Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Informacja z otwarcia ofert w przetargu na: Zakup i dostawę wyposażenia do pracowni mechanicznej na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach

2019-04-10 14:06:50

IRP.272.4.5.2019

Zamawiający: Powiat Łęczyński z siedzibą w Łęcznej,
ul. Aleja Jana Pawła II 95A; 21-010 Łęczna,
Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu
nr sprawy: IRP.272.4.5.2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawę wyposażenia do pracowni mechanicznej na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach

Zamawiający, Powiat Łęczyński z siedzibą w Łęcznej, ul. Aleja Jana Pawła II 95A; 21-010 Łęczna, działając na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że:
1. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 10.04.2019 r. godz. 10:15 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej- pok. Nr 12
2. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 67 200,00 złotych brutto
zadanie 1-myjka ciśnieniowa szt.1-4000,00 zł brutto
zadanie 2- kompresor szt. 2-8000,00 zł brutto
zadanie 3- stoły warsztatowe szt. 6- 9000,00 zł brutto
zadanie 4- wózek narzędziowy szt. 6- 4200,00 zł brutto
zadanie 5- podnośnik dwukolumnowy szt. 3- 25500,00 zł brutto
zadanie 6- prasa szt. 1- 2700,00 zł brutto
zadanie 7- zestaw narzędzi szt. 6- 13800,00 zł brutto
3. Warunki gwarancji zamówienia: Zgodnie z zapisami w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zapisami projektu umowy.
4. Warunki płatności: Zgodnie z zapisami w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zapisami projektu umowy.
5. Do wyznaczonego terminu składania ofert wpłynęły następujące oferty:
Nr. oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Cena
Zadanie 1 zadanie 2 zadanie 3 zadanie 4 Zadanie 5 Zadanie 6 Zadanie 7 Okres gwarancji Termin realizacji dostawy
1. Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak, Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów - - 17 712,00 - - - - Zadanie 3-50m-cy Zadanie3-45 dni
2. Przedsiębiorstwo Handlowe KOGEX Sp.z o.o., ul. Gajowa 53/16, 50-520 Wrocław 4 735,50 4 920,00 2 521,50 1 230,00 8 880,60 - 4 059,00 Zadanie1-36m-cy
Zadanie2-50m-cy
Zadanie3-50m-cy
Zadanie4-50m-cy
Zadanie5-36m-cy
Zadanie7-36m-cy Zadanie1-30dni
Zadanie2-30dni
Zadanie3-30dni
Zadanie4-30dni
Zadanie5-30dni
Zadanie7-30dni
3. DUMAGRAM Elżbieta Duma, ul. Z. Krasińskiego 110/4, 74-101 Gryfino - 9 001,14 14 022,00 7 380,00 - - - Zadanie2-36m-cy
Zadanie3-49m-cy
Zadanie4-49m-cy
Zadanie2-29dni
Zadanie3-29dni
Zadanie4-30dni

4. KADAR Ewa Teratyka Ciecierzyn 1E, 21-003 Ciecierzyn 3 936,00 11 199,88 14 760,00 5 166,00 26 568,00 6 575,95 40 125,06 Zadanie1-36m-cy
Zadanie2-36m-cy
Zadanie3-36m-cy
Zadanie4-36m-cy
Zadanie5-36m-cy
Zadanie6-36m-cy
Zadanie7-36m-cy Zadanie1-7dni
Zadanie2-3dni
Zadanie3-14dni
Zadanie4-7dni
Zadanie5-14dni
Zadanie6-30dni
Zadanie7-7dni
5. INTER CARS S.A., ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa 6 396,00 15 744,00 - - - - - Zadanie1-36m-cy
Zadanie2-36m-cy
Zadanie1-30dni
Zadanie2-30dni

Zgodnie z art.24 ust.11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z póź. zm.) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt.23 cytowanej wyżej ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia.


10.04.2019r.. .......................................... 10.04.2019r.............................................
(podpis osoby sporządzającej
(data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie strontworzenie stron