Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług przeprowadzenia wizyty studyjnej dla nauczycieli kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach

2019-04-24 13:37:45

IRP.272.1.18.2019

IRP. 272.1.18.2019 Łęczna, 24.04.2019 r.

Zapytanie ofertowe

Przedmiotem zapytania ofertowego jest świadczenie usług przeprowadzenia wizyty studyjnej dla nauczycieli kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych
w Kijanach w ramach projektu pn.: „Szkolnictwo zawodowe – dobry start na rynku pracy”, nr projektu RPLU.12.04.00-06-0011/16, realizowanego przez Powiat Łęczyński, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa XII „Edukacja, kwalifikacje i kompetencje” Działanie 12.4 „Kształcenie zawodowe”.

I. ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa:
NIP:
Regon:
Adres:
Adres strony internetowej:
E-mail:
Numer telefonu:
Numer faksu:
Czas urzędowania: Powiat Łęczyński
505-001-77-32
431019425
ul. Aleja Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna
www.powiatleczynski.pl
zamowienia@powiatleczynski.pl
81 53 15 200
81 752 64 64
Poniedziałek – Piątek 7:00-15:00, Wtorek 8:00-16:00

II. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA:

1. Strona Zamawiającego: www.powiatleczynski.pl
2. Strona: www.bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl

III. TRYB ZAMÓWIENIA.
Rozeznanie rynku

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia dotyczy pełnienia funkcji prelegenta/wykładowcy- uczelnia wyższa podczas wizyty studyjnej dla 2 grup po 5 osób 2 dni robocze po 6 godzin (12 h) nauczyciele uczestniczyć będą w wykładach oraz zajęciach praktycznych dotyczących najnowszych trendów i innowacji technologicznych oraz współpracy nauki i biznesu
w zakresie: techniki i technologii w rolnictwie i biogospodarce, gastronomii i sztuki kulinarnej. Na bazie wizyty nauczyciele opracują innowacyjne koncepcje nauczania
w zakresie przedmiotów zawodowych, w tym dotyczące kreatywności, pracy zespołowej, przedsiębiorczości oraz nowej technologii.
Placówka oświatowa- uczelnia wyższa powinna być zlokalizowana na terenie miasta Lublin.
Przez przeprowadzenie wizyty studyjnej Zamawiający rozumie zapewnienie sali wykładowej spełniającej warunki realizacji zajęć (wraz z potrzebnym sprzętem). Szkolenie skierowane będzie do nauczycieli szkół prowadzących kształcenie zawodowe planujących podnieść swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe w zakresie stosowania techniki i technologii w rolnictwie i biogospodarce, gastronomii i sztuki kulinarnej.
Tematyka szkolenia:
I. Blok żywieniowy-5 osób
1. Zasady racjonalnego zywienia w świetle aktualnych wytycznych
- Piramida Zdrowego Żywienia i Stylu Życia Dzieci i Młodzieży 2019
- Normy Żywienia dla populacji Polski 2017
- Zasady Żywienia osób starszych
2. Planowanie żywienia w profilaktyce chorób cywilizacyjnych
- Dieta w insulinooporności
- Dietoprofilaktyka otyłości
- Dieta MIND
II. Blok mechanizacji rolnictwa -5 osób
1. Elementy agrotroniki w mechanizacji rolnictwa
V. CEL ZAMÓWIENIA
Celem zamówienia jest podnieść swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe na bazie wizyty nauczyciele opracują innowacyjne koncepcje nauczania w zakresie przedmiotów zawodowych, w tym dotyczące kreatywności, pracy zespołowej, przedsiębiorczości oraz nowej technologii. w projekcie „Szkolnictwo zawodowe – dobry start na rynku pracy”

VI. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Kod CPV: CPV 80300000-7 Usługi szkolnictwa wyższego

1. Termin realizacji usługi: 2 dni II kwartał 2019 r.

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Umowa o udzielenie zamówienia zostanie zawarta na czas oznaczony.
2. Termin wykonania zamówienia do II kwartał 2019 r.
3. Termin rozpoczęcia i zakończenia wizyty studyjnej zostanie uzgodniony z Zamawiającym.

