Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » SIWZ z załącznikami » SIWZ z załącznikami do ...

SIWZ z załącznikami do postępowania pn.: „TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH W KIJANACH – BUDYNEK GŁÓWNY SZKOŁY ORAZ BUDYNEK INTERNATU” NR SPRAWY: IRP.272.4.3.2019

2019-04-16 08:53:55

; .. . .


Znak sprawy: IRP.272.4.3.2019

Powiat Łęczyński
Aleja Jana Pawła II 95A
21-010 Łęczna
Tel. 81 53 15 200
Fax 81 752 64 64
www.powiatleczynski.pl ;
adres e-mail: zamowienia@powiatleczynski.pl


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

sporządzona dla robót budowlanych, których wartość nie przekracza kwot określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z póz. zm.),
zwanej dalej „ustawą PZP”, pod nazwą:

„TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH W KIJANACH – BUDYNEK GŁÓWNY SZKOŁY ORAZ BUDYNEK INTERNATU”

kod CPV: 45000000-7 – roboty budowlane
45100000-8 – przygotowanie terenu pod budowę
45113000-2 – roboty na placu budowy
45111300-1 – roboty rozbiórkowe
45210000-2 - roboty budowlane w zakresie budynków,
45214220-8 - roboty budowlane w zakresie szkół średnich,
45262100-2 – roboty przy wznoszeniu rusztowań
45330000-9 - roboty instalacji wodno-kanalizacyjnych i sanitarne,
45300000-0 - roboty instalacyjne w budynkach
45320000-6 - roboty izolacyjne
45321000-3 - izolacja cieplna budynków,
45331000-6 – instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100-7 - instalowanie centralnego ogrzewania,
45400000-1- roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych,
45443000-4 - roboty elewacyjne
45421160-3 – instalowanie wyrobów metalowych


Łęczna, dnia 16.04.2019r.


1. Nazwa oraz adres Zamawiającego

Nazwa:
NIP:
Regon:
Adres:
Strona internetowa:
E-mail:
Numer telefonu:
Numer faksu:
Czas urzędowania: Powiat Łęczyński
505-001-77-32
431019425
ul. Aleja Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna
www.powiatleczynski.pl
zamowienia@powiatleczynski.pl
81 53 15 200
81 752 64 64
Poniedziałek – Piątek 7:00-15:00, Wtorek 8:00-16:00

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: IRP.272.4.3.2019
Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna. Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


2. Tryb udzielenia zamówienia

2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z póź.zm.), zwanej dalej „ustawą PZP”, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej SIWZ o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w art. 11 ust.8 w/w ustawy.

Informacje ogólne dotyczące przedmiotowej procedury.
1. Zamawiający nie przeprowadzał dialogu technicznego w oparciu o przepisy art. 31a - 31c Ustawy PZP.
2. Zamawiający zgodnie z art. 24aa. ust. 1 ustawy PZP przewiduje zastosowanie procedury odwróconej, tj.: najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. oraz zgodnie z art. 24aa ust. 2 jeżeli wykonawca, o którym mowa w ust. 1, uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający zbada czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
7. Nie ogranicza się udziału Wykonawców, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne poniżej 30 % ogólnej liczby.


3. Opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach – budynek główny szkoły oraz budynek Internatu, znajdujących się
w Kijanach, Kijany 19, 21-077 Spiczyn, polegająca na wykonaniu na podstawie projektów budowlanych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowalnych, między innymi następujących robót budowalnych w podziale na części:
3.1.1. Część 1 zamówienia- Docieplenie budynku głównego szkoły:
Zakres robót obejmuje m.in.:
1) Zakres robót na i przy ścianach elewacyjnych:
a) demontaż istniejących i montaż nowych rur spustowych,
b) demontaż i montaż nowych rynien,
c) demontaż istniejących parapetów zewnętrznych we wszystkich oknach,
d) montaż nowych blaszanych powlekanych parapetów zewnętrznych we wszystkich oknach,
e) położenie tynku gładkiego na cokołach i murku oporowym z osiatkowaniem
i wykończeniem,
f) docieplenie ścian nadziemia płytami styropianowymi o gr.6 i 14 cm z wyprawą elewacyjną cienkowarstwową,
g) docieplenie ościeży płytami styropianowymi o gr. 2 cm z wyprawą elewacyjną cienkowarstwową,
h) demontaż istniejących krat stalowych,
i) montaż krat z uwzględnieniem wydłużeń (grubość ocieplenia) z malowaniem podkładowym i nawierzchniowym,
j) malowanie balustrad farbą podkładowa i nawierzchniową,
k) położenie gresu antypoślizgowego na schodach zewnętrznych,
l) demontaż i montaż kamer, uchwytów do flag, tablic, skrzynek gazowych.
2) Zakres robót przy zewnętrznej stolarce okiennej:
a) montaż nawiewników higrosterowanych we wszystkich oknach.
3) Zakres robót przy dociepleniu stropodachu:
a) położenie folii paroprzepuszczalnej na konstrukcji dachu,
b) położenie styropapy o gr. 10 cm,
c) położenie nawierzchniej papy termozgrzewalnej,
d) montaż obróbek blacharskich, pasów pod i nadrynnowych, orynnowania z blachy płaskiej powlekanej,
e) demontaż i montaż istniejącej odgromówki z nowymi uchwytami.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 1 zamówienia określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót, stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ.

3.1.2. Część 2 zamówienia- Instalacja C.O. w budynku głównym szkoły:
Zakres robót obejmuje m.in.:
1) demontaż grzejników,
2) demontaż orurowania,
3) uzupełnienie otworów po demontażach,
4) wykonanie przekuć w ścianach i stropach na potrzeby projektowanej instalacji,
5) montaż nowych grzejników,
6) montaż zaworów termostatycznych, odcinających, odpowietrzających, spustowych, podpionowych,
7) montaż rur,
8) wykonanie izolacji termicznej,
9) regulacja działania instalacji,
10) obudowa przewodów rozprowadzających,
11) odtworzenie do stanu istniejącego ścian, podłóg i sufitów po wykonaniu instalacji,
12) wymiana rur położonych w kanałach technicznych doprowadzających ciepło
z kotłowni.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 2 zamówienia określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót, stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ.

3.1.3. Część 3 zamówienia- Docieplenie budynku Internatu:
Zakres robót obejmuje m.in.:
1) Zakres robót na i przy ścianach elewacyjnych:
a) demontaż istniejących i montaż nowych rur spustowych,
b) demontaż i montaż nowych rynien,
c) demontaż istniejących parapetów zewnętrznych we wszystkich oknach,
d) montaż nowych blaszanych powlekanych parapetów zewnętrznych we wszystkich oknach,
e) położenie tynku gładkiego na cokołach z osiatkowaniem i wykończeniem,
f) docieplenie ścian nadziemia płytami styropianowymi o gr. 10 i 12 cm z wyprawą elewacyjną cienkowarstwową,
g) docieplenie ościeży płytami styropianowymi o gr. 2 cm z wyprawą elewacyjną cienkowarstwową,
h) demontaż istniejących krat stalowych,
i) montaż krat z uwzględnieniem wydłużeń (grubość ocieplenia) z malowaniem podkładowym i nawierzchniowym,
j) malowanie balustrad farbą podkładową i nawierzchniową,
k) położenie gresu antypoślizgowego na schodach zewnętrznych,
l) demontaż i montaż kamer, uchwytów do flag, tablic, skrzynek gazowych.
2) Zakres robót przy zewnętrznej stolarce okiennej:
a) montaż nawiewników higrosterowanych we wszystkich oknach.
3) Zakres robót przy dociepleniu stropodachu:
a) docieplenie stropodachu pneumatycznie za pomocą granulatu z wełny mineralnej gr. 15 cm,
b) wykonanie otworów w pokryciu dachu pod potrzeby wdmuchnięcia granulatu,
c) wykonanie obróbek blacharskich: pas nad i podrynnowy z blachy płaskiej powlekanej

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 3 zamówienia określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót, stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ.

3.1.4. Część 4 zamówienia- Instalacja C.O. w budynku Internatu:
Zakres robót obejmuje m.in.:
1) demontaż grzejników,
2) demontaż orurowania,
3) uzupełnienie otworów po demontażach,
4) wykonanie przekuć w ścianach i stropach na potrzeby projektowanej instalacji,
5) montaż nowych grzejników,
6) montaż zaworów termostatycznych, odcinających, odpowietrzających, spustowych, podpionowych,
7) montaż rur,
8) wykonanie izolacji termicznej,
9) regulacja działania instalacji,
10) obudowa przewodów rozprowadzających,
11) odtworzenie do stanu istniejącego ścian, podłóg i sufitów po wykonaniu instalacji.
12) wymiana rur położonych w kanałach technicznych doprowadzających ciepło
z kotłowni.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 4 zamówienia określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót, stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ.

