Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Notatka z postepowania pn.: WYKONANIE USŁUGI ZAPROJEKTOWANIA, WYKONANIA, DOSTAWY ORAZ MONTAŻU TABLIC INFORMACYJNYCH I PAMIĄTKOWYCH” NR SPRAWY: IRP.272.1.14.2019

2019-04-09 15:25:05

; ; ..

Załącznik Nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 tys. euro

NOTATKA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem postępowania była usługa zaprojektowania, rozplanowania, wykonania, dostawy
i montażu tablic:
1) informacyjnej - 1 szt.
2) pamiątkowej – 1 szt.
w ramach projektu „Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach– budynek główny szkoły oraz budynek Internatu” wspófinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego. NR SPRAWY: IRP.272.1.14.2019

2. Wartość zamówienia oszacowano w dniu 01.04.2019r. na kwotę 2 040,29 zł. netto co stanowi równowartość 473,20 euro (1euro = 4,3117zł), brutto 2 509,56 zł - na podstawie kalkulacji kosztów w oparciu o przedstawione w rozeznaniu rynku średnie ceny usług świadczonych w podobnym zakresie.
Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 3 000,00 złotych brutto (słownie: trzy tysiące złotych).
3. W dniu 02.04.2019r. zwrócono się do niżej wymienionych wykonawców z zapytaniem ofertowym:
1. 3R AGENCJA REKLAMOWO-MARKETINGOWA Sylwiusz Gruś - ul. Wilcza 8/1, 56-120 Brzeg Dolny
2. KOMBIGRAF Dariusz Staniak – ul. Obrońców Pokoju 5/80, 21-010 Łęczna
3. AWANGARDA Barbara Kopania – ul. Puławska 57, 24-120 Kazimierz Dolny
4. FLESZ STUDIO Tomasz Kenig - Królikowo 6, 11-015 Olsztynek
5. TABLITEK-PRO Marcin Iżela - ul. Generała Maczka 12, 35-234 Rzeszów
6. P.P.H.U. Janusz Ciosek WIELKA REKLAMA - ul. Wojska Polskiego 45, 98-300 Wieluń
7. KMK GROUP Monika Jurczyńska - Gaszyn, ul. Strumykowa 22, 98-300 Wieluń
Zapytanie skierowano mailem.
Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej www.powiatleczynski.pl zakładka- zamówienia publiczne, zakładka- zamówienia do 30 tys. euro oraz zamieszczono na stronie Bazy Konkurencyjności www.bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl pod nr 1177047
4. Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy ofert):
1) AWANGARDA Barbara Kopania – ul. Puławska 57, 24-120 Kazimierz Dolny – cena oferty brutto 1 180,00 zł
2) P.P.H.U. Janusz Ciosek WIELKA REKLAMA - ul. Wojska Polskiego 45, 98-300 Wieluń - cena oferty brutto 3 921,24 zł
3) MAIK Agencja Reklamowa Sp. z o.o. Sp.K. - ul. Inżynierska 8p, 20-484 Lublin - cena oferty brutto 1 722,00 zł
4) TABLITEK-PRO Marcin Iżela - ul. Generała Maczka 12, 35-234 Rzeszów – cena oferty brutto 3 185,70 zł
5) EM ART. STUDIO Marcin Łopaciuk - ul. Cisowa 22/9, 21-010 Świdnik – cena oferty brutto 2 078,70 zł
6) 3R AGENCJA REKLAMOWO-MARKETINGOWA Sylwiusz Gruś - ul. Wilcza 8/1, 56-120 Brzeg Dolny – cena oferty brutto 1 476,00 zł
7) KOMBIGRAF Dariusz Staniak – ul. Obrońców Pokoju 5/80, 21-010 Łęczna – cena oferty brutto 1 586,70 zł
5. W wyniku badania i oceny ofert przyznano następującą ilość punktów:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy Cena oferty brutto Ilość punktów przyznana
w kryterium „Cena”
1 AWANGARDA Barbara Kopania – ul. Puławska 57, 24-120 Kazimierz Dolny 1 180,00 100,00 pkt.
2 P.P.H.U. Janusz Ciosek WIELKA REKLAMA - ul. Wojska Polskiego 45, 98-300 Wieluń 3 921,24 30,09 pkt.
3 MAIK Agencja Reklamowa Sp. z o.o. Sp.K. ul. Inżynierska 8p, 20-484 Lublin 1 722,00 68,52 pkt.
4 TABLITEK-PRO Marcin Iżela - ul. Generała Maczka 12, 35-234 Rzeszów 3 185,70 37,04 pkt.
5 EM ART. STUDIO Marcin Łopaciuk ul. Cisowa 22/9, 21-010 Świdnik 2 078,70 56,77 pkt.
6 3R AGENCJA REKLAMOWO-MARKETINGOWA Sylwiusz Gruś - ul. Wilcza 8/1, 56-120 Brzeg Dolny 1 476,00 79,95 pkt.
7 KOMBIGRAF Dariusz Staniak – ul. Obrońców Pokoju 5/80, 21-010 Łęczna 1 586,70 74,37 pkt.

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
AWANGARDA Barbara Kopania – ul. Puławska 57, 24-120 Kazimierz Dolny
Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta jest ważna, nie podlega odrzuceniu, spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym przez Zamawiającego i stanowi ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych przez Zamawiającego.

6. Postępowanie prowadził: Agnieszka JóźwiakŁęczna, dnia 09.04.2019r.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron warszawaprojektowanie stron warszawa