Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

zapytanie o paliwo

2009-02-02 08:16:45
AG. 3411 -05/08ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie Zarządzenia Starosty Łęczyńskiego Nr 32/2007 z dnia 31.08.2007r. w oparciu
o art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29.stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych(tj. Dz.U.
z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym
o przedstawienie ceny na dostawę paliw płynnych do samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Łęcznej.


Zamawiający:

Powiat Łęczyński – Starostwo Powiatowe w Łęcznej z siedzibą:
Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna.
REGON: 431029168 NIP: 713-23-98-078
Telefon: (081) 752 64 01 Fax: (081)752 64 64

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych (benzyny Pb 95), w systemie sprzedaży bezgotówkowej, w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Miejscem realizacji dostaw są stacje paliw czynne całą dobę położone w obrębie administracyjnym miasta Łęczna.
Zamawiający nie przewiduje magazynowania paliw we własnych zbiornikach.
Oferowane paliwo musi spełniać wymagania określone w Polskich Normach dla paliw płynnych.
Fakturowanie będzie obejmowało miesięczne (lub dwutygodniowe) okresy sprzedaży
z minimum 21- dniowym terminem płatności od dnia wystawienia faktury.

W okresie realizacji umowy zamawiający przewiduje zakupienie paliw w ilości
- etylina Pb 95 – 10 000 l.

Wykonawca określi stały rabat liczony od ceny jednego litra paliwa
Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania w całości przedmiotu zamówienia.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy posiadający niezbędne w tym zakresie uprawnienia oraz spełniający warunki udziału w postępowaniu
Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
Wykonawca określi cenę jednego litra etyliny Pb 95 na podstawie cen obowiązujących w dniu
06 .02.2009r.
Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Wykonawca ma obowiązek zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.
Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającegoZapytania o przedmiot zamówienia:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Inspektor ds. Obsługi Sekretariatu Pani Agnieszka Jóźwiak, tel.( 081) 752 64 01


Sposób przygotowania oferty:
1. Wykonawca powinien sporządzić ofertę na wymaganym formularzu ofertowym, podając cenę jednostkową netto, podatek VAT, cenę brutto za 1 litr paliwa oraz określi wysokość rabatu na 1l. paliwa.
Oferta winna zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis osoby uprawnionej lub
upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być
czytelny lub opisany pieczątką imienną.
2. Jako wymagany załącznik do oferty, wykonawca winien załączyć:
1) „projekt umowy” parafowany przez wykonawcę do akceptacji przez Radcę
Prawnego i Skarbnika Powiatu Łęczyńskiego. Zamawiający nie będzie
związany projektem umowy przedstawionym przez Wykonawcę, gdy projekt
ten nie uzyska akceptacji wskazanych osób. W takim przypadku Zamawiający
zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy według własnego standardu,
2) kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem niezbędnych uprawnień
do wykonania przedmiotowego zadania tj. koncesji na wykonywanie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami,
3) podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
dołączone do formularza ofertowego,
4) podpisane oświadczenie dotyczące jakości oferowanego paliwa.

Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć do dnia 10.02.2009 do godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A – kancelaria lub przesłać faxem na nr tel. (081) 752 64 64

Kryterium wyboru oferty: Cena 90%
Rabat 10%

Łęczna, dnia 30.01.2009

Załączniki:
1. Formularz ofertowy.
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
3. Oświadczenie dotyczące jakości oferowanego paliwa.

Starosta Łęczyński

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron wwwprojektowanie stron www