Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

zakup pieczątek

2009-02-02 08:18:19
AG.3411/04/2009

Starostwo Powiatowe
w Łęcznej
Al. Jana Pawła II 95A
21-010 łęczna

Pieczęć zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie Zarządzenia Nr 32/2007 Starosty Łęczyńskiego z dnia 31.08.2007r., w oparciu o art. 4 pkt.8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym
o przedstawienie ceny na wykonanie pieczątek (automaty samotuszujące i stemple) dla Starostwa Powiatowego w Łęcznej w 2009r.

Zamawiający:

Powiat Łęczyński - Starostwo Powiatowe w Łęcznej z siedzibą:
Al. Jana Pawła II 95A, 21 – 010 Łęczna.
REGON: 431029168 NIP: 713- 23 -98- 078
Telefon: /081/ 752 64 01 Faks: /081/752 64 64
E-mail: poczta@powiatleczynski.pl

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie pieczątek (automaty samotuszujące i stemple). Pieczątki będą wykonywane
w różnych rozmiarach na podstawie złożonego przez zamawiającego odrębnego, każdorazowego zamówienia.
Po zrealizowaniu każdego zamówienia będzie wystawiana faktura VAT . Forma płatności – przelew min.14 dni.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy posiadający niezbędne uprawnienia do wykonywania określonej działalności.
Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami uprawnionymi do wykonania zamówienia.

Zapytania o przedmiot zamówienia: Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Inspektor ds. obsługi sekretariatu – Agnieszka Jóźwiak,
tel. /081/ 752 64 01, e-mail: a.jozwiak@powiatleczynski.pl

Sposób przygotowania oferty: Wykonawca powinien sporządzić ofertę na formularzu ofertowym, podając cenę jednostkową netto, należny podatek VAT i cenę brutto. Oferta musi zawierać nazwę i adres wykonawcy. Musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.Dokumenty wymagane:
Podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć do dnia 06.02.2009r. do godz. 12.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A – kancelaria , przesłać faksem na nr tel. /081/752 64 64 lub e-mailem: poczta@powiatleczynski.pl


Kryterium wyboru oferty: CENA 100%Łęczna, dnia 30.01.2009r.
Adam Niwiński
……………………………
Starosta Łęczyński

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron wwwprojektowanie stron www