Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » Ogłoszenia o przetargach » Ogłoszenie o zamówieniu ...

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: "TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH W KIJANACH – BUDYNEK GŁÓWNY SZKOŁY ORAZ BUDYNEK INTERNATU"

2019-04-16 08:34:59

; . ..


Ogłoszenie nr 528388-N-2019 z dnia 2019-04-16 r.

Powiat Łęczyński: „TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH W KIJANACH – BUDYNEK GŁÓWNY SZKOŁY ORAZ BUDYNEK INTERNATU”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt „Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach– budynek główny szkoły oraz budynek Internatu” wspófinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Łęczyński, krajowy numer identyfikacyjny 43101942500000, ul. Al. Jana Pawła II 95A , 21-010 Łęczna, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. +48815315200, e-mail zamowienia@powiatleczynski.pl, a.jozwiak@powiatleczynski.pl, faks +48817526464.
Adres strony internetowej (URL): www.powiatleczynski.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia publiczne, zakładka - SIWZ z załącznikami

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
kancelaria ogólna Starostwa Powiatowego w Łęcznej ul. Al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna I piętro pokój nr 111

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH W KIJANACH – BUDYNEK GŁÓWNY SZKOŁY ORAZ BUDYNEK INTERNATU”
Numer referencyjny: IRP.272.4.3.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
4


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach – budynek główny szkoły oraz budynek Internatu, znajdujących się w Kijanach, Kijany 19, 21-077 Spiczyn, polegająca na wykonaniu na podstawie projektów budowlanych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowalnych, między innymi następujących robót budowalnych w podziale na części: 3.1.1. Część 1 zamówienia- Docieplenie budynku głównego szkoły: Zakres robót obejmuje m.in.: 1) Zakres robót na i przy ścianach elewacyjnych: a) demontaż istniejących i montaż nowych rur spustowych, b) demontaż i montaż nowych rynien, c) demontaż istniejących parapetów zewnętrznych we wszystkich oknach, d) montaż nowych blaszanych powlekanych parapetów zewnętrznych we wszystkich oknach, e) położenie tynku gładkiego na cokołach i murku oporowym z osiatkowaniem i wykończeniem, f) docieplenie ścian nadziemia płytami styropianowymi o gr.6 i 14 cm z wyprawą elewacyjną cienkowarstwową, g) docieplenie ościeży płytami styropianowymi o gr. 2 cm z wyprawą elewacyjną cienkowarstwową, h) demontaż istniejących krat stalowych, i) montaż krat z uwzględnieniem wydłużeń (grubość ocieplenia) z malowaniem podkładowym i nawierzchniowym, j) malowanie balustrad farbą podkładowa i nawierzchniową, k) położenie gresu antypoślizgowego na schodach zewnętrznych, l) demontaż i montaż kamer, uchwytów do flag, tablic, skrzynek gazowych. 2) Zakres robót przy zewnętrznej stolarce okiennej: a) montaż nawiewników higrosterowanych we wszystkich oknach. 3) Zakres robót przy dociepleniu stropodachu: a) położenie folii paroprzepuszczalnej na konstrukcji dachu, b) położenie styropapy o gr. 10 cm, c) położenie nawierzchniej papy termozgrzewalnej, d) montaż obróbek blacharskich, pasów pod i nadrynnowych, orynnowania z blachy płaskiej powlekanej, e) demontaż i montaż istniejącej odgromówki z nowymi uchwytami. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 1 zamówienia określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót, stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ. 3.1.2. Część 2 zamówienia- Instalacja C.O. w budynku głównym szkoły: Zakres robót obejmuje m.in.: 1) demontaż grzejników, 2) demontaż orurowania, 3) uzupełnienie otworów po demontażach, 4) wykonanie przekuć w ścianach i stropach na potrzeby projektowanej instalacji, 5) montaż nowych grzejników, 6) montaż zaworów termostatycznych, odcinających, odpowietrzających, spustowych, podpionowych, 7) montaż rur, 8) wykonanie izolacji termicznej, 9) regulacja działania instalacji, 10) obudowa przewodów rozprowadzających, 11) odtworzenie do stanu istniejącego ścian, podłóg i sufitów po wykonaniu instalacji, 12) wymiana rur położonych w kanałach technicznych doprowadzających ciepło z kotłowni. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 2 zamówienia określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót, stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ. 3.1.3. Część 3 zamówienia- Docieplenie budynku Internatu: Zakres robót obejmuje m.in.: 1) Zakres robót na i przy ścianach elewacyjnych: a) demontaż istniejących i montaż nowych rur spustowych, b) demontaż i montaż nowych rynien, c) demontaż istniejących parapetów zewnętrznych we wszystkich oknach, d) montaż nowych blaszanych powlekanych parapetów zewnętrznych we wszystkich oknach, e) położenie tynku gładkiego na cokołach z osiatkowaniem i wykończeniem, f) docieplenie ścian nadziemia płytami styropianowymi o gr. 10 i 12 cm z wyprawą elewacyjną cienkowarstwową, g) docieplenie ościeży płytami styropianowymi o gr. 2 cm z wyprawą elewacyjną cienkowarstwową, h) demontaż istniejących krat stalowych, i) montaż krat z uwzględnieniem wydłużeń (grubość ocieplenia) z malowaniem podkładowym i nawierzchniowym, j) malowanie balustrad farbą podkładową i nawierzchniową, k) położenie gresu antypoślizgowego na schodach zewnętrznych, l) demontaż i montaż kamer, uchwytów do flag, tablic, skrzynek gazowych. 2) Zakres robót przy zewnętrznej stolarce okiennej: a) montaż nawiewników higrosterowanych we wszystkich oknach. 3) Zakres robót przy dociepleniu stropodachu: a) docieplenie stropodachu pneumatycznie za pomocą granulatu z wełny mineralnej gr. 15 cm, b) wykonanie otworów w pokryciu dachu pod potrzeby wdmuchnięcia granulatu, c) wykonanie obróbek blacharskich: pas nad i podrynnowy z blachy płaskiej powlekanej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 3 zamówienia określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót, stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ. 3.1.4. Część 4 zamówienia- Instalacja C.O. w budynku Internatu: Zakres robót obejmuje m.in.: 1) demontaż grzejników, 2) demontaż orurowania, 3) uzupełnienie otworów po demontażach, 4) wykonanie przekuć w ścianach i stropach na potrzeby projektowanej instalacji, 5) montaż nowych grzejników, 6) montaż zaworów termostatycznych, odcinających, odpowietrzających, spustowych, podpionowych, 7) montaż rur, 8) wykonanie izolacji termicznej, 9) regulacja działania instalacji, 10) obudowa przewodów rozprowadzających, 11) odtworzenie do stanu istniejącego ścian, podłóg i sufitów po wykonaniu instalacji. 12) wymiana rur położonych w kanałach technicznych doprowadzających ciepło z kotłowni. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 4 zamówienia określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót, stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ. 3.2. Roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami oraz sztuką budowlaną. Wykonawca złoży pisemne oświadczenie, że roboty będą wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi i normami oraz sztuką budowlaną oraz, że obiekt będzie kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 3.3. Wykonawca jest zobowiązany przygotować komplet dokumentacji odbiorowej w 2 egzemplarzach. Dokumentację należy przekazać inwestorowi najpóźniej w dniu zakończenia inwestycji. 3.4. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie – Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Posłużenie się przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Zamawiający, wskazując oznaczenie producenta lub konkretny produkt dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. 3.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo, w przypadku zaoferowania materiałów, równoważnych, do żądania od Wykonawcy próbek zaoferowanego materiału bądź wyrobu równoważnego. 3.6. Wykonawca oferujący materiały lub urządzenia równoważne przedkłada stosowne dokumenty opisujące parametry techniczno-jakościowe, wymagane prawem certyfikaty lub inne dokumenty dopuszczające dane materiały, urządzenia do użytkowania uwiarygodniające te materiały lub urządzenia. 3.7. Wykonawca ma obowiązek uzyskać akceptację inspektora nadzoru inwestorskiego na zastosowane materiały i urządzenia równoważne przed ich wbudowaniem, montażem. 3.8. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń równoważnych. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych, bądź odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności. 3.9. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane. 3.10. