Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Informacja z otwarcia ofert w przetargu pn.: Zakup i dostawę wyposażenia do pracowni produkcji rolniczej na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach

2019-04-09 13:12:43

IRP.272.4.4.2019

Zamawiający: Powiat Łęczyński z siedzibą w Łęcznej,
ul. Aleja Jana Pawła II 95A; 21-010 Łęczna,
Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu
nr sprawy: IRP.272.4.4.2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawę wyposażenia do pracowni produkcji rolniczej na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach

Zamawiający, Powiat Łęczyński z siedzibą w Łęcznej, ul. Aleja Jana Pawła II 95A; 21-010 Łęczna, działając na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że:
1. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 09.04.2019 r. godz. 10:15 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej- pok. Nr 12
2. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 118 900,00 złotych brutto
zadanie 1-brona zębowa 5-polowa szt. 1-2400,00 zł brutto
zadanie 2- kultywator 1 szt. 1-2000,00 zł brutto
zadanie 3- brona talerzowa szt. 1- 6560,00 zł brutto
zadanie 4- agregat uprawowy szt. 1- 6100,00 zł brutto
zadanie 5- glebogryzarka szt. 1- 5000,00 zł brutto
zadanie 6- pielniko-obsypnik 5-rzędowy szt. 1- 2390,00 zł brutto
zadanie 7- kosiarka dyskowa szt. 1- 28750,00 zł brutto
zadanie 8- przetrząszaczo-zgrabiarka karuzelowa szt. 1- 8700,00 zł brutto
zadanie 9- siewnik punktowy pneumatyczny szt. 1- 24800,00 zł brutto
zadanie 10- sadzarka do ziemniaków szt. 1- 3700,00 zł brutto
zadanie 11- przyczepa wywrotka dwuosiowa szt. 1- 28500,00 zł brutto
3. Warunki gwarancji zamówienia: Zgodnie z zapisami w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zapisami projektu umowy.
4. Warunki płatności: Zgodnie z zapisami w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zapisami projektu umowy.
5. Do wyznaczonego terminu składania ofert wpłynęły następujące oferty:
Nr. oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Cena oferty Okres gwarancji Termin realizacji dostawy
Zadanie 1 zadanie 2 zadanie 3 zadanie 4 zadanie 5 zadanie 6 zadanie 7 zadanie 8 zadanie 9 zadanie 10 Zadanie 11
1. IMD Paweł Wątroba, ul. Wojciecha Korfantego 11a/12, 59-400 Jawor 7 995,00 3 997,50 9 963,00 5 904,00 6 949,50 2 952,00 25 830,00 12 915,00 56 580,00 3 936,00 45 879,00 Zadanie1-37m-cy
Zadanie2-37m-cy
Zadanie3-37m-cy
Zadanie4-37m-cy
Zadanie5-37m-cy
Zadanie6-37m-cy
Zadanie7-37m-cy
Zadanie8-37m-cy
Zadanie9-37m-cy
Zadanie10-37m-cy
Zadanie11-37m-cy Zadanie1-30 dni
Zadanie2-30 dni
Zadanie3-30 dni
Zadanie4-30 dni
Zadanie5-30 dni
Zadanie6-30 dni
Zadanie7-30 dni
Zadanie8-30 dni
Zadanie9-30 dni
Zadanie10-30 dni
Zadanie11-30 dni
2. TECHMLEK Sp. J. L. Mitura, J. Drągowski, Pałecznica Kolonia 11c, 21-104 Niedźwiada 3 444,00 10 209,00 10 086,00 3 444,00 11 070,00 1 476,00 28 905,00 8 979,00 47 970,00 2 460,00 35 670,00 Zadanie1-12m-cy
Zadanie2-12m-cy
Zadanie3-12m-cy
Zadanie4-12m-cy
Zadanie5-12m-cy
Zadanie6-12m-cy
Zadanie7-24m-cy
Zadanie8-12m-cy
Zadanie9-12m-cy
Zadanie10-12m-cy
Zadanie11-36m-cy Zadanie1-45 dni
Zadanie2-45 dni
Zadanie3-45 dni
Zadanie4-45 dni
Zadanie5-45 dni
Zadanie6-45 dni
Zadanie7-45 dni
Zadanie8-45 dni
Zadanie9-45 dni
Zadanie10-45 dni
Zadanie11-45 dni

Zgodnie z art.24 ust.11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z póź. zm.) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt.23 cytowanej wyżej ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia.


09.04.2019r.. .......................................... 09.04.2019r.............................................
(podpis osoby sporządzającej
(data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron wwwprojektowanie stron www