Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Szacowanie wartości zamówienia na: organizację wraz z dojazdem 4 dniowego pobytu podczas wyjazdu na trening interpersonalny dla rodzin w ramach projektu pn.: „Ośrodek Wsparcia Rodzin w Powiecie Łęczyńskim”

2019-04-16 13:40:53

.


ROZEZNANIE RYNKU - SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Powiat Łęczyński - Starostwo Powiatowe w Łęcznej zamierza udzielić zamówienia publicznego na organizację wraz z dojazdem 4 dniowego pobytu podczas wyjazdu na trening interpersonalny dla rodzin w ramach projektu pn.: „Ośrodek Wsparcia Rodzin
w Powiecie Łęczyńskim”, nr projektu RPLU.11.02.00-06-0062/17, realizowanego przez Powiat Łęczyński, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa XI „Włączenie społeczne” Działanie 11.2 „Usługi społeczne i zdrowotne”.
W celu oszacowania wartości zamówienia oraz przygotowania się do zamówienia publicznego zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji na temat wstępnej kalkulacji takiego wyjazdu
kod CPV: 63511000-4- organizacja wycieczek,
63500000-4- usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej,
55100000-1- usługi hotelarskie,
55300000-3- usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków,
60172000-4- wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą,
80500000-9- usługi szkoleniowe
Niniejsze zapytanie ma na celu wyłącznie rozeznanie cenowe rynku oraz uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych z planowanym zamówieniem publicznym. Usługi wyjazdu na trening odbywać się będą w miejscu wyznaczonym przez Wykonawcę i skierowane będą do dzieci i dorosłych dotkniętych niepełnosprawnością/ zagrożonych niepełnosprawnością.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie 4 dniowego pobytu podczas wyjazdu integracyjnego z elementami edukacyjnymi wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną. Wyjazd organizowany jest w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Rodzin w Powiecie Łęczyńskim”.
TRANSPORT
Wykonawca podczas wyjazdu zapewni uczestnikom transport z miejsca wyjazdu- Łęczna do miejsca zakwaterowania w dniu rozpoczęcia i powrót z miejsca zakwaterowania do Łęcznej w dniu zakończenia pobytu. Wykonawca zobowiązany jest wykonać usługę
z wykorzystaniem środki transportu dopuszczonego do ruchu, spełniającego wszystkie wymogi bezpieczeństwa kodeksu drogowego i ustawy o transporcie drogowym. Pojazdy muszą być wyposażone w sprawną klimatyzację oraz pasy bezpieczeństwa, pojazdy powinny być dostosowane do osób jeżdżących na wózkach i leżących. Wykonawca w dniu wyjazdu do miejsca realizacji usługi i w dniu powrotu zapewni kontrolę pojazdu i kontrolę dokumentacji kierowcy przez odpowiednie służby oraz przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające sprawność pojazdu i gotowość kierowcy do jazdy. W przypadku awarii autokaru lub w razie wykazania przez organy kontroli niesprawności autokaru Wykonawca w ciągu 1 godziny podstawi sprawny pojazd zastępczy. Autokar powinien być podstawiony w 30 min. Przed wyjazdem. Kierowca powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
CEL WYJAZDU
Celem wyjazdu jest trening interpersonalny dla rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Wzmocnienie więzi uczuciowej pomiędzy członkami rodzin, trening umiejętności społecznych i kompetencji opiekuńczych a także obserwacja rzeczywistych relacji panujących pomiędzy osobami sprawującymi opiekę i dziećmi oraz podnoszenie świadomości na temat problemów społecznych, umiejętność rozwiązywania konfliktów, rozwoju umiejętności ważnych w relacji z innymi, w tym rozumienie zachowań własnych, wyrażania myśli i uczuć. Trening realizowany jest w formie wyjazdu ze względu na ograniczenie bodźców zewnętrznych co sprzyjać będzie osiągnięciu celów treningu.