VIII. SKRÓCONY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia dotyczy pełnienia funkcji prelegenta/wykładowcy- uczelnia wyższa podczas wizyty studyjnej dla 2 grup 5 osobowych 2 dni robocze po 6 godzin (12 h) dla nauczycieli Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach.

IX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA:
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu;
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do organizacji studiów podyplomowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2183, z póź. zm),
2) wiedzy i doświadczenia:
Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia,
3) potencjału technicznego
Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia,
4) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia,
3. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania
1) Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału
w postepowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

X. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postepowaniu Wykonawca do oferty załączy:
a) dokument potwierdzający prowadzenie kształcenia na kierunku i w zakresie objętym zamówieniem;
b) dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania,
o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych;
c) ramowy program wizyty studyjnej
d) ramowy harmonogram realizacji wizyty studyjnej ze wskazaniem terminów i miejsca realizacji zajęć.

XI. KRYTERIUM OCENY OFERT, WAGA I SPOSÓB PRZYZNANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERT :
Kryterium oceny ofert: cena – 100%.
Kryterium – cena, podlegać będzie ocenie wg wzoru:

Cena min.
Cena = ---------------------- x 100
Cena Bad. of.
gdzie:
C min – cena brutto oferty najniższej,
C bad. of – cena brutto badanej oferty


XII. WARUNKI ZMIANY UMOWY:
Zmiany umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

XIII. INNE FORMALNOŚCI, KTÓRE NALEŻY DOPEŁNIĆ CELEM ZŁOŻENIA OFERTY:
1.Wykonawca powinien sporządzić ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego, podając cenę brutto/netto. Cena wyrażona jest w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
Do oferty należy dołączyć:
1) Dokumenty wskazane w pkt X niniejszego zapytania,
2) wypełniony formularz ofertowy,
3) wykaz osób
4) zgoda placówki na organizację wizyty studyjnej
Wszystkie kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Jeden wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, pod rygorem odrzucenia wszystkich ofert danego oferenta.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego, przed terminem składania ofert, w formie elektronicznej o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Ze strony Zamawiającego uprawnionym do udzielania wyjaśnień jest Pani Edyta Szostakiewicz, adres e-mail: zamowienia@powiatleczynski.pl, tel. 81 53 15 203. Informacja zostanie udzielona w terminie 48 h, chyba, że pytanie Oferenta nie ma w ocenie Zamawiającego wpływu na treść oferty.
Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert.

XIV. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERT:
Prosimy o złożenie oferty wyłącznie na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania w terminie do 06 maja 2019 r. do godz. 10:00 (decyduje data wpływu w siedzibie Zamawiającego w Łęcznej), drogą pocztową, przesyłką kurierską lub osobiście. Koperta zawierająca ofertę powinna być zaadresowana:
Starostwo Powiatowe w Łęcznej
ul. Al. Jana Pawła II 95 A
21-010 Łęczna
Oferta: „Świadczenie usług przeprowadzenia wizyty studyjnej dla nauczycieli kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach”.
Złożona oferta oraz załączniki muszą być parafowane na każdej stronie. Oferta oraz załączniki muszą być podpisane przez Oferenta. Kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Oferenta.
Otwarcie ofert nastąpi 06.05.2019 r. o godz. 10:15
XIV. KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Łęcznej, ul. Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, tel. Kont.: 81 5315200
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@powiatleczynki.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
6. Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także
- w przypadkach przewidzianych prawem
- prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych,ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych.

XV. UNIEWAŻNIENIE POSTEPOWANIA
1. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postepowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia niniejszego postepowania bez wybierania którejkolwiek z ofert.


……………………………………………
Data i podpis kierownika Zamawiającego


Wykaz załączników:
1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3. Wzór umowy

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron krakówprojektowanie stron kraków