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt.6 ustawy PZP. 3.11. Dodatkowe informacje dla wykonawców: 1) Zamawiający zaleca przed sporządzeniem oferty przeprowadzenie wizji lokalnej obiektu i jego otoczenia w celu zapoznania się ze stanem budynku, warunkami realizacji robót oraz ewentualnymi utrudnieniami i uwarunkowaniami logistycznymi celem uwzględnienia ich w cenie oferty. Wykonawcy zainteresowani dokonaniem oględzin miejsca prowadzenia robót proszeni są o uprzednie zgłoszenie udziału Zamawiającemu w celu ustalenia terminu, nie później niż na 14 dni przed dniem składania ofert. Dokonanie oględzin nastąpi nie później niż na 10 dni przed dniem składania ofert. 2) Wykonawca dokonuje wyceny oferty na własne ryzyko i odpowiedzialność. 3) Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty oraz wszelkich dokumentów z tym związanych. 4) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością z treścią dokumentacji przetargowej. 5) Przedmiot zamówienia został w sposób szczegółowy określony, dla każdej z części zamówienia, w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarach robót. Podstawowym elementem na podstawie, którego należy przedstawić koszt wykonania zamówienia jest projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, a przedmiary stanowią wyłącznie materiał pomocniczy i nie mogą być wyłączną podstawą do przygotowania oferty. 6) Wszystkie nieujęte elementy winny być przez Wykonawcę uwzględnione i ujęte w osobnych pozycjach dla danej branży. Elementy robót nie ujęte w kosztorysie przedłożonym Zamawiającemu lub niewycenione, a wynikające z przepisów Prawa budowlanego, warunków technicznych, wiedzy technicznej, Zamawiający uzna za wycenione i ujęte w ofercie, bez możliwości jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy z tego tytułu. Skutki jakichkolwiek błędów w kosztorysach opracowanych przez Wykonawcę obciążają Wykonawcę zamówienia – musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia i je uwzględnić ze względu na ryczałtowy charakter rozliczenia. 3.12. Ubezpieczenie: Zamawiający wymaga od Wykonawcy, z którym podpisze umowę, ubezpieczenia placu budowy, mienia i robót budowlanych, z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w okresie realizacji zamówienia na sumę gwarancyjną, nie mniejszą od wartości brutto złożonej oferty. 3.13. Gwarancja: Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane urządzenia i materiały na okres wskazany w formularzu oferty. Warunki gwarancji opisuje § 12 wzoru umowy. Długość okresu gwarancji - stanowi również kryterium oceny ofert. Zamawiający określa go na okres w przedziale od 60 miesięcy (termin minimalny) do 84 miesięcy (termin maksymalny)licząc od daty podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego robót zleconych w ramach umowy bez zastrzeżeń a w przypadku stwierdzenia wad, od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót zawierającego potwierdzenie usunięcia wad. Zamawiającemu przysługują pełne uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikające z przepisów kodeksu cywilnego w terminach tam określonych –niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. Udzielając gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatne czynności przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na cały przedmiot zamówienia, więc powinien te koszty uwzględnić w wynagrodzeniu. 3.14. Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudniania osób na umowę o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę: 1) Na podstawie art. 29 ust. 3a. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia tj prace fizyczne obejmujące roboty ogólnobudowlane i instalacyjne objęte zakresem zamówienia, stanowiące tzw. koszty bezpośrednie. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. (Wymóg nie dotyczy m.in. następujących osób: kierujących budową, dostawców materiałów budowlanych lub gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy). 2) Na etapie składania ofert Wykonawca złoży oświadczenie zawarte w formularzu oferty o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia wskazane w pkt.1. 3) Wykonawca, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi Zamawiającemu oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imion i nazwisk osób, rodzaju umowy o pracę, zakres wykonywanych czynności i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 4) Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdym przypadku zmiany sposobu zatrudnienia ww. osób, nie później niż w terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany. 5) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 6) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 7) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze spisem imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę, zakres wykonywanych czynności i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 8) Jeżeli na budowie będzie przebywać osoba niezatrudniona na umowę o pracę (nie dotyczy m.in. następujących osób: kierujących budową, dostawców materiałów budowlanych lub gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy), co zostanie ustalone przez zamawiającego oraz przez inne osoby i organy upoważnione na podstawie odrębnych przepisów (np. Inspekcja Pracy), wykonawca zobowiązany jest do usunięcia tej osoby z placu budowy. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostać potwierdzony pisemną notatką. Notatka nie musi być podpisana przez wykonawcę lub jego przedstawicieli. 9) W przypadku ujawnienia niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności bezpośrednio związanych z realizacją przedmiotu umowy, zamawiający ma prawo do naliczenia następujących kar umownych: a) z tytułu kierowania przez Wykonawcę lub podwykonawcę do wykonywania ww. czynności osób niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę – w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych)za każdą osobę (kara może być nakładana po raz kolejny w odniesieniu do tej samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas następnej kontroli stwierdzi, że nadal nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę), b) za opóźnienie w dostarczeniu oświadczenia, o którym mowa w pkt.3 – w wysokości po 500,00 (słownie: pięćset złotych) złotych za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu, o którym mowa w pkt 3, c) za zwłokę w poinformowaniu Zamawiającego o zmianie, o której mowa w pkt 4 –w wysokości po 500,00 (słownie: pięćset złotych) złotych za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu, o którym mowa w pkt 4 10) Nie przedstawienie we wskazanych w pkt 3 i 4 terminach ww. oświadczeń, bądź przedstawienie oświadczeń niekompletnych, nie obejmujących wszystkich wyspecyfikowanych czynności może być podstawą do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy niezależnie od naliczenia kar umownych. 11) Obowiązek zatrudniania osób na umowę o pracę dotyczy wykonawcy, a także podwykonawców i dalszych podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia w umowach o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace, przez cały okres realizacji zamówienia wszystkich osób wykonujących czynności wymienione w pkt.1, oraz umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45100000-8
45113000-2
45111300-1
45210000-2
45214220-8
45262100-2
45330000-9
45300000-0
45320000-6
45321000-3
45331000-6
45331100-7
45400000-1
45443000-4
45421160-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2019-06-24 lub zakończenia: 2020-08-28
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-06-24 2020-08-28

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania przedmiotu zamówienia: Część 1 zamówienia- Docieplenie budynku głównego szkoły: od dnia 24 czerwca 2019r. do 30 sierpnia 2019r. Część 2 zamówienia- Instalacja C.O. w budynku głównym szkoły: od dnia 24 czerwca 2019r. do 16 sierpnia 2019r. Część 3 zamówienia- Docieplenie budynku Internatu: od dnia 29 czerwca 2020r. do 28 sierpnia 2020r. Część 4 zamówienia- Instalacja C.O. w budynku Internatu: od dnia 29 czerwca 2020r. do 14 sierpnia 2020r. Wskazane terminy określają ostateczny termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie poszczególnych części zamówienia wraz z ich bezusterkowym odbiorem oraz przekazaniem Zamawiającemu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż: a) dla części 1 zamówienia - Docieplenie budynku głównego szkoły 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) b) dla części 2 zamówienia - Instalacja C.O. w budynku głównym szkoły 200 000,00 (słownie: dwieście tysięcy złotych) c) dla części 3 zamówienia – Docieplenie budynku Internatu 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) d) dla części 4 zamówienia - Instalacja C.O. w budynku Internatu 150 000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) UWAGA! Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedną część zamówienia winien wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż suma posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej dla poszczególnych części zadania.