UCZESTNICY WYJAZDU INTEGRACYJNEGO
Rodzice i opiekunowie sprawujący pieczę zastępczą wraz z ich dziećmi, którzy są pod kuratelą, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną ze stopniem umiarkowanym
i głębokim oraz z niepełnosprawnością ruchową.
Uczestnicy w podziale na grupy dla osób dorosłych (osoby sprawujące opiekę) i dzieci
(osoby przebywające pod opieką):
- łącznie 90 osób w tym: (80 osób rodziny z dziećmi + 8 osób kadry + 2 osoby z zespołu zarządzającego) , 8 grup 10 osobowych ( 40 h na grupę- 10h zajęć dziennie),
- rodziny ok 32 osoby w tym osoby z niepełnosprawnością -16 osób, w tym 4 osoby poruszające się na wózku inwalidzkim oraz 2 osoby leżące.
- rodziny-50 osób, w tym 25 osób sprawujących opiekę i 25 dzieci będące pod opieką
w wieku od 3 do 18 lat.
- osoby z kadry 2 osoby z Ośrodka Rewalidacyjno –Wychowczego w Łęcznej i 6 osób
z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej
- osoby z zespołu zarządzającego projektem -2 osoby.
MIEJSCE I CZAS REALIZACJI ZADANIA
Hotel lub ośrodek znajdujący się w miejscowości atrakcyjnej pod względem turystycznym, oddalony od Łęcznej nie więcej niż 200 km (wg Mapy Google), preferowane położenie nad jeziorem.
Hotel lub ośrodek bez barier architektonicznych, przystosowany do przyjęcia osób niepełnosprawnych, w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich i leżących. Musi posiadać basen kryty oraz zapewnić możliwość korzystania z basenu przez uczestników wyjazdu, w tym osoby z niepełnosprawnością.
Ośrodek musi dysponować również salą zabaw i/lub placem zabaw, sale szkoleniowe min.2, sala rekreacyjna ogrodem z równym terenem zielonym dla uczestników wyjazdu tj. dzieci
(w tym dzieci niepełnosprawnych), boisko do gry w piłkę, siatkówka, , piłkarzyki, stół do ping-ponga. Miejsce na ognisko/grill mile widziany. Wykonawca powinien wskazać możliwość pieszych wycieczek w ciekawe miejsca w pobliżu ośrodka.
Wyjazd integracyjny przewidziany jest w terminie od koniec maja początek czerwca 2019 r. Wyjazd z Łęcznej planowany w dniu wyjazdu o godz. 9:00, powrót do Łęcznej w ostatnim dniu wyjazdu najpóźniej do godz. 20:00. Zakwaterowanie w Ośrodku ok godź. 13:00.
ZAKWATEROWANIE
Uczestnicy wyjazdu muszą być zakwaterowani w pokojach w jednym budynku w pokojach 2,3,4 i 5 osobowych z łazienką i TV. Dwa pokoje dwuosobowe muszą być przystosowane do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich tj. muszą być przestronne, aby zapewnić swobodę poruszania się osoby na wózku inwalidzkim, mieć łazienkę dostosowaną dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
Przypuszczalny rozkład pokoi:
Pokój 2 osobowy- ……
Pokój 3 osobowy……..
Pokój 4 osobowy………
Pokój 5 osobowy……….
WYŻYWIENIE
Jadłospis powinien być dobrany w taki sposób, aby uwzględniał zasady racjonalnego żywienia (dieta bezglutenowa, bezmleczna, rozdrobnione posiłki). Uczestnicy powinni otrzymać pełnowartościowe posiłki przez okres całego pobytu tj. 4 dni. Usługa gastronomiczna (wyżywienie) dla grupy 90 osobowej w formie śniadania, obiadu, powieczorku i kolacji w dniach:
a) I dzień wyjazdu: obiad, podwieczorek i kolacja
b) II dzień wyjazdu: śniadanie, obiad, podwieczorek i kolacja w formie ogniska/grilla,
c) III dzień wyjazdu: śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja
d) IV dzień wyjazdu: śniadanie, obiad + suchy prowiant + woda na drogę ,
e) Przerwy kawowe w trakcie pobytu w przerwie między zajęciami (kawa, herbata, ciastka soki, woda). Wykonawca zapewni w miejscu zakwaterowania nieograniczony dostęp do wody pitnej.
Wykonawca zapewni wysoką jakość wyżywienia, które musi być zdrowe, świeże, sycące
i smaczne. Zasada urozmaicania powinna dotyczyć wszystkich posiłków (zamawiający zastrzega możliwość zamówienia posiłków wg. diety zgodnie z potrzebami uczestników wyjazdu). Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia potraw i napojów zgodnie
z zaproponowanym i zaakceptowanym przez Zamawiającego menu oraz zobowiązany jest do zapewnienia zaplecza technicznego i obsługi potrzebnej do sprawnego przeprowadzenia usługi gastronomicznej, z uwzględnieniem wszelkich prac porządkowych.
Wykonawca załączy do oferty foldery lub zdjęcia przedstawiające miejsce wykonania usługi, pokoje, sale wykładowe, restaurację/salę obiadową, konferencyjną sal zabaw i placu zabaw, basenu.
BAZA REKREACYJNA
Wykonawca powinien dysponować bazą rekreacyjną oraz zapewnić nieodpłatny dostęp do tej bazy, zapewnić dostęp do sprzętu sportowo-rekreacyjnego. Ośrodek musi posiadać basen kryty. Wykonawca zorganizuje i zapewni podczas pobytu dla uczestników wyjazdu w tym osób z niepełnosprawnością ćwiczenia ruchowe w basenie prowadzone przez terapeutę (indywidualne bądź grupowe- 1 h ćwiczeń na grupę dziennie).
SALA DO PROWADZENIA ZAJĘĆ
Podczas wyjazdu uczestnicy projektu wezmą udział w zajęciach psychoedukacyjnych
w łącznym wymiarze 10 godzin szkoleniowych (po 45 min), dziennie na grupę 400 godzin. Osobę prowadzącą zajęcia zapewnia Zamawiający. Wykonawca zapewni salę konferencyjna do prowadzenia różnego rodzaju zajęć grupowych ewentualnie animatora wspomagającego. Sala dydaktyczna powinna zapewniać komfort uczestników i powinna być wyposażona w ilość miejsc siedzących i stolików dostosowaną do ilości osób. Sala powinna być wyposażona w tablicę typu flipchart lub tablice z kartkami, markery, dostęp do bezprzewodowego Internetu, sprzęt do prezentacji (ekran, rzutnik multimedialny), laptop, nagłośnienie, mikrofon bezprzewodowy. Sala do prowadzenia zajęć nie powinna być salą przechodnią ani jadalnianą, musi być przystosowana do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Zajęcia będą odbywać się w Sali przez 3 dni pobytu:
a) I dzień: sala dostępna w godz. 9.00-20.00 (2h x 45 min + 15 min. Przerwa na posiłki)
b) II dzień: sala dostępna w godź. 9.00-20.00
c) III dzień: sala dostępna w godz. 9.00-20.00
DODATKOWE INFORMACJE
Z uwagi na specyfikę wyjazdu dopuszcza się możliwość zmniejszenia ilości osób maksymalnie o 4 osoby. Ostateczna ilość osób biorących udział w wyjeździe zostanie potwierdzona na 2 dni przed terminem planowanego wyjazdu. Zmniejszenie liczby osób wiąże się z proporcjonalnym zmniejszeniem kosztów wyjazdu.
wykonawca zapewni ubezpieczenie od NNW dla wszystkich uczestników wyjazdu. Dokładne ustalenia i decyzje dotyczące realizacji zamówienia ( harmonogram i inne) uzgadniane będą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Łączny koszt powinien obejmować: dowóz z Łęcznej do miejsca pobytu i z powrotem, zakwaterowanie, wyżywienie.

ZAŁĄCZNIK: Formularz szacowania wartości zamówienia Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Prosimy o przesłanie szacunkowych kosztów realizacji zamówienia na załączonym formularzu do dnia 24 kwietnia 2019 r. na adres:zamówienia@powiatleczynski.pl
Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia: Anna Giszczak, Edyta Szostakiewicz tel: 081 5315203
Autor: Zespół ds. realizacji projektu Projekt „Ośrodek Wsparcia Rodzin w Powiecie Łęczyńskim”

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron wwwtworzenie stron www