Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » Wyniki przetargów » Ogłoszenie o wyborze ...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn.: Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni produkcji rolniczej na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach

2019-04-24 10:27:27

IRP.272.4.4.2019


IRP.272.4.4.2019 Łęczna, dnia 24.04.2019r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania nr 4, 7, odrzuceniu oferty oraz unieważnieniu postepowania w zakresie zadania nr 1,2,3,5,6,8,9,10 i 11 w postepowaniu pn.: „Zakup i dostawę wyposażenia do pracowni produkcji rolniczej na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach.” Nr sprawy IRP.272.4.4.2019

1. Zamawiający działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.1986 z późn. zm.) informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
1) w zakresie zadania 4 zamówienia -agregat uprawowy szt 1
IMD Paweł Wątroba, ul. Wojciecha Korfantego 11a/12, 59-400 Jawor
2) w zakresie zadania 7 zamówienia - kosiarka dyskowa szt. 1
IMD Paweł Wątroba, ul. Wojciecha Korfantego 11a/12, 59-400 Jawor
2. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta nie podlega odrzuceniu, spełnia wymagania określone
w SIWZ przez Zamawiającego i stanowi ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych przez Zamawiającego w SIWZ.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych.

3. W prowadzonym postępowaniu, złożono następujące oferty niepodlegające odrzuceniu, którym
w wyniku badania i oceny ofert przyznano następującą ilość punktów:

1) w zakresie zdania 4 zamówienia - agregat uprawowy- szt 1
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy Ilość punktów przyznana w poszczególnym kryterium

Łączna ilość punktów
Cena „C” Okres gwarancji
”G” Termin realizacji dostawy „T”
1 IMD Paweł Wątroba, ul. Wojciecha Korfantego 11a/12, 59-400 Jawor 60,00 10,00 20,00 90,00

2) w zakresie zdania 7 zamówienia – kosiarka dyskowa szt. 1
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy Ilość punktów przyznana w poszczególnym kryterium

Łączna ilość punktów
Cena „C” Okres gwarancji
”G” Termin realizacji dostawy „T”
1 IMD Paweł Wątroba, ul. Wojciecha Korfantego 11a/12, 59-400 Jawor 60,00 10,00 20,00 90,00

4. W przedmiotowym postepowaniu odrzucono ofertę Wykonawcy: Techmlek Sp. J. L. Mitura, J. Drągowski, Pałecznica Kolonia 11c, 21-104 Niedźwiada
Na podstawie art.89 ust.1 pkt 2) ponieważ treść oferty nie odpowiada treści SIWZ i nie zachodzą przesłanki określone w art.87 ust.2 pkt 3)
Uzasadnienie:
Wykonawca w ofercie załączył formularz ofertowy, w którym zaproponował okres gwarancji 12 m-cy ( w zadaniu 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10). Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji określony w SIWZ wynosi 36 miesięcy. Oznacza to, że w sytuacji, gdy Wykonawca poda okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy Zamawiający odrzuci ofertę, jako niezgodną
z SIWZ na podstawie art. 89 ust 1, pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Zamawiający zawiadamia również, iż przedmiotowe postepowanie w zakresie zadania nr 1,2,3,5,6,8,9,10 i 11 zostało unieważnione, na postawie art. 93 ust 1pkt 4), cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
6. Zgodnie z zapisem art. 94 ust. 1 pkt. 2 umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.
7. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) – dział XVII "Środki ochrony prawnej".

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

agencja interaktywnaagencja interaktywna