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający określa minimalne warunki dotyczące: a) doświadczenia: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał: - w zakresie części 1 zamówienia – Docieplenie budynku głównego szkoły - co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu robót termomodernizacji budynku/budynków lub remoncie, budowie lub przebudowie budynku o charakterze prac odpowiadających zakresowi zamówienia na kwotę brutto co najmniej 300 000,00 zł (słownie trzysta tysięcy złotych) - w zakresie części 2 zamówienia - Instalacja C.O. w budynku głównym szkoły - co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu instalacji cieplnej o charakterze prac odpowiadających zakresowi zamówienia w budynku/budynkach na kwotę brutto co najmniej 150 000,00 zł (słownie sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) - w zakresie części 3 zamówienia – Docieplenie budynku Internatu - co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu robót termomodernizacji budynku/budynków lub remoncie, budowie lub przebudowie budynku o charakterze prac odpowiadających zakresowi zamówienia na kwotę brutto co najmniej 300 000,00 zł (słownie trzysta tysięcy złotych) - w zakresie części 4 zamówienia - Instalacja C.O. w budynku Internatu - co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu instalacji cieplnej o charakterze prac odpowiadających zakresowi zamówienia w budynku/budynkach na kwotę brutto co najmniej 150 000,00 zł (słownie sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) Warunek może być wykazany w ramach realizacji jednej inwestycji lub kilku odrębnych inwestycji. UWAGA! Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedną część zamówienia winien wykazać, że wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną o charakterze prac odpowiadających zakresowi zamówienia w budynku/budynkach : - w zakresie części 1 i 3 na kwotę brutto co najmniej 600 000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych) - w zakresie części 2 i 4 na kwotę brutto co najmniej 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) UWAGA! Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów o ich wykonanie. b) zdolności zawodowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia publicznego osoby posiadające następujące kwalifikacje: - W zakresie części 1 i 3 zamówienia - jedna osoba, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń i doświadczenie w nadzorze nie mniejsze niż 3 lata; - W zakresie części 2 i 4 zamówienia - jedna osoba, która pełnić będzie funkcję kierownika robót sanitarnych, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń i doświadczenie w nadzorze nie mniejsze niż 3 lata; UWAGA: Zamawiający dopuszcza łączenie kilku funkcji przez jedną osobę posiadającą kilka wymaganych uprawnień budowlanych. Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 poz. 1202 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U z 2014 r. poz. 1278 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (zgodnie z ustawą z dnia15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa– (Dz. U. z 2016 poz. 1725 z późn. zm.). . Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 2272).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: 6.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych, sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia. 6.3. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, dokument musi określać w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 6.4. Zamawiający będzie oceniał, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne, zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1, 2,4 i 8 ustawy Pzp. 6.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt.6.1.2 ppkt 3. 6.6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, gdy podmioty te zrealizują roboty budowlane do realizacji, których te zdolności są wymagane. 6.7. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza realizować przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 6.8. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie usługi. Wykonawca winien zawiadomić zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także winien przekazać informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usługi. 6.9. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 6.10. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 6.11. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 6.12. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie warunki udziału w postępowaniu powinien spełnić, co najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy wspólnie. 6.13. Żaden z podmiotów występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6.14. Niespełnienie choćby jednego z warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
7.4.4. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 7.4.5. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 7.4.6. oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716), według załącznika nr 13 do SIWZ 7.4.7. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 7.4.8. oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu, według załącznika nr 12 do SIWZ 7.4.9. jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o którym mowa w pkt.7.4.4- 7.4.7 przedkłada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 7.4.10. jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7.4.9 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt.7.4.9 pkt a i b zdania drugie stosuje się. 7.4.11. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce za-mieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 7.4.12. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt.7.4.4.- 7.4.7. 7.4.13. Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi dokumenty wymienione w pkt.7.4.4-7.4.7., dotyczące podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
7.4.1. wykaz zrealizowanych robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie - według załącznika nr 10 do SIWZ wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie posiadanych zdolności technicznych i zawodowych dotyczących doświadczenia; 7.4.2. wykaz osób, według załącznika nr 11 do SIWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, spełniających wymagania określone w pkt. 6.1.2. ppkt. 3b wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie posiadanych zdolności technicznych i zawodowych dotyczących zdolności zawodowej; 7.4.3. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości nie mniejszej niż kwoty określone Rozdziale 6 pkt 6.1.2 ppkt 2 zł, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji finansowej i ekonomicznej;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
7.1. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, wszyscy Wykonawcy są zobowiązani załączyć do oferty: 7.1.1. wypełnione formularze oświadczeń Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ oraz przesłanek wykluczenia z postępowania - stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ, aktualne na dzień składania ofert; 7.2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu wszyscy Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP są zobowiązani również do złożenia następującego oświadczenia: Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (według Załącznika Nr 12 do SIWZ). Oświadczenie, o którym mowa Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 7.3. Wykaz innych oświadczeń i dokumentów składanych przez wszystkich Wykonawców. 7.3.1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wstępnego wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 7.1.1. 7.3.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia – zał. Nr 9 do SIWZ. 7.3.3. Dla swej skuteczności zobowiązanie musi zostać złożone przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu trzeciego w powyższym zakresie. Zobowiązanie złożone przez osobę nieuprawnioną nie dowodzi udostępnienia zasobów przez podmiot trzeci. 7.3.4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wstępnego wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informację o podwykonawcach w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 7.1.1. 7.4.14. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej, przez kilku przedsiębiorców (konsorcjum) lub przez spółkę cywilną: a) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu, wymienione w pkt. 7.1 i 7.2 i. ppkt. 7.4.4-7.4.7) składa każdy z Wykonawców oddzielnie; b) pozostałe oświadczenia i dokumenty oraz formularz oferty są składane przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; c) poza dokumentami wymienionymi w ppkt a) i b) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni załączyć do oferty oryginał pełnomocnictwa;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena ryczałtowa brutto (C) 60,00
Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia (G) 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