3.2. Roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami oraz sztuką budowlaną. Wykonawca złoży pisemne oświadczenie, że roboty będą wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi i normami oraz sztuką budowlaną oraz, że obiekt będzie kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
3.3. Wykonawca jest zobowiązany przygotować komplet dokumentacji odbiorowej w 2 egzemplarzach. Dokumentację należy przekazać inwestorowi najpóźniej w dniu zakończenia inwestycji.
3.4. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie – Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Posłużenie się przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Zamawiający, wskazując oznaczenie producenta lub konkretny produkt dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.
3.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo, w przypadku zaoferowania materiałów, równoważnych, do żądania od Wykonawcy próbek zaoferowanego materiału bądź wyrobu równoważnego.
3.6. Wykonawca oferujący materiały lub urządzenia równoważne przedkłada stosowne dokumenty opisujące parametry techniczno-jakościowe, wymagane prawem certyfikaty lub inne dokumenty dopuszczające dane materiały, urządzenia do użytkowania uwiarygodniające te materiały lub urządzenia.
3.7. Wykonawca ma obowiązek uzyskać akceptację inspektora nadzoru inwestorskiego na zastosowane materiały i urządzenia równoważne przed ich wbudowaniem, montażem.
3.8. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej
o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń równoważnych. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych, bądź odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności.
3.9. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane.
3.10. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt.6 ustawy PZP.
3.11. Dodatkowe informacje dla wykonawców:
1) Zamawiający zaleca przed sporządzeniem oferty przeprowadzenie wizji lokalnej obiektu i jego otoczenia w celu zapoznania się ze stanem budynku, warunkami realizacji robót oraz ewentualnymi utrudnieniami i uwarunkowaniami logistycznymi celem uwzględnienia ich w cenie oferty. Wykonawcy zainteresowani dokonaniem oględzin miejsca prowadzenia robót proszeni są o uprzednie zgłoszenie udziału Zamawiającemu w celu ustalenia terminu, nie później niż na 14 dni przed dniem składania ofert. Dokonanie oględzin nastąpi nie później niż na 10 dni przed dniem składania ofert.
2) Wykonawca dokonuje wyceny oferty na własne ryzyko i odpowiedzialność.
3) Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty oraz wszelkich dokumentów z tym związanych.
4) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością
z treścią dokumentacji przetargowej.
5) Przedmiot zamówienia został w sposób szczegółowy określony, dla każdej z części zamówienia, w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarach robót. Podstawowym elementem na podstawie, którego należy przedstawić koszt wykonania zamówienia jest projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, a przedmiary stanowią wyłącznie materiał pomocniczy i nie mogą być wyłączną podstawą do przygotowania oferty.
6) Wszystkie nieujęte elementy winny być przez Wykonawcę uwzględnione i ujęte
w osobnych pozycjach dla danej branży. Elementy robót nie ujęte w kosztorysie przedłożonym Zamawiającemu lub niewycenione, a wynikające z przepisów Prawa budowlanego, warunków technicznych, wiedzy technicznej, Zamawiający uzna za wycenione i ujęte w ofercie, bez możliwości jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy
z tego tytułu. Skutki jakichkolwiek błędów w kosztorysach opracowanych przez Wykonawcę obciążają Wykonawcę zamówienia – musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia i je uwzględnić ze względu na ryczałtowy charakter rozliczenia.
3.12. Ubezpieczenie:
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, z którym podpisze umowę, ubezpieczenia placu budowy, mienia i robót budowlanych, z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w okresie realizacji zamówienia na sumę gwarancyjną, nie mniejszą od wartości brutto złożonej oferty.
3.13. Gwarancja:
Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane urządzenia i materiały na okres wskazany w formularzu oferty. Warunki gwarancji opisuje § 12 wzoru umowy. Długość okresu gwarancji - stanowi również kryterium oceny ofert. Zamawiający określa go na okres w przedziale od 60 miesięcy (termin minimalny) do 84 miesięcy (termin maksymalny)licząc od daty podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego robót zleconych w ramach umowy bez zastrzeżeń a w przypadku stwierdzenia wad, od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót zawierającego potwierdzenie usunięcia wad. Zamawiającemu przysługują pełne uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikające z przepisów kodeksu cywilnego w terminach tam określonych –niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. Udzielając gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatne czynności przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na cały przedmiot zamówienia, więc powinien te koszty uwzględnić w wynagrodzeniu.
3.14. Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudniania osób na umowę o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę:
1) Na podstawie art. 29 ust. 3a. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia tj prace fizyczne obejmujące roboty ogólnobudowlane i instalacyjne objęte zakresem zamówienia, stanowiące tzw. koszty bezpośrednie. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. (Wymóg nie dotyczy m.in. następujących osób: kierujących budową, dostawców materiałów budowlanych lub gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy).
2) Na etapie składania ofert Wykonawca złoży oświadczenie zawarte w formularzu oferty o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia wskazane w pkt.1.
3) Wykonawca, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi Zamawiającemu oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imion i nazwisk osób, rodzaju umowy o pracę, zakres wykonywanych czynności i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
4) Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdym przypadku zmiany sposobu zatrudnienia ww. osób, nie później niż w terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany.
5) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest
w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
6) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
7) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane
w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze spisem imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę, zakres wykonywanych czynności i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
8) Jeżeli na budowie będzie przebywać osoba niezatrudniona na umowę o pracę (nie dotyczy m.in. następujących osób: kierujących budową, dostawców materiałów budowlanych lub gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy), co zostanie ustalone przez zamawiającego oraz przez inne osoby
i organy upoważnione na podstawie odrębnych przepisów (np. Inspekcja Pracy), wykonawca zobowiązany jest do usunięcia tej osoby z placu budowy. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostać potwierdzony pisemną notatką. Notatka nie musi być podpisana przez wykonawcę lub jego przedstawicieli.
9) W przypadku ujawnienia niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności bezpośrednio związanych z realizacją przedmiotu umowy, zamawiający ma prawo do naliczenia następujących kar umownych:
a) z tytułu kierowania przez Wykonawcę lub podwykonawcę do wykonywania ww. czynności osób niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę
– w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych)za każdą osobę (kara może być nakładana po raz kolejny w odniesieniu do tej samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas następnej kontroli stwierdzi, że nadal nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę),
b) za opóźnienie w dostarczeniu oświadczenia, o którym mowa w pkt.3
– w wysokości po 500,00 (słownie: pięćset złotych) złotych za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu, o którym mowa w pkt 3,
c) za zwłokę w poinformowaniu Zamawiającego o zmianie, o której mowa w pkt 4 –w wysokości po 500,00 (słownie: pięćset złotych) złotych za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu, o którym mowa w pkt 4
10) Nie przedstawienie we wskazanych w pkt 3 i 4 terminach ww. oświadczeń, bądź przedstawienie oświadczeń niekompletnych, nie obejmujących wszystkich wyspecyfikowanych czynności może być podstawą do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy niezależnie od naliczenia kar umownych.
11) Obowiązek zatrudniania osób na umowę o pracę dotyczy wykonawcy, a także podwykonawców i dalszych podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia w umowach o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace, przez cały okres realizacji zamówienia wszystkich osób wykonujących czynności wymienione w pkt.1, oraz umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku.

4. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
Część 1 zamówienia- Docieplenie budynku głównego szkoły: od dnia 24 czerwca 2019r. do 30 sierpnia 2019r.
Część 2 zamówienia- Instalacja C.O. w budynku głównym szkoły: od dnia 24 czerwca 2019r. do 16 sierpnia 2019r.
Część 3 zamówienia- Docieplenie budynku Internatu: od dnia 29 czerwca 2020r. do 28 sierpnia 2020r.
Część 4 zamówienia- Instalacja C.O. w budynku Internatu: od dnia 29 czerwca 2020r. do 14 sierpnia 2020r.

Wskazane terminy określają ostateczny termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie poszczególnych części zamówienia wraz z ich bezusterkowym odbiorem oraz przekazaniem Zamawiającemu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.

5. Zamówienia częściowe

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych z podziałem na 4 części. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną, kilka lub wszystkie części, przy czym na daną część zamówienia można złożyć tylko jedną ofertę.

