Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Pytania i odpowiedzi nr 1 w postępowaniu pn.: „Wykonanie usługi zaprojektowania, wykonania, dostawy oraz montażu tablic informacyjnych i pamiątkowych” NR sprawy: IRP.272.1.14.2019

2019-04-04 10:27:28

; ; ..

IRP.272.1.14.2019 Łęczna, dnia 04.04.2019

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na „Wykonanie usługi zaprojektowania, wykonania, dostawy oraz montażu tablic informacyjnych i pamiątkowych” w ramach projektu „Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach– budynek główny szkoły oraz budynek Internatu” wspófinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły następujące pytania.

Pytanie 1
Jaka jest minimalna wysokość ekranu (dolnej krawędź) od poziomu terenu?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że minimalna wysokość ekranu (dolnej krawędzi tablicy) do poziomu terenu ma wynosić od 160 do max.170cm

Pytanie 2
W jakim podłożu będą montowane tablice – trawa, kostka?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że tablice będą montowane w gruncie.

Pytanie 3
Jaka ma być technologia wykonania grafiki? Czy dopuszczalna jest technologia wykonania zapewniająca analogiczną jakość i trwałość grafiki?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż nie określa konkretnej technologii wykonania grafiki. Zamawiający określił w zapytaniu ofertowym podstawowe wymogi wykonania tablic, tj:
- blacha ocynkowana, laminat,
- nadruk w pełnym kolorze (zgodnie ze wzorem tablicy)
- rodzaj czcionki,
- kolor tła tablicy,
Jednocześnie wskazując, że tablice winny być wykonane z materiału trwałego, odpornego na działanie warunków atmosferycznych gwarantujących trwałość tablicy, zapewniając jednocześnie czytelność informacji oraz wysoki poziom estetyczny tablicy.
W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza technologie wykonania grafiki zapewniające najwyższą jakość i trwałość.

Pytanie 4
Czy chodzi o wykonanie 1 szt. tablicy i jej montażu w jednym miejscu?
Odpowiedź:
Zamawiający w zapytaniu ofertowym wyraźnie wskazał, iż przedmiotem zamówienia jest wykonanie:
1) tablicy informacyjnej – szt.1
2) tablicy pamiątkowej – szt. 1


Pytanie 5
Po czym zmiana grafiki na istniejącej tablicy?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że zmiana tablicy informacyjnej na tablicę pamiątkową nastąpi
po zakończeniu i odebraniu realizowanych robót budowlanych (przewidywany termin – 31.08.2021r.).

Pytanie 6
Czy o montaż jednej tablicy informacyjnej w jednym miejscu i montaż drugiej tablicy pamiątkowej w innym miejscu?
Odpowiedź:
Zamawiający informuję, iż montaż tablicy informacyjnej jak i pamiątkowej należy wykonać na terenie Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach, Kijany 19, gm. Spiczyn, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (będzie to to samo miejsce).
Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmiana tablicy z informacyjnej na pamiątkową nie musi wymagać zmiany konstrukcji mocującej.Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

sklepy internetowesklepy internetowe