20.8. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 20.9. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 144 ustawy PZP, w sposób i na warunkach opisanych we wzorze umowy. 20.10. Zmiany postanowień treści zawartej umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa powyżej odbywać się będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-06, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Docieplenie budynku głównego szkoły
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:3.1. Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach – budynek główny szkoły oraz budynek Internatu, znajdujących się w Kijanach, Kijany 19, 21-077 Spiczyn, polegająca na wykonaniu na podstawie projektów budowlanych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowalnych, między innymi następujących robót budowalnych w podziale na części: 3.1.1. Część 1 zamówienia- Docieplenie budynku głównego szkoły: Zakres robót obejmuje m.in.: 1) Zakres robót na i przy ścianach elewacyjnych: a) demontaż istniejących i montaż nowych rur spustowych, b) demontaż i montaż nowych rynien, c) demontaż istniejących parapetów zewnętrznych we wszystkich oknach, d) montaż nowych blaszanych powlekanych parapetów zewnętrznych we wszystkich oknach, e) położenie tynku gładkiego na cokołach i murku oporowym z osiatkowaniem i wykończeniem, f) docieplenie ścian nadziemia płytami styropianowymi o gr.6 i 14 cm z wyprawą elewacyjną cienkowarstwową, g) docieplenie ościeży płytami styropianowymi o gr. 2 cm z wyprawą elewacyjną cienkowarstwową, h) demontaż istniejących krat stalowych, i) montaż krat z uwzględnieniem wydłużeń (grubość ocieplenia) z malowaniem podkładowym i nawierzchniowym, j) malowanie balustrad farbą podkładowa i nawierzchniową, k) położenie gresu antypoślizgowego na schodach zewnętrznych, l) demontaż i montaż kamer, uchwytów do flag, tablic, skrzynek gazowych. 2) Zakres robót przy zewnętrznej stolarce okiennej: a) montaż nawiewników higrosterowanych we wszystkich oknach. 3) Zakres robót przy dociepleniu stropodachu: a) położenie folii paroprzepuszczalnej na konstrukcji dachu, b) położenie styropapy o gr. 10 cm, c) położenie nawierzchniej papy termozgrzewalnej, d) montaż obróbek blacharskich, pasów pod i nadrynnowych, orynnowania z blachy płaskiej powlekanej, e) demontaż i montaż istniejącej odgromówki z nowymi uchwytami. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 1 zamówienia określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót, stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ. 3.2. Roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami oraz sztuką budowlaną. Wykonawca złoży pisemne oświadczenie, że roboty będą wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi i normami oraz sztuką budowlaną oraz, że obiekt będzie kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 3.3. Wykonawca jest zobowiązany przygotować komplet dokumentacji odbiorowej w 2 egzemplarzach. Dokumentację należy przekazać inwestorowi najpóźniej w dniu zakończenia inwestycji. 3.4. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie – Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Posłużenie się przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Zamawiający, wskazując oznaczenie producenta lub konkretny produkt dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. 3.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo, w przypadku zaoferowania materiałów, równoważnych, do żądania od Wykonawcy próbek zaoferowanego materiału bądź wyrobu równoważnego. 3.6. Wykonawca oferujący materiały lub urządzenia równoważne przedkłada stosowne dokumenty opisujące parametry techniczno-jakościowe, wymagane prawem certyfikaty lub inne dokumenty dopuszczające dane materiały, urządzenia do użytkowania uwiarygodniające te materiały lub urządzenia. 3.7. Wykonawca ma obowiązek uzyskać akceptację inspektora nadzoru inwestorskiego na zastosowane materiały i urządzenia równoważne przed ich wbudowaniem, montażem. 3.8. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń równoważnych. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych, bądź odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności. 3.9. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane. 3.10. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt.6 ustawy PZP. 3.11. Dodatkowe informacje dla wykonawców: 1) Zamawiający zaleca przed sporządzeniem oferty przeprowadzenie wizji lokalnej obiektu i jego otoczenia w celu zapoznania się ze stanem budynku, warunkami realizacji robót oraz ewentualnymi utrudnieniami i uwarunkowaniami logistycznymi celem uwzględnienia ich w cenie oferty. Wykonawcy zainteresowani dokonaniem oględzin miejsca prowadzenia robót proszeni są o uprzednie zgłoszenie udziału Zamawiającemu w celu ustalenia terminu, nie później niż na 14 dni przed dniem składania ofert. Dokonanie oględzin nastąpi nie później niż na 10 dni przed dniem składania ofert. 2) Wykonawca dokonuje wyceny oferty na własne ryzyko i odpowiedzialność. 3) Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty oraz wszelkich dokumentów z tym związanych. 4) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością z treścią dokumentacji przetargowej. 5) Przedmiot zamówienia został w sposób szczegółowy określony, dla każdej z części zamówienia, w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarach robót. Podstawowym elementem na podstawie, którego należy przedstawić koszt wykonania zamówienia jest projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, a przedmiary stanowią wyłącznie materiał pomocniczy i nie mogą być wyłączną podstawą do przygotowania oferty. 6) Wszystkie nieujęte elementy winny być przez Wykonawcę uwzględnione i ujęte w osobnych pozycjach dla danej branży. Elementy robót nie ujęte w kosztorysie przedłożonym Zamawiającemu lub niewycenione, a wynikające z przepisów Prawa budowlanego, warunków technicznych, wiedzy technicznej, Zamawiający uzna za wycenione i ujęte w ofercie, bez możliwości jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy z tego tytułu. Skutki jakichkolwiek błędów w kosztorysach opracowanych przez Wykonawcę obciążają Wykonawcę zamówienia – musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia i je uwzględnić ze względu na ryczałtowy charakter rozliczenia. 3.12. Ubezpieczenie: Zamawiający wymaga od Wykonawcy, z którym podpisze umowę, ubezpieczenia placu budowy, mienia i robót budowlanych, z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w okresie realizacji zamówienia na sumę gwarancyjną, nie mniejszą od wartości brutto złożonej oferty 3.13. Gwarancja: Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane urządzenia i materiały na okres wskazany w formularzu oferty. Warunki gwarancji opisuje § 12 wzoru umowy. Długość okresu gwarancji - stanowi również kryterium oceny ofert. Zamawiający określa go na okres w przedziale od 60 miesięcy (termin minimalny) do 84 miesięcy (termin maksymalny)licząc od daty podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego robót zleconych w ramach umowy bez zastrzeżeń a w przypadku stwierdzenia wad, od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót zawierającego potwierdzenie usunięcia wad. Zamawiającemu przysługują pełne uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikające z przepisów kodeksu cywilnego w terminach tam określonych –niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. Udzielając gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatne czynności przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na cały przedmiot zamówienia, więc powinien te koszty uwzględnić w wynagrodzeniu. 3.14. Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudniania osób na umowę o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę: 1) Na podstawie art. 29 ust. 3a. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia tj prace fizyczne obejmujące roboty ogólnobudowlane i instalacyjne objęte zakresem zamówienia, stanowiące tzw. koszty bezpośrednie. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. (Wymóg nie dotyczy m.in. następujących osób: kierujących budową, dostawców materiałów budowlanych lub gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy). 2) Na etapie składania ofert Wykonawca złoży oświadczenie zawarte w formularzu oferty o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia wskazane w pkt.1. 3) Wykonawca, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi Zamawiającemu oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imion i nazwisk osób, rodzaju umowy o pracę, zakres wykonywanych czynności i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 4) Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdym przypadku zmiany sposobu zatrudnienia ww. osób, nie później niż w terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany. 5) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 6) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 7) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze spisem imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę, zakres wykonywanych czynności i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 8) Jeżeli na budowie będzie przebywać osoba niezatrudniona na umowę o pracę (nie dotyczy m.in. następujących osób: kierujących budową, dostawców materiałów budowlanych lub gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy), co zostanie ustalone przez zamawiającego oraz przez inne osoby i organy upoważnione na podstawie odrębnych przepisów (np. Inspekcja Pracy), wykonawca zobowiązany jest do usunięcia tej osoby z placu budowy. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostać potwierdzony pisemną notatką. Notatka nie musi być podpisana przez wykonawcę lub jego przedstawicieli. 9) W przypadku ujawnienia niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności bezpośrednio związanych z realizacją przedmiotu umowy, zamawiający ma prawo do naliczenia następujących kar umownych: a) z tytułu kierowania przez Wykonawcę lub podwykonawcę do wykonywania ww. czynności osób niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę – w wysokości 500 zł za każdą osobę (kara może być nakładana po raz kolejny w odniesieniu do tej samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas następnej kontroli stwierdzi, że nadal nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę), b) za opóźnienie w dostarczeniu oświadczenia, o którym mowa w pkt.3 – w wysokości po 500,00 złotych za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu, o którym mowa w pkt.3, c) za zwłokę w poinformowaniu Zamawiającego o zmianie, o której mowa w pkt.4 –w wysokości po 500,00 złotych za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu, o którym mowa w pkt.4 10) Nie przedstawienie we wskazanych w pkt.3 i 4 terminach ww. oświadczeń, bądź przedstawienie oświadczeń niekompletnych, nie obejmujących wszystkich wyspecyfikowanych czynności może być podstawą do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy niezależnie od naliczenia kar umownych. 11) Obowiązek zatrudniania osób na umowę o pracę dotyczy wykonawcy, a także podwykonawców i dalszych podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia w umowach o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace, przez cały okres realizacji zamówienia wszystkich osób wykonujących czynności wymienione w pkt.1, oraz umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45100000-8, 45113000-2, 45111300-1, 45210000-2, 45214220-8, 45262100-2, 45330000-9, 45300000-0, 45320000-6, 45321000-3, 45331000-6, 45331100-7, 45400000-1, 45443000-4, 45421160-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-06-24
data zakończenia: 2019-08-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena ryczałtowa brutto (C) 60,00
Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia (G) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Instalacja C.O. w budynku głównym szkoły
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:3.1. Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach – budynek główny szkoły oraz budynek Internatu, znajdujących się w Kijanach, Kijany 19, 21-077 Spiczyn, polegająca na wykonaniu na podstawie projektów budowlanych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowalnych, między innymi następujących robót budowalnych w podziale na części: 3.1.2. Część 2 zamówienia- Instalacja C.O. w budynku głównym szkoły: Zakres robót obejmuje m.in.: 1) demontaż grzejników, 2) demontaż orurowania, 3) uzupełnienie otworów po demontażach, 4) wykonanie przekuć w ścianach i stropach na potrzeby projektowanej instalacji, 5) montaż nowych grzejników, 6) montaż zaworów termostatycznych, odcinających, odpowietrzających, spustowych, podpionowych 7) montaż rur 8) wykonanie izolacji termicznej, 9) regulacja działania instalacji, 10) obudowa przewodów rozprowadzających, 11) odtworzenie do stanu istniejącego ścian, podłóg i sufitów po wykonaniu instalacji, 12) wymiana rur położonych w kanałach technicznych doprowadzających ciepło z kotłowni Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 2 zamówienia określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót, stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ. 3.2. Roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami oraz sztuką budowlaną. Wykonawca złoży pisemne oświadczenie, że roboty będą wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi i normami oraz sztuką budowlaną oraz, że obiekt będzie kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 3.3. Wykonawca jest zobowiązany przygotować komplet dokumentacji odbiorowej w 2 egzemplarzach. Dokumentację należy przekazać inwestorowi najpóźniej w dniu zakończenia inwestycji. 3.4. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie – Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Posłużenie się przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Zamawiający, wskazując oznaczenie producenta lub konkretny produkt dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. 3.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo, w przypadku zaoferowania materiałów, równoważnych, do żądania od Wykonawcy próbek zaoferowanego materiału bądź wyrobu równoważnego. 3.6. Wykonawca oferujący materiały lub urządzenia równoważne przedkłada stosowne dokumenty opisujące parametry techniczno-jakościowe, wymagane prawem certyfikaty lub inne dokumenty dopuszczające dane materiały, urządzenia do użytkowania uwiarygodniające te materiały lub urządzenia. 3.7. Wykonawca ma obowiązek uzyskać akceptację inspektora nadzoru inwestorskiego na zastosowane materiały i urządzenia równoważne przed ich wbudowaniem, montażem. 3.8. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń równoważnych. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych, bądź odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności. 3.9. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane. 3.10. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt.6 ustawy PZP. 3.11. Dodatkowe informacje dla wykonawców: 1) Zamawiający zaleca przed sporządzeniem oferty przeprowadzenie wizji lokalnej obiektu i jego otoczenia w celu zapoznania się ze stanem budynku, warunkami realizacji robót oraz ewentualnymi utrudnieniami i uwarunkowaniami logistycznymi celem uwzględnienia ich w cenie oferty. Wykonawcy zainteresowani dokonaniem oględzin miejsca prowadzenia robót proszeni są o uprzednie zgłoszenie udziału Zamawiającemu w celu ustalenia terminu, nie później niż na 14 dni przed dniem składania ofert. Dokonanie oględzin nastąpi nie później niż na 10 dni przed dniem składania ofert. 2) Wykonawca dokonuje wyceny oferty na własne ryzyko i odpowiedzialność. 3) Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty oraz wszelkich dokumentów z tym związanych. 4) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością z treścią dokumentacji przetargowej. 5) Przedmiot zamówienia został w sposób szczegółowy określony, dla każdej z części zamówienia, w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarach robót. Podstawowym elementem na podstawie, którego należy przedstawić koszt wykonania zamówienia jest projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, a przedmiary stanowią wyłącznie materiał pomocniczy i nie mogą być wyłączną podstawą do przygotowania oferty. 6) Wszystkie nieujęte elementy winny być przez Wykonawcę uwzględnione i ujęte w osobnych pozycjach dla danej branży. Elementy robót nie ujęte w kosztorysie przedłożonym Zamawiającemu lub niewycenione, a wynikające z przepisów Prawa budowlanego, warunków technicznych, wiedzy technicznej, Zamawiający uzna za wycenione i ujęte w ofercie, bez możliwości jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy z tego tytułu. Skutki jakichkolwiek błędów w kosztorysach opracowanych przez Wykonawcę obciążają Wykonawcę zamówienia – musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia i je uwzględnić ze względu na ryczałtowy charakter rozliczenia. 3.12. Ubezpieczenie: Zamawiający wymaga od Wykonawcy, z którym podpisze umowę, ubezpieczenia placu budowy, mienia i robót budowlanych, z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w okresie realizacji zamówienia na sumę gwarancyjną, nie mniejszą od wartości brutto złożonej oferty 3.13. Gwarancja: Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane urządzenia i materiały na okres wskazany w formularzu oferty. Warunki gwarancji opisuje § 12 wzoru umowy. Długość okresu gwarancji - stanowi również kryterium oceny ofert. Zamawiający określa go na okres w przedziale od 60 miesięcy (termin minimalny) do 84 miesięcy (termin maksymalny)licząc od daty podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego robót zleconych w ramach umowy bez zastrzeżeń a w przypadku stwierdzenia wad, od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót zawierającego potwierdzenie usunięcia wad. Zamawiającemu przysługują pełne uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikające z przepisów kodeksu cywilnego w terminach tam określonych –niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. Udzielając gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatne czynności przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na cały przedmiot zamówienia, więc powinien te koszty uwzględnić w wynagrodzeniu. 