6. Warunki udziału w postępowaniu

6.1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
6.1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 12-23 oraz art.24 ust.5 pkt. 1,2,4 i 8 ustawy Pzp;
6.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) sytuacji finansowej i ekonomicznej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż:
a) dla części 1 zamówienia - Docieplenie budynku głównego szkoły 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych)
b) dla części 2 zamówienia - Instalacja C.O. w budynku głównym szkoły 200 000,00 (słownie: dwieście tysięcy złotych)
c) dla części 3 zamówienia – Docieplenie budynku Internatu 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych)
d) dla części 4 zamówienia - Instalacja C.O. w budynku Internatu 150 000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych)
UWAGA!
Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedną część zamówienia winien wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż suma posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej dla poszczególnych części zadania.
3) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający określa minimalne warunki dotyczące:
a) doświadczenia:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał:
- w zakresie części 1 zamówienia – Docieplenie budynku głównego szkoły - co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu robót termomodernizacji budynku/budynków lub remoncie, budowie lub przebudowie budynku o charakterze prac odpowiadających zakresowi zamówienia na kwotę brutto co najmniej 300 000,00 zł (słownie trzysta tysięcy złotych)
- w zakresie części 2 zamówienia - Instalacja C.O. w budynku głównym szkoły - co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu instalacji cieplnej
o charakterze prac odpowiadających zakresowi zamówienia w budynku/budynkach na kwotę brutto co najmniej 150 000,00 zł (słownie sto pięćdziesiąt tysięcy złotych)
- w zakresie części 3 zamówienia – Docieplenie budynku Internatu - co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu robót termomodernizacji budynku/budynków lub remoncie, budowie lub przebudowie budynku o charakterze prac odpowiadających zakresowi zamówienia na kwotę brutto co najmniej 300 000,00 zł (słownie trzysta tysięcy złotych)
- w zakresie części 4 zamówienia - Instalacja C.O. w budynku Internatu - co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu instalacji cieplnej
o charakterze prac odpowiadających zakresowi zamówienia w budynku/budynkach na kwotę brutto co najmniej 150 000,00 zł (słownie sto pięćdziesiąt tysięcy złotych)
Warunek może być wykazany w ramach realizacji jednej inwestycji lub kilku odrębnych inwestycji.
UWAGA!
Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedną część zamówienia winien wykazać, że wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną o charakterze prac odpowiadających zakresowi zamówienia w budynku/budynkach :
- w zakresie części 1 i 3 na kwotę brutto co najmniej 600 000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych)
- w zakresie części 2 i 4 na kwotę brutto co najmniej 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych)


UWAGA! Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów o ich wykonanie.

b) zdolności zawodowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia publicznego osoby posiadające następujące kwalifikacje:
- W zakresie części 1 i 3 zamówienia - jedna osoba, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń i doświadczenie w nadzorze nie mniejsze niż 3 lata;
- W zakresie części 2 i 4 zamówienia - jedna osoba, która pełnić będzie funkcję kierownika robót sanitarnych, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń i doświadczenie w nadzorze nie mniejsze niż 3 lata;

UWAGA: Zamawiający dopuszcza łączenie kilku funkcji przez jedną osobę posiadającą kilka wymaganych uprawnień budowlanych.

Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą
z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 poz. 1202 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U z 2014 r. poz. 1278 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (zgodnie z ustawą z dnia15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa– (Dz. U. z 2016 poz. 1725 z późn. zm.).
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 2272).


6.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych, sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia.
6.3. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, dokument musi określać w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
6.4. Zamawiający będzie oceniał, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne, zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału
w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1, 2,4 i 8 ustawy Pzp.
6.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt.6.1.2 ppkt 3.
6.6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, gdy podmioty te zrealizują roboty budowlane do realizacji, których te zdolności są wymagane.
6.7. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza realizować przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
6.8. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca,
o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie usługi. Wykonawca winien zawiadomić zamawiającego o wszelkich zmianach danych,
o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także winien przekazać informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usługi.
6.9. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie,
o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
6.10. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
6.11. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
6.12. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie warunki udziału
w postępowaniu powinien spełnić, co najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy wspólnie.
6.13. Żaden z podmiotów występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6.14. Niespełnienie choćby jednego z warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
6.15. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy PZP (wg aktualnej numeracji nadanej w ustawie obligatoryjnym przesłankom wykluczenia) z postępowania w sprawie zamówienia publicznego wyklucza się:
12) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 50a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1600) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769);
14) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;
15) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
19) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
20) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2018 r. poz. 703 z późn. zm.);
22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 369), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6.16. Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1,2,4 i 8 Ustawy PZP, tj.:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz.243 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 498);
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
4) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24. ust. 1 pkt. 15, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
7.1. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, wszyscy Wykonawcy są zobowiązani załączyć do oferty:
7.1.1. wypełnione formularze oświadczeń Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ oraz przesłanek wykluczenia z postępowania - stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ, aktualne na dzień składania ofert;
7.2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału
w postępowaniu wszyscy Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP są zobowiązani również do złożenia następującego oświadczenia:
Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (według Załącznika Nr 12 do SIWZ).
Oświadczenie, o którym mowa Wykonawca przekazuje Zamawiającemu
w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
7.3. Wykaz innych oświadczeń i dokumentów składanych przez wszystkich Wykonawców.
7.3.1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wstępnego wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 7.1.1.
7.3.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia – zał. Nr 9 do SIWZ.
7.3.3. Dla swej skuteczności zobowiązanie musi zostać złożone przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu trzeciego w powyższym zakresie. Zobowiązanie złożone przez osobę nieuprawnioną nie dowodzi udostępnienia zasobów przez podmiot trzeci.
7.3.4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wstępnego wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informację o podwykonawcach
w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 7.1.1.
7.4. Wykaz oświadczeń i dokumentów, składanych na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta będzie oceniona najwyżej.
Wykonawca, którego oferta będzie oceniona najwyżej, będzie miał obowiązek złożenia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia:
7.4.1. wykaz zrealizowanych robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie - według załącznika nr 10 do SIWZ wraz
z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających
czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji
o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie posiadanych zdolności technicznych i zawodowych dotyczących doświadczenia;
7.4.2. wykaz osób, według załącznika nr 11 do SIWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, spełniających wymagania określone w pkt. 6.1.2. ppkt. 3b wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie posiadanych zdolności technicznych i zawodowych dotyczących zdolności zawodowej;
7.4.3. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy
w wysokości nie mniejszej niż kwoty określone Rozdziale 6 pkt 6.1.2 ppkt 2 zł,
w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert
w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji finansowej i ekonomicznej;
7.4.4. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
7.4.5. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
7.4.6. oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716), według załącznika nr 13 do SIWZ
7.4.7. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
7.4.8. oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu, według załącznika nr 12 do SIWZ
7.4.9. jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o którym mowa w pkt.7.4.4- 7.4.7 przedkłada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7.4.10. jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7.4.9 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt.7.4.9 pkt a i b zdania drugie stosuje się.
7.4.11. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce za-mieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
7.4.12. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia
w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt.7.4.4.- 7.4.7.
7.4.13. Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi dokumenty wymienione
w pkt.7.4.4-7.4.7., dotyczące podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP
7.4.14. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej, przez kilku przedsiębiorców (konsorcjum) lub przez spółkę cywilną:
a) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki udziału
w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu, wymienione w pkt. 7.1 i 7.2 i. ppkt. 7.4.4-7.4.7) składa każdy z Wykonawców oddzielnie;
b) pozostałe oświadczenia i dokumenty oraz formularz oferty są składane przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
c) poza dokumentami wymienionymi w ppkt a) i b) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni załączyć do oferty oryginał pełnomocnictwa;

Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 7.4, aktualne na dzień złożenia, Wykonawca złoży w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie krótszym niż 5 dni.
7.4.15. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie na podstawie dokumentów
i oświadczeń załączonych do oferty według formuły „spełnia/nie spełnia”. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnia.
7.4.16. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,
o których mowa w pkt.7.4 SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz wskazane przez Wykonawcę dokumenty lub oświadczenia.
8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

8.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, ustanawiając pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli.
8.2. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym, jako pełnomocnik pozostałych.
8.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego.
8.4. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie została wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców przy realizacji zamówienia.
9. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego
z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów,
a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się
z Wykonawcami.

9.1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
9.2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ.
9.3. W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. -Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018r. poz. 2188 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 123).
z zastrzeżeniem pkt 9.6
9.4. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
9.5. Dowodem, iż pismo wysłane przez Zamawiającego drogą elektroniczną lub faxem na adres Wykonawcy zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się
z treścią pisma jest potwierdzenie wysłania – wydruk z pocztowej skrzynki nadawczej lub komunikat OK na potwierdzeniu, chyba że Zamawiający otrzyma pocztę zwrotną z Mail Delivery System z informacją o braku możliwości (błąd) dostarczenia wiadomości odbiorcy.
9.6. Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami oraz pełnomocnictwa pod rygorem nieważności.
9.7. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
9.8. Korespondencję związaną z przedmiotowym postępowaniem, należy kierować na adres:
Powiat Łęczyński – Starostwo Powiatowe w Łęcznej
Aleja Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna
e-mail: zamowienia@powiatleczynski.pl , fax. 81 752 64 64
9.9. Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Agnieszka Jóźwiak, e-mail: zamowienia@powiatleczynski.pl tel.: 81 53 15 204,
fax: 81 752 64 64.

10. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający w prowadzonym postępowaniu nie żąda od Wykonawcy wniesienia wadium.

11. Termin związania z ofertą

11.1. Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
11.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
11.3. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca nie wyrazi zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą.

12. Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ

12.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, kierując swoje zapytania w formie pisemnej. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
12.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienia treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 12.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrywania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.
12.3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści na stronie internetowej pod adresem www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia publiczne, zakładka pytania i odpowiedzi do SIWZ
12.4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert określonego w pkt. 16 ppkt. 16.1 SIWZ, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 38 ust. 4 ustawy PZP). Dokonaną zmianę specyfikacji zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego.
12.5. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 1) ustawy PZP oraz z zastosowaniem art. 12a ustawy PZP.
12.6. Zmiany SIWZ są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.
12.7. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazał SIWZ oraz zamieszcza informację na stronie internetowej Zamawiającego.
12.8. Zamawiający zaleca Wykonawcom przed sporządzeniem oferty śledzenie ewentualnych zmian w ogłoszeniu lub SIWZ zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego (www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia publiczne, zakładka SIWZ z załącznikami oraz zakładka: Pytania i odpowiedzi). Niezgodność oferty z treścią ogłoszonych zmian w SIWZ i ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia może skutkować odrzuceniem oferty lub wykluczeniem Wykonawcy
z postępowania.

13. Opis sposobu przygotowania oferty

13.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
13.2. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
13.3. Formularz ofertowy oraz inne oświadczenia winny być ostemplowane pieczątką firmową oraz opieczętowane pieczątką imienną przez osoby właściwe do reprezentowania Wykonawcy. Oznacza to, że jeżeli z oferty lub dokumentu/-ów określającego/-ych status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru), lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, to dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
13.4. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z oferty lub z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z oferty lub dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru), to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego upoważnione.
13.5. Przedsiębiorcy będący wspólnikami spółki cywilnej (dot. też Wykonawców ubiegających się o wspólne zamówienie – na podstawie umowy konsorcjum, bądź innych umów czy porozumień) mogą złożyć wspólną ofertę pod warunkiem udzielenia jednemu z nich pełnomocnictwa upoważniającego do reprezentowania ich wobec Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W pełnomocnictwie tym powinny być szczegółowo określone czynności, które może wykonywać Pełnomocnik ustanowiony przez Wykonawców.
13.6. Wzory dokumentów i oświadczeń, stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ, powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnym z niniejszą SIWZ zakresie.
13.7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty
z zastrzeżeniem treści art. 93 ust. 4 Ustawy PZP.
13.8. Wykonawca jest świadomy odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297 §1 Ustawy z dnia 06 czerwca 1997r. – Kodeks Karny ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1600 z późn. zm.).

