamieści notatkę z wyboru na swojej stronie internetowej pod adresem: www.powiatleczynski,pl zakładka zamówienia publiczne, zakładka zamówienia do 30 tys. euro.


XVI. ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA BEZ PODAWANIA PRZYCZYN.

XVII. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z ART. 13 RODO
W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH OSOBY FIZYCZNEJ.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1. administratorem danych osobowych pozyskanych w toku postępowania jest Powiat Łęczyński -Starostwo Powiatowe w Łęcznej ul. Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, tel. kontaktowy; (81) 5315200
2. administrator wyznaczył inspektora danych osobowych. Kontakt w sprawach danych osobowych można uzyskać poprzez adres e-mail: inspektor@powiatleczynski.pl
dane osobowe pozyskane przez Administratora przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr IPR.272.1.19.2019 pn.: „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego“ prowadzonym w oparciu o art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz.1986 z późn. zm.) , dalej „ustawa Pzp”
3. odbiorcami danych osobowych pozyskanych w ramach niniejszego postepowania mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp.
4. zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp dane osobowe pozyskane w ramach niniejszego postępowania będą przechowywane, przez okres min. 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6. przetwarzane dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Administratora do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, stosowanie do art. 22 RODO;
7. posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8. nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.Lista załączników:
Zał. Nr 1 - formularz ofertowy.
Zał. nr 2 – umowa- projekt
Zał. Nr 3 – wykaz wykonanych usług.
Zał. Nr 4 – wykaz osób


Łęczna, dnia 26.04.2019

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

sklepy internetowesklepy internetowe