3.14. Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudniania osób na umowę o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę: 1) Na podstawie art. 29 ust. 3a. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia tj prace fizyczne obejmujące roboty ogólnobudowlane i instalacyjne objęte zakresem zamówienia, stanowiące tzw. koszty bezpośrednie. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. (Wymóg nie dotyczy m.in. następujących osób: kierujących budową, dostawców materiałów budowlanych lub gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy). 2) Na etapie składania ofert Wykonawca złoży oświadczenie zawarte w formularzu oferty o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia wskazane w pkt.1. 3) Wykonawca, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi Zamawiającemu oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imion i nazwisk osób, rodzaju umowy o pracę, zakres wykonywanych czynności i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 4) Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdym przypadku zmiany sposobu zatrudnienia ww. osób, nie później niż w terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany. 5) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 6) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 7) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze spisem imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę, zakres wykonywanych czynności i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 8) Jeżeli na budowie będzie przebywać osoba niezatrudniona na umowę o pracę (nie dotyczy m.in. następujących osób: kierujących budową, dostawców materiałów budowlanych lub gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy), co zostanie ustalone przez zamawiającego oraz przez inne osoby i organy upoważnione na podstawie odrębnych przepisów (np. Inspekcja Pracy), wykonawca zobowiązany jest do usunięcia tej osoby z placu budowy. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostać potwierdzony pisemną notatką. Notatka nie musi być podpisana przez wykonawcę lub jego przedstawicieli. 9) W przypadku ujawnienia niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności bezpośrednio związanych z realizacją przedmiotu umowy, zamawiający ma prawo do naliczenia następujących kar umownych: a) z tytułu kierowania przez Wykonawcę lub podwykonawcę do wykonywania ww. czynności osób niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę – w wysokości 500 zł za każdą osobę (kara może być nakładana po raz kolejny w odniesieniu do tej samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas następnej kontroli stwierdzi, że nadal nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę), b) za opóźnienie w dostarczeniu oświadczenia, o którym mowa w pkt.3 – w wysokości po 500,00 złotych za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu, o którym mowa w pkt.3, c) za zwłokę w poinformowaniu Zamawiającego o zmianie, o której mowa w pkt.4 –w wysokości po 500,00 złotych za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu, o którym mowa w pkt.4 10) Nie przedstawienie we wskazanych w pkt.3 i 4 terminach ww. oświadczeń, bądź przedstawienie oświadczeń niekompletnych, nie obejmujących wszystkich wyspecyfikowanych czynności może być podstawą do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy niezależnie od naliczenia kar umownych. 11) Obowiązek zatrudniania osób na umowę o pracę dotyczy wykonawcy, a także podwykonawców i dalszych podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia w umowach o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace, przez cały okres realizacji zamówienia wszystkich osób wykonujących czynności wymienione w pkt.1, oraz umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45100000-8, 45113000-2, 45111300-1, 45210000-2, 45214220-8, 45262100-2, 45330000-9, 45300000-0, 45320000-6, 45321000-3, 45331000-6, 45331100-7, 45400000-1, 45443000-4, 45421160-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-06-24
data zakończenia: 2019-08-16
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena ryczałtowa brutto (C) 60,00
Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia (G) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Docieplenie budynku Internatu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:3.1. Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach – budynek główny szkoły oraz budynek Internatu, znajdujących się w Kijanach, Kijany 19, 21-077 Spiczyn, polegająca na wykonaniu na podstawie projektów budowlanych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowalnych, między innymi następujących robót budowalnych w podziale na części: 3.1.3. Część 3 zamówienia- Docieplenie budynku Internatu: Zakres robót obejmuje m.in.: 1) Zakres robót na i przy ścianach elewacyjnych: a) demontaż istniejących i montaż nowych rur spustowych, b) demontaż i montaż nowych rynien, c) demontaż istniejących parapetów zewnętrznych we wszystkich oknach, d) montaż nowych blaszanych powlekanych parapetów zewnętrznych we wszystkich oknach, e) położenie tynku gładkiego na cokołach z osiatkowaniem i wykończeniem, f) docieplenie ścian nadziemia płytami styropianowymi o gr. 10 i 12 cm z wyprawą elewacyjną cienkowarstwową, g) docieplenie ościeży płytami styropianowymi o gr. 2 cm z wyprawą elewacyjną cienkowarstwową, h) demontaż istniejących krat stalowych, i) montaż krat z uwzględnieniem wydłużeń (grubość ocieplenia) z malowaniem podkładowym i nawierzchniowym, j) malowanie balustrad farbą podkładową i nawierzchniową, k) położenie gresu antypoślizgowego na schodach zewnętrznych, l) demontaż i montaż kamer, uchwytów do flag, tablic, skrzynek gazowych. 2) Zakres robót przy zewnętrznej stolarce okiennej: a) montaż nawiewników higrosterowanych we wszystkich oknach. 3) Zakres robót przy dociepleniu stropodachu: a) docieplenie stropodachu pneumatycznie za pomocą granulatu z wełny mineralnej gr. 15 cm, b) wykonanie otworów w pokryciu dachu pod potrzeby wdmuchnięcia granulatu, c) wykonanie obróbek blacharskich: pas nad i podrynnowy z blachy płaskiej powlekanej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 3 zamówienia określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót, stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ. 3.2. Roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami oraz sztuką budowlaną. Wykonawca złoży pisemne oświadczenie, że roboty będą wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi i normami oraz sztuką budowlaną oraz, że obiekt będzie kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 3.3. Wykonawca jest zobowiązany przygotować komplet dokumentacji odbiorowej w 2 egzemplarzach. Dokumentację należy przekazać inwestorowi najpóźniej w dniu zakończenia inwestycji. 3.4. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie – Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Posłużenie się przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Zamawiający, wskazując oznaczenie producenta lub konkretny produkt dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. 3.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo, w przypadku zaoferowania materiałów, równoważnych, do żądania od Wykonawcy próbek zaoferowanego materiału bądź wyrobu równoważnego. 3.6. Wykonawca oferujący materiały lub urządzenia równoważne przedkłada stosowne dokumenty opisujące parametry techniczno-jakościowe, wymagane prawem certyfikaty lub inne dokumenty dopuszczające dane materiały, urządzenia do użytkowania uwiarygodniające te materiały lub urządzenia. 3.7. Wykonawca ma obowiązek uzyskać akceptację inspektora nadzoru inwestorskiego na zastosowane materiały i urządzenia równoważne przed ich wbudowaniem, montażem. 3.8. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń równoważnych. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych, bądź odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności. 3.9. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane. 3.10. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt.6 ustawy PZP. 3.11. Dodatkowe informacje dla wykonawców: 1) Zamawiający zaleca przed sporządzeniem oferty przeprowadzenie wizji lokalnej obiektu i jego otoczenia w celu zapoznania się ze stanem budynku, warunkami realizacji robót oraz ewentualnymi utrudnieniami i uwarunkowaniami logistycznymi celem uwzględnienia ich w cenie oferty. Wykonawcy zainteresowani dokonaniem oględzin miejsca prowadzenia robót proszeni są o uprzednie zgłoszenie udziału Zamawiającemu w celu ustalenia terminu, nie później niż na 14 dni przed dniem składania ofert. Dokonanie oględzin nastąpi nie później niż na 10 dni przed dniem składania ofert. 2) Wykonawca dokonuje wyceny oferty na własne ryzyko i odpowiedzialność. 3) Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty oraz wszelkich dokumentów z tym związanych. 4) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością z treścią dokumentacji przetargowej. 5) Przedmiot zamówienia został w sposób szczegółowy określony, dla każdej z części zamówienia, w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarach robót. Podstawowym elementem na podstawie, którego należy przedstawić koszt wykonania zamówienia jest projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, a przedmiary stanowią wyłącznie materiał pomocniczy i nie mogą być wyłączną podstawą do przygotowania oferty. 6) Wszystkie nieujęte elementy winny być przez Wykonawcę uwzględnione i ujęte w osobnych pozycjach dla danej branży. Elementy robót nie ujęte w kosztorysie przedłożonym Zamawiającemu lub niewycenione, a wynikające z przepisów Prawa budowlanego, warunków technicznych, wiedzy technicznej, Zamawiający uzna za wycenione i ujęte w ofercie, bez możliwości jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy z tego tytułu. Skutki jakichkolwiek błędów w kosztorysach opracowanych przez Wykonawcę obciążają Wykonawcę zamówienia – musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia i je uwzględnić ze względu na ryczałtowy charakter rozliczenia. 3.12. Ubezpieczenie: Zamawiający wymaga od Wykonawcy, z którym podpisze umowę, ubezpieczenia placu budowy, mienia i robót budowlanych, z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w okresie realizacji zamówienia na sumę gwarancyjną, nie mniejszą od wartości brutto złożonej oferty 3.13. Gwarancja: Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane urządzenia i materiały na okres wskazany w formularzu oferty. Warunki gwarancji opisuje § 12 wzoru umowy. Długość okresu gwarancji - stanowi również kryterium oceny ofert. Zamawiający określa go na okres w przedziale od 60 miesięcy (termin minimalny) do 84 miesięcy (termin maksymalny)licząc od daty podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego robót zleconych w ramach umowy bez zastrzeżeń a w przypadku stwierdzenia wad, od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót zawierającego potwierdzenie usunięcia wad. Zamawiającemu przysługują pełne uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikające z przepisów kodeksu cywilnego w terminach tam określonych –niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. Udzielając gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatne czynności przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na cały przedmiot zamówienia, więc powinien te koszty uwzględnić w wynagrodzeniu. 3.14. Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudniania osób na umowę o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę: 1) Na podstawie art. 29 ust. 3a. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia tj prace fizyczne obejmujące roboty ogólnobudowlane i instalacyjne objęte zakresem zamówienia, stanowiące tzw. koszty bezpośrednie. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. (Wymóg nie dotyczy m.in. następujących osób: kierujących budową, dostawców materiałów budowlanych lub gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy). 2) Na etapie składania ofert Wykonawca złoży oświadczenie zawarte w formularzu oferty o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia wskazane w pkt.1. 3) Wykonawca, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi Zamawiającemu oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imion i nazwisk osób, rodzaju umowy o pracę, zakres wykonywanych czynności i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 4) Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdym przypadku zmiany sposobu zatrudnienia ww. osób, nie później niż w terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany. 5) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 6) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 7) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze spisem imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę, zakres wykonywanych czynności i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 8) Jeżeli na budowie będzie przebywać osoba niezatrudniona na umowę o pracę (nie dotyczy m.in. następujących osób: kierujących budową, dostawców materiałów budowlanych lub gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy), co zostanie ustalone przez zamawiającego oraz przez inne osoby i organy upoważnione na podstawie odrębnych przepisów (np. Inspekcja Pracy), wykonawca zobowiązany jest do usunięcia tej osoby z placu budowy. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostać potwierdzony pisemną notatką. Notatka nie musi być podpisana przez wykonawcę lub jego przedstawicieli. 9) W przypadku ujawnienia niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności bezpośrednio związanych z realizacją przedmiotu umowy, zamawiający ma prawo do naliczenia następujących kar umownych: a) z tytułu kierowania przez Wykonawcę lub podwykonawcę do wykonywania ww. czynności osób niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę – w wysokości 500 zł za każdą osobę (kara może być nakładana po raz kolejny w odniesieniu do tej samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas następnej kontroli stwierdzi, że nadal nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę), b) za opóźnienie w dostarczeniu oświadczenia, o którym mowa w pkt.3 – w wysokości po 500,00 złotych za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu, o którym mowa w pkt.3, c) za zwłokę w poinformowaniu Zamawiającego o zmianie, o której mowa w pkt.4 –w wysokości po 500,00 złotych za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu, o którym mowa w pkt.4 10) Nie przedstawienie we wskazanych w pkt.3 i 4 terminach ww. oświadczeń, bądź przedstawienie oświadczeń niekompletnych, nie obejmujących wszystkich wyspecyfikowanych czynności może być podstawą do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy niezależnie od naliczenia kar umownych. 11) Obowiązek zatrudniania osób na umowę o pracę dotyczy wykonawcy, a także podwykonawców i dalszych podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia w umowach o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace, przez cały okres realizacji zamówienia wszystkich osób wykonujących czynności wymienione w pkt.1, oraz umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45100000-8, 45113000-2, 45111300-1, 45210000-2, 45214220-8, 45262100-2, 45330000-9, 45300000-0, 45320000-6, 45321000-3, 45331000-6, 45331100-7, 45400000-1, 45443000-4, 45421160-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-06-29
data zakończenia: 2020-08-28
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena ryczałtowa brutto (C) 60,00
Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia (G) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4 Nazwa: Instalacja C.O. w budynku Internatu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:3.1. Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach – budynek główny szkoły oraz budynek Internatu, znajdujących się w Kijanach, Kijany 19, 21-077 Spiczyn, polegająca na wykonaniu na podstawie projektów budowlanych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowalnych, między innymi następujących robót budowalnych w podziale na części: 3.1.4. Część 4 zamówienia- Instalacja C.O. w budynku Internatu: Zakres robót obejmuje m.in.: 1) demontaż grzejników, 2) demontaż orurowania, 3) uzupełnienie otworów po demontażach, 4) wykonanie przekuć w ścianach i stropach na potrzeby projektowanej instalacji, 5) montaż nowych grzejników, 6) montaż zaworów termostatycznych, odcinających, odpowietrzających, spustowych, podpionowych 7) montaż rur 8) wykonanie izolacji termicznej, 9) regulacja działania instalacji, 10) obudowa przewodów rozprowadzających, 11) odtworzenie do stanu istniejącego ścian, podłóg i sufitów po wykonaniu instalacji. 12) wymiana rur położonych w kanałach technicznych doprowadzających ciepło z kotłowni Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 4 zamówienia określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót, stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ. 3.2. Roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami oraz sztuką budowlaną. Wykonawca złoży pisemne oświadczenie, że roboty będą wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi i normami oraz sztuką budowlaną oraz, że obiekt będzie kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 3.3. Wykonawca jest zobowiązany przygotować komplet dokumentacji odbiorowej w 2 egzemplarzach. Dokumentację należy przekazać inwestorowi najpóźniej w dniu zakończenia inwestycji. 