14. Forma oferty

14.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim oraz mieć formę pisemną.
14.2. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
14.3. Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty muszą być wykonane w sposób trwały (komputerowo, maszynowo lub ręcznie).
14.4. Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.
14.5. Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były spięte (zszyte) w sposób uniemożliwiający ich dekompletację.
14.6. Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te mają być parafowane przez osobę (lub osoby – jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje niewymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane
i parafowane.
14.7. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego), muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.
14.8. Zgodnie z zapisem §14 ust. 2. Rozporządzenia Prezesa rady Ministrów z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, w postepowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) dokumenty inne niż oświadczenia są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę i inne podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca.
14.9. Zamawiający może żądać przedstawienia w wyznaczonym przez siebie terminie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości.
14.10. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca,
w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
14.11. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia
do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie
o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie
o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta
tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA nr ...”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
14.12. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się
z postępowania. W celu wycofania oferty Wykonawca musi złożyć do Zamawiającego oświadczenie zawierające wolę wycofania oferty. Złożone przez Wykonawcę oświadczenie o wycofaniu oferty powoduje, iż oferta uznawana jest za niezłożoną. Do oświadczenia należy załączyć dokument rejestrowy podmiotu, którego adres znajduje się na zewnętrznym opakowaniu oferty. Zwrotu oferty wycofanej z postępowania Zamawiający dokona niezwłocznie po rozstrzygnięciu prowadzonego postępowania
o zamówienie publiczne, przy czym oferta wycofana nie jest otwierana, a zwrot dokonywany jest na adres umieszczony na zewnętrznym opakowaniu oferty,
14.13. Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, może zastrzec informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca, składając ofertę zobowiązany jest wykazać wraz z przedstawieniem dowodów, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępnianie. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, które Wykonawca pragnie zastrzec, powinny być załączone do oferty w osobnym opakowaniu, w sposób umożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone napisem: „INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA – NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA”, z zachowaniem kolejności numerowania stron oferty.
14.14. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy PZP, zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy PZP). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić
z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w pkt.12 niniejszej SIWZ. Przepisy Ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia po terminie otwarcia ofert.
14.15. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić napis określający przedmiot zamówienia publicznego:

„Przetarg nieograniczony pn.: „TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH W KIJANACH – BUDYNEK GŁÓWNY SZKOŁY ORAZ BUDYNEK INTERNATU” NR SPRAWY: IRP.272.4.3.2019
CZĘŚĆ NR …………
Nie otwierać przed dniem ………... godziną 10:15


14.17. Zaleca się podanie na kopercie nazwy i adresu Wykonawcy, numeru telefonu, faksu,
e-maila. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki wynikające
z nieprawidłowego oznakowania lub uszkodzenia kopert zawierających oferty przetargowe.

15. Zawartość oferty

15.1. Kompletna oferta musi zawierać:
1) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.
2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiące zał. nr 6 do SIWZ.
3) Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia stanowiące załącznik nr 7 do SIWZ
4) Stosowne pełnomocnictwo/-a – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonej oferty lub odpisu z właściwego rejestru.
5) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dodatkowo – dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia Umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
6) Jeżeli Wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku przesłanek wykluczenia, ma obowiązek przedstawić oświadczenie w zał. nr 6 i 7 do SIWZ, zawierające wymagane informacje oraz przedstawia zobowiązanie tego podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów- załącznik nr 9 do SIWZ. Załącznik nr 9 do SIWZ powinien być wypełniony i podpisany przez ten podmiot.

16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

16.1. Ofertę należy złożyć w kancelarii ogolnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej ul. Al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna I piętro pokój nr 111, do dnia 06.05.2019r. do godz. 10:00
16.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.05.2019r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego, w Starostwie Powiatowym w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, pok. Nr 13 parter budynku.
16.3. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert jest dniem ich otwarcia.
16.4. W przypadku zmiany miejsca otwarcia ofert – Zamawiający wywiesi na
Tablicy ogłoszeń przy pokoju nr 9 stosowną informację dla wszystkich Wykonawców, którzy przybędą osobiście na otwarcie ofert.
16.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
16.6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę firmy a także informacje dotyczące: ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji
i warunków płatności, zawarte w ofertach.
16.7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert wynikającą z zapisu art. 86 ust.5 ustawy PZP.17. Opis sposobu obliczenia ceny

17.1. Obowiązującym wynagrodzeniem w niniejszym postępowaniu jest wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w art. 632 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.), która rodzaj wynagrodzenia określa następująco:
§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.
W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte z powodu wad dokumentacji projektowej wynikających z jej niezgodności z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez których nie można wykonać zamówienia.
Będą to między innymi następujące koszty: należnego podatku VAT, wszelkich robót przygotowawczych i porządkowych, zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji placu budowy, utrzymania zaplecza budowy (naprawa, woda, energia elektryczna, dozorowanie budowy), związane z zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych robót, ewentualnych robót rozbiórkowych, demontażowych, wykończeniowych, odtworzeniowych, wywozu materiałów pochodzących z rozbiórki, wykonania niezbędnych rusztowań, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonania dokumentacji powykonawczej, związane z odbiorami wykonanych robót, ubezpieczenia budowy, OC i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
17.2. Cena oferty oznacza cenę zaproponowaną przez Wykonawcę za realizację zamówienia. Zostanie ona określona przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (Załącznik Nr 5 do SIWZ).
17.3. Wykonawca określi cenę całkowitą oferty brutto (w PLN) dla przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i słownym, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. W razie rozbieżności wiążącą jest cena podana słownie.
17.4. Każdy z wykonawców może podać tylko jedną cenę za całość zamówienia.
17.5. Cenę oferty należy określić z należytą starannością, na podstawie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją zadania wynikających z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robót oraz sztuki budowlanej, niezbędnych do wykonania zadania i doliczyć do powstałej kwoty inne składniki wpływające na ostateczną cenę.
17.6. Przedmiar robót opracowany przez Zamawiającego i przekazany wykonawcy stanowi jedynie podstawę informacyjną. W przypadku nieuwzględnienia w kosztorysie ofertowym opracowanych przez Wykonawcę, wszystkich robót i innych wydatków niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy na warunkach określonych
we wzorze umowy i wynikających z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, powstałe różnice stanowią element ryzyka Wykonawcy i nie skutkują zwiększeniem ceny ryczałtowej.
17.7. Obowiązkiem Wykonawcy jest prawidłowe ustalenie podatku VAT.
17.8. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej
w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie
z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
17.9. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kosztorys ofertowy oraz harmonogram rzeczowo–finansowy uzgodniony z Zamawiającym oraz wskazanym przez Zamawiającego Inspektorem Nadzoru
1) Kosztorys ofertowy (opracowany metodą kalkulacji szczegółowej) wraz
z wykazem/zestawieniem i cenami materiałów i urządzeń przewidzianych
i niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.. Będzie służył jedynie do obliczenia należnego wynagrodzenia wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy, dozwolonej zmiany umowy lub rezygnacji Zamawiającego z wykonania części przedmiotu umowy, ewentualnie robót zamiennych.
2) Harmonogram rzeczowo - finansowy będzie stanowił podstawę do dokonywania częściowych wypłat wynagrodzenia ryczałtowego, po przeprowadzeniu odbioru częściowego za dane zadanie, jeżeli Wykonawca realizuje więcej niż jedną część zamówienia, potwierdzającego realizacje prac zgodnie z zakresem określonym
w harmonogramie.
18. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

18.1. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte
w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione poniżej:

L.p. Kryterium Waga kryterium
1. Cena ryczałtowa brutto (C) 60%
2. Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały
i urządzenia (G) 40%
1) w ramach kryterium 1 - „Cena (C )” najwyższą liczbę punktów (60) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:

cena brutto najniższej ważnej oferty
Liczba punktów oferty (Lp) = ---------------------------------------------- x 60% x100
cena brutto oferty ocenianej

W kryterium „Cena” ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2) punktacja dla kryterium 2- „Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia (G)” liczona w okresach miesięcznych w ofercie będzie następująca:
Go
G= -------------------------------- x40% x 100
Gmax
Gdzie:
G- wartość punktowa, którą należy wyznaczyć
Gmax – najdłuższy oferowany okres gwarancji
Go – okres gwarancji podany w badanej ofercie

Uwaga!
Zamawiający określa minimalną oraz maksymalną długość okresu gwarancji,
w przedziale od 60 do 84 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez usterek.
Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 60 miesięcy.
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości gwarancji krótszego niż 60 miesięcy, Zamawiający ofertę odrzuci.
W przypadku, gdy wykonawca w ogóle nie wskaże w ofercie oferowanego okresu gwarancji zamawiający przyjmie, że wykonawca nie oferuje gwarancji i ofertę odrzuci.
Wykonawca może zaproponować długość okresu gwarancji dłuższy niż wyznaczony maksymalny 84 miesiące, jednak w tym przypadku Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 84 miesięcy – najdłuższy przyjęty w kryterium oceny ofert „Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia (G)”.
Wykonawcy oferują długość okresu gwarancji w pełnych miesiącach.
3) Ocena końcowa każdej z ocenianych ofert, w zakresie przyjętych kryteriów oceny ofert, stanowić będzie sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach wyliczonych wg wzoru:
X = C + G
gdzie:
X - ocena końcowa ocenionej (badanej) oferty
C - ilość punktów uzyskanych przez ocenianą (badaną) ofertę w kryterium nr 1
G - ilość punktów uzyskanych przez ocenianą (badaną) ofertę w kryterium nr 2
Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

18.2. Ze wszystkich ofert, które spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wybrana zostanie oferta, która w wyniku oceny dokonanej
w oparciu o powyższe kryteria uzyska najwyższą liczbę punktów spośród badanych ofert.
18.3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści, z zastrzeżeniem pkt. 18.4.
18.4. Zamawiający poprawi w treści oferty omyłki, o których mowa w art. 87 ust. 2 Ustawy PZP.
18.5. Ocena zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie, z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 Ustawy PZP.
18.6. Sprawdzanie wiarygodności ofert:
18.6.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń.
18.6.2. w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert,
że złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3 Ustawy PZP.
18.6.3. przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych, mających wpływ na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania zgodnie z art. 24 ust.1 pkt.16 i 17 Ustawy PZP, niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem, opisanych w pkt.6 niniejszej SIWZ.
18.7. W niniejszym postępowaniu Zamawiający oceni zdolność Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia w szczególności w odniesieniu do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia.

19. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

19.1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
19.2. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 8% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie.
19.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w formach wymienionych w art. 148 ust.1 ustawy PZP.
19.4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej powinno zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 89 1020 3206 0000 8202 0006 4535. w tytule przelewu podając: „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy dla postępowania przetargowego Nr sprawy IRP.272.4.3.2019”
19.5. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form zabezpieczenia.
19.6. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia
z należności za częściowo wykonane roboty budowlane.
19.7. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy po należytym i zgodnym z umową wykonaniu przedmiotu umowy
w następujący sposób:
70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni po wykonaniu zamówienia i uznaniu przez Zamawiającego za należycie wykonane tj. po końcowym odbiorze przedmiotu umowy potwierdzonym protokołem odbioru bez usterek,
30% wartości zabezpieczenia nie później niż w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji i rękojmi za wady.

20. Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego


20.1. Zamawiający zawiera Umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z Ustawą PZP.
20.2. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana o miejscu i terminie zawarcia umowy.
20.3. Umowa zostanie zostanie zawarta w formie pisemnej na czas oznaczony wynikający
z terminu wykonania przedmiotu zamówienia określonego w ofercie.
20.4. Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta na warunkach określonych w SIWZ – wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.
20.5. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z Umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
20.6. Przed zawarciem Umowy o zamówienie publiczne Zamawiający żąda od Wykonawcy:
20.6.1. kopii uprawnień budowlanych kierownika budowy/kierownika robót branżowych oraz kopii zaświadczeń wydanych przez właściwą izbę samorządu zawodowego poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione;
20.6.2. harmonogramu rzeczowo- finansowego uzgodnionego z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru;
20.6.3. kosztorysu ofertowego opracowanego metodą kalkulacji szczegółowej;
20.6.4. planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, opracowanego z zachowaniem zasad wynikających z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126);
20.6.5. dowodu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
20.6.6. zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy PZP w przypadku podmiotów występujących wspólnie, przed dniem zawarcia Umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, dostarczenia Zamawiającemu umowy regulującej zasady współpracy uczestników postępowania;
20.6.7. wybrany Wykonawca dostarczy Zamawiającemu pozostałe dokumenty
i informacje niezbędne do zawarcia Umowy oraz wykona wszelkie czynności wynikające z Ustawy PZP oraz niniejszej SIWZ.
Nie dostarczenie dokumentów, o których mowa w pkt. 20.6.1- 20.6.7 w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie zostanie uznane przez Zamawiającego za równoznaczne z odmową podpisania umowy w rozumieniu art. 46 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP.
20.7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana w niniejszym postępowaniu, uchyla się od zawarcia Umowy o udzielenie niniejszego zamówienia, Zamawiający może zbadać, czy podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenianą spośród pozostałych ofert.
20.8. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności
w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.
20.9. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 144 ustawy PZP, w sposób i na warunkach opisanych we wzorze umowy.
20.10. Zmiany postanowień treści zawartej umowy w przypadku wystąpienia okoliczności,
o których mowa powyżej odbywać się będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

21. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od wykonawcy aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach


Wzór umowy stanowi załącznik nr 8 do SIWZ


22. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych


Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą wyłącznie w PLN.

23. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

23.1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
23.2. Odwołanie przysługuje wobec czynności:
23.2.1. określenia warunków udziału w postępowaniu,
23.2.2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
23.2.3. odrzucenia oferty odwołującego;
23.2.4. opisu przedmiotu zamówienia;
23.2.5. wyboru najkorzystniejszej oferty.
23.3. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
23.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego
wymagania dla tego rodzaju podpisu.
23.5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
23.6. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane
w sposób określony w art. 180 ust. 5 PZP zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
23.7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
23.8. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, na które nie przysługuje odwołanie zgodnie z pkt 23.2.
23.9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
23.9.1. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
23.9.2. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.- Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.), jest równoznaczne z jej wniesieniem.
23.9.3. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.
23.9.4. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

24. Informacje dodatkowe dotyczące realizacji niniejszego zamówienia

24.1. Oferta Wykonawcy powinna obejmować wykonanie całego przedmiotu zamówienia w zakresie danego zadania określonego w SIWZ.
24.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy Ustawy PZP.
24.3. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę w postępowaniu
o udzielenie niniejszego zamówienia stosuje się przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.), jeżeli przepisy Ustawy PZP nie stanowią inaczej.
24.4. Z chwilą podpisania Umowy o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego przedmiotowe postępowanie przetargowe uważa się za zakończone.

25. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (DZ. URZ. UE l 119 z 04.05.2016, str. 1).


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), dalej „RODO", informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych pozyskanych w toku postępowania jest Starostwo Powiatowe w Łęcznej ul. Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, tel. kontaktowy; (81) 5315200
2. Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych. Kontakt w sprawach danych osobowych można uzyskać poprzez adres e-mail:: inspektor@powiatleczynski.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH W KIJANACH – BUDYNEK GŁÓWNY SZKOŁY ORAZ BUDYNEK INTERNATU”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp",
5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Starostwa Powiatowego w Łęcznej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwałości projektu tj. przez 5 lat od jego zakończenia,
7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
9. Posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
1) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
2) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
3) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
10. nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wykonawca, podwykonawca, podmiot trzeci będzie musiał podczas pozyskiwania danych osobowych na potrzeby konkretnego postępowania o udzielenie zamówienia wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te bezpośrednio pozyskał:
Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:
1) osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,
2) podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,
3) podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
4) pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
5) członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK);
Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał.

26. Wykaz załączników do niniejszej SIWZ

26.1. Załącznik nr 1 - Dokumentacja projektowa dla części 1 zamówienia - Docieplenie budynku głównego szkoły:
26.2. Załącznik nr 2 - Dokumentacja projektowa dla części 2 zamówienia - Instalacja C.O. w budynku głównym szkoły
26.3. Załącznik nr 3 -Dokumentacja projektowa dla części 3 zamówienia - Docieplenie budynku Internatu
26.4. Załącznik nr 4 - Dokumentacja projektowa dla części 4 zamówienia - Instalacja C.O. w budynku Internatu
26.5. Załącznik nr 5 – Wzór formularza ofertowy
26.6. Załącznik nr 6 – Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków
26.7. Załącznik nr 7 – Wzór oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia
26.8. Załącznik nr 8 - Wzór umowy
26.9. Załącznik nr 9 - Wzór zobowiązania innego podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów
26.10. Załącznik nr 10 – Wzór wykazu zrealizowanych robót budowlanych
26.11. Załącznik nr 11 – Wzór wykazu osób skierowanych do realizacji zamówienia
26.12. Załącznik nr 12 – Wzór oświadczenia o przynależności lub nie do grupy kapitałowej
26.13. Załącznik nr 13 – Wzór oświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron warszawatworzenie stron warszawa