Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn.:Dostawa wyposażenia hali warsztatów szkolnych oraz pracowni przedmiotów zawodowych na potrzeby Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej.

2019-03-14 14:27:36

IRP.272.4.2.2019

Zamawiający: Powiat Łęczyński z siedzibą w Łęcznej,
ul. Aleja Jana Pawła II 95A; 21-010 Łęczna,
Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu
nr sprawy: IPR.272.4.2.2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia hali warsztatów szkolnych oraz pracowni przedmiotów zawodowych na potrzeby Zespołu Szkół Górniczych
w Łęcznej.

Zamawiający, Powiat Łęczyński z siedzibą w Łęcznej, ul. Aleja Jana Pawła II 95A; 21-010 Łęczna, działając na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że:
1. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 14.03.2019 r. godz. 10:15 w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Łęcznej- pok. Nr 12
2. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 234 450,00 złotych brutto
Zadanie nr 1 zamówienia – dostawa frezarki CNC- szt 1,- 152 000,00 zł
Zadanie nr 2 zamówienia– dostawa silników-synchroniczny szt. 1 (10 300), bocznikowy szt. 1 (7100), indukcyjny szt. 1(10000), uniwersalny szt.1(6750).- 34 150,00 zł
Zadanie nr 3 zamówienia- dostawa maszyny wielofunkcyjnej prądu stałego- szt 1- 8 300,00 zł
Zadanie nr 4 zamówienia- dostawa drukarki 3D- szt 1-40 000,00 zł
Warunki gwarancji zamówienia: Zgodnie z zapisami w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zapisami projektu umowy.
3. Warunki płatności: Zgodnie z zapisami w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zapisami projektu umowy.
4. Do wyznaczonego terminu składania ofert wpłynęły następujące oferty:
Nr. oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Cena
Zadanie 1 zadanie 2 zadanie 3 zadanie 4 Okres gwarancji Termin realizacji dostawy
1. CADXPERT P. Gurga M. Dukat Spółka Jawna, ul. Ciepłownicza 23, 31-574 Kraków - - - 39 850,00
Zadanie4-36 m-cy
zadanie4- 29 dni
2. WITMAX TECHNOLOGIES Sebastian Witkowski, ul. Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź - - - 36 777,00
Zadanie4-37 m-cy
Zadanie4-30 dni
3. MEXPOL Sp. z o.o., ul. Głogowska 23, 45-315 Opole Odzział Tarnobrzeg 104 181,00 Silnik1-12 078,60
Silnik2- 8 376,30
Silnik3- 12 004,80
Silnik4- 8 241,00 10 836,30 38 000,00 Zadanie1-37 m-cy
Zadanie2-37 m-cy
Zadanie3- 37 m-cy
Zadanie4-37 m-cy Zadanie1-40 dni
Zadanie2-49 dni
Zadanie3- 49 dni
Zadanie4-14 dni
Zgodnie z art.24 ust.11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z póź. zm.) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt.23 cytowanej wyżej ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia.


14.03.2019r.. .......................................... 14.03.2019r.............................................
(podpis osoby sporządzającej
(data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

serwisy internetoweserwisy internetowe