3.4. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie – Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Posłużenie się przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Zamawiający, wskazując oznaczenie producenta lub konkretny produkt dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. 3.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo, w przypadku zaoferowania materiałów, równoważnych, do żądania od Wykonawcy próbek zaoferowanego materiału bądź wyrobu równoważnego. 3.6. Wykonawca oferujący materiały lub urządzenia równoważne przedkłada stosowne dokumenty opisujące parametry techniczno-jakościowe, wymagane prawem certyfikaty lub inne dokumenty dopuszczające dane materiały, urządzenia do użytkowania uwiarygodniające te materiały lub urządzenia. 3.7. Wykonawca ma obowiązek uzyskać akceptację inspektora nadzoru inwestorskiego na zastosowane materiały i urządzenia równoważne przed ich wbudowaniem, montażem. 3.8. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń równoważnych. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych, bądź odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności. 3.9. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane. 3.10. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt.6 ustawy PZP. 3.11. Dodatkowe informacje dla wykonawców: 1) Zamawiający zaleca przed sporządzeniem oferty przeprowadzenie wizji lokalnej obiektu i jego otoczenia w celu zapoznania się ze stanem budynku, warunkami realizacji robót oraz ewentualnymi utrudnieniami i uwarunkowaniami logistycznymi celem uwzględnienia ich w cenie oferty. Wykonawcy zainteresowani dokonaniem oględzin miejsca prowadzenia robót proszeni są o uprzednie zgłoszenie udziału Zamawiającemu w celu ustalenia terminu, nie później niż na 14 dni przed dniem składania ofert. Dokonanie oględzin nastąpi nie później niż na 10 dni przed dniem składania ofert. 2) Wykonawca dokonuje wyceny oferty na własne ryzyko i odpowiedzialność. 3) Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty oraz wszelkich dokumentów z tym związanych. 4) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością z treścią dokumentacji przetargowej. 5) Przedmiot zamówienia został w sposób szczegółowy określony, dla każdej z części zamówienia, w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarach robót. Podstawowym elementem na podstawie, którego należy przedstawić koszt wykonania zamówienia jest projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, a przedmiary stanowią wyłącznie materiał pomocniczy i nie mogą być wyłączną podstawą do przygotowania oferty. 6) Wszystkie nieujęte elementy winny być przez Wykonawcę uwzględnione i ujęte w osobnych pozycjach dla danej branży. Elementy robót nie ujęte w kosztorysie przedłożonym Zamawiającemu lub niewycenione, a wynikające z przepisów Prawa budowlanego, warunków technicznych, wiedzy technicznej, Zamawiający uzna za wycenione i ujęte w ofercie, bez możliwości jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy z tego tytułu. Skutki jakichkolwiek błędów w kosztorysach opracowanych przez Wykonawcę obciążają Wykonawcę zamówienia – musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia i je uwzględnić ze względu na ryczałtowy charakter rozliczenia. 3.12. Ubezpieczenie: Zamawiający wymaga od Wykonawcy, z którym podpisze umowę, ubezpieczenia placu budowy, mienia i robót budowlanych, z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w okresie realizacji zamówienia na sumę gwarancyjną, nie mniejszą od wartości brutto złożonej oferty 3.13. Gwarancja: Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane urządzenia i materiały na okres wskazany w formularzu oferty. Warunki gwarancji opisuje § 12 wzoru umowy. Długość okresu gwarancji - stanowi również kryterium oceny ofert. Zamawiający określa go na okres w przedziale od 60 miesięcy (termin minimalny) do 84 miesięcy (termin maksymalny)licząc od daty podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego robót zleconych w ramach umowy bez zastrzeżeń a w przypadku stwierdzenia wad, od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót zawierającego potwierdzenie usunięcia wad. Zamawiającemu przysługują pełne uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikające z przepisów kodeksu cywilnego w terminach tam określonych –niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. Udzielając gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatne czynności przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na cały przedmiot zamówienia, więc powinien te koszty uwzględnić w wynagrodzeniu. 3.14. Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudniania osób na umowę o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę: 1) Na podstawie art. 29 ust. 3a. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia tj prace fizyczne obejmujące roboty ogólnobudowlane i instalacyjne objęte zakresem zamówienia, stanowiące tzw. koszty bezpośrednie. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. (Wymóg nie dotyczy m.in. następujących osób: kierujących budową, dostawców materiałów budowlanych lub gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy). 2) Na etapie składania ofert Wykonawca złoży oświadczenie zawarte w formularzu oferty o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia wskazane w pkt.1. 3) Wykonawca, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi Zamawiającemu oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imion i nazwisk osób, rodzaju umowy o pracę, zakres wykonywanych czynności i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 4) Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdym przypadku zmiany sposobu zatrudnienia ww. osób, nie później niż w terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany. 5) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 6) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 7) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze spisem imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę, zakres wykonywanych czynności i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 8) Jeżeli na budowie będzie przebywać osoba niezatrudniona na umowę o pracę (nie dotyczy m.in. następujących osób: kierujących budową, dostawców materiałów budowlanych lub gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy), co zostanie ustalone przez zamawiającego oraz przez inne osoby i organy upoważnione na podstawie odrębnych przepisów (np. Inspekcja Pracy), wykonawca zobowiązany jest do usunięcia tej osoby z placu budowy. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostać potwierdzony pisemną notatką. Notatka nie musi być podpisana przez wykonawcę lub jego przedstawicieli. 9) W przypadku ujawnienia niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności bezpośrednio związanych z realizacją przedmiotu umowy, zamawiający ma prawo do naliczenia następujących kar umownych: a) z tytułu kierowania przez Wykonawcę lub podwykonawcę do wykonywania ww. czynności osób niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę – w wysokości 500 zł za każdą osobę (kara może być nakładana po raz kolejny w odniesieniu do tej samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas następnej kontroli stwierdzi, że nadal nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę), b) za opóźnienie w dostarczeniu oświadczenia, o którym mowa w pkt.3 – w wysokości po 500,00 złotych za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu, o którym mowa w pkt.3, c) za zwłokę w poinformowaniu Zamawiającego o zmianie, o której mowa w pkt.4 –w wysokości po 500,00 złotych za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu, o którym mowa w pkt.4 10) Nie przedstawienie we wskazanych w pkt.3 i 4 terminach ww. oświadczeń, bądź przedstawienie oświadczeń niekompletnych, nie obejmujących wszystkich wyspecyfikowanych czynności może być podstawą do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy niezależnie od naliczenia kar umownych. 11) Obowiązek zatrudniania osób na umowę o pracę dotyczy wykonawcy, a także podwykonawców i dalszych podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia w umowach o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace, przez cały okres realizacji zamówienia wszystkich osób wykonujących czynności wymienione w pkt.1, oraz umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45100000-8, 45113000-2, 45111300-1, 45210000-2, 45214220-8, 45262100-2, 45330000-9, 45300000-0, 45320000-6, 45321000-3, 45331000-6, 45331100-7, 45400000-1, 45443000-4, 45421160-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-06-29
data zakończenia: 2020-08-14
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena ryczałtowa brutto (C) 60,00
Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia (G) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron internetowychtworzenie stron internetowych