Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Protokół z postępowania na: Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Łęcznej. NR sprawy: IRP.272.1.9.2019

2019-03-22 14:41:21

; . ; ..

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 75/2016
z dnia 19 września 2016 r. Starosty Łęczyńskiego
Znak sprawy: IRP.272.1.9.2019
Data sporządzenia protokołu : 22.03.2019r.

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia do 30 tys. euro

1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych przez Wykonawcę w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych (przesyłki listowe, paczki pocztowe, przesyłki kurierskie nadawanych przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej przy ul. Al. Jana Pawła II 95a oraz ewentualnych ich zwrotów po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania adresatowi w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 poz. 2188 z późn.zm).
kod CPV: 64110000-0 Usługi pocztowe
64112000-4 Usługi pocztowe dotyczące listów
64113000-1 Usługi pocztowe dotyczące paczek
dotyczy: dostaw/usług/robót budowlanych*

2. Wartość zamówienia została ustalona na kwotę 69 907,65 zł netto, co stanowi równowartość 16 213,48 euro
Wartość zamówienia została ustalona w dniu 05.03.2019r. r. na podstawie (wskazać odpowiedni dokument, np. planowane koszty, kosztorys inwestorski, program funkcjonalno - użytkowy)
Wartość zamówienia oszacowano na podstawie aktualnych cen operatora pocztowego (Poczty Polskiej)
3. Imię i nazwisko osoby, która ustaliła wartość zamówienia lub imiona i nazwiska oraz stanowiska osób, które dokonały ustalenia wartości zamówienia:
Wartość zamówienia oszacowała; Agnieszka Tkaczyk

4. Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:

1) Poczta Polska Pion Sprzedaży, Biuro Klienta Biznesowego ul. Lubelska 3, 24-100 Puławy
2) In Post S.A. ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków
3) DHL Group Polska

oraz zamieścił na stronie: www.powiatleczynski.pl w zakładce zamówienia publiczne, w zakładce zamówienia do 30 tys. euro.

5. Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:
1) DHL Parcel Polska Sp. z o.o. ul. Osmańska 2, 02-823 Warszawa – wg cennika
2) Poczta Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa – Pion Klienta Biznesowego i Instytucjonalnego, Region Sprzedaży Centralny, Rejon Sprzedaży Lublin ul. Krakowskie Przedmieście 50, 20-940 Lublin – 77 802,00zł
6. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

Poczta Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa – Pion Klienta Biznesowego i Instytucjonalnego, Region Sprzedazy Centralny, Rejon Sprzedaży Lublin ul. Krakowskie Przedmieście 50, 20-940 Lublin

Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta jest ważna, nie podlega odrzuceniu, spełnia wymagania określone w Zaproszeniu do złożenia oferty przez Zamawiającego i stanowi ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych przez Zamawiającego
w Zaproszeniu do złożenia oferty.
Zamawiający informuje jednocześnie, iż oferta złożone przez DHL Parcel Polska Sp. z o.o. ul. Osmańska 2, 02-823 Warszawa podlega odrzuceniu ze względu na jej niezgodność z zapisami Zaproszenia do złożenia oferty.


Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

agencja interaktywnaagencja interaktywna