Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu pn.:zakup z dostawą do Zespołu Szkół nr 2, im. Simona Bolivara w Milejowie modułowych stoisk wystawienniczych/reklamowych z nadrukiem wraz z tablicami magnetycznymi.

2019-03-14 14:02:49

IRP.272.1.10.2019

IRP. 272.1.10.2019 Łęczna, 14.03.2019 r.

Zapytanie ofertowe
Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup z dostawą do Zespołu Szkół nr 2, im. Simona Bolivara w Milejowie modułowych stoisk wystawienniczych/reklamowych
z nadrukiem wraz z tablicami magnetycznymi w ramach projektu pn.: „Ciekawsza nauka w Bolivarze – łatwiejszy start zawodowy” nr projektu RPLU.12.04.00-06-0054/17, realizowanego przez Powiat Łęczyński, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa XII „Edukacja, kwalifikacje i kompetencje” Działanie 12.4 „Kształcenie zawodowe”.

I. ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa:
NIP:
Regon:
Adres:
Adres strony internetowej:
E-mail:
Numer telefonu:
Numer faksu:
Czas urzędowania: Powiat Łęczyński
505-001-77-32
431019425
ul. Aleja Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna
www.powiatleczynski.pl
zamowienia@powiatleczynski.pl
81 53 15 200
81 752 64 64
Poniedziałek – Piątek 7:00-15:00, Wtorek 8:00-16:00

II. TRYB ZAMÓWIENIA.
Rozeznanie rynku.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa modułowych stoisk wystawienniczych wraz ze stojakami magnetycznymi do ulotek i torbą do pakowania. Realizacja działania dotyczy planowanego w szkole Dnia Zawodowca.
Do obowiązków Wykonawcy należy dostarczenie przedmiotu zamówienia do siedziby Zespołu Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie.
Wykonawca do oferty przedstawi wizualizację projektu.
A) Dwa namioty o wymiarach 3 m x 3 m oraz jeden namiot o wymiarach 3m x 4 m przeznaczone do użytku zewnętrznego na podłożu twardym oraz trawiastym, odporne na wodę i wiatr, umożliwiające przeprowadzenie warsztatów oraz działań promocyjnych. Namioty w kolorze granatowym. Powinny być lekkie, szybkie i proste w montażu. Namioty powinny być stabilne oraz odporne na przeciążenia, a ich tkanina wodoszczelna i odporna na przeciekanie. Materiał poszycia podwójnie powlekany, impregnowany poliester. W komplecie wraz ze stelażem i poszyciem dachu powinny się również zawierać trzy ściany 2 boczne i 1 tylna , torby transportowe, szpile mocujące do podłoża oraz cztery obciążniki, zestaw narzędzi potrzebnych do mocowania namiotu oraz do jego obsługi i konserwacji.
Nadruk firmowy techniką eco-solwent na namiocie (falbanie/krawędzi dachu z przodu) zawierający logotyp (załącznik nr 4 do zapytania) popiersia patrona szkoły i napis Zespół Szkół nr 2 im. Simona Bolivara , 21-020 Milejów, Partyzancka nr 62 tel.: 81 53 15 471, www.zs2milejow.edu.pl
Wykonawca jest zobowiązany przedstawić projekt rozmieszczenia logotypów
w celu uzyskania akceptacji.
Część 1
a) Namiot wystawowy 1 szt (3mx3m)
SPECYFIKACJA PRODUKTU
 Szerokość 3,00 m.
 Długość: 3,00 m.
 Wysokość boku: 2,10-2,37 m.
 Wysokość kalenicy: 3,13-3,40 m.
 Poszycie dachu: 300g/m² 300Dx300D Poliester z PVC tylnej stronie
 Ściany boczne i tylne: 300g/m² 300Dx300D Poliester z PVC tylnej stronie
 Rama: 32x32x1,0mm/25x18x1,0mm
 Wymiar w stanie złożonym: 1,56x0,22x0,22 m.
 Kolor: granatowy lub niebieski
 UV: Odporny na działanie promieni UV
 Wodoodporny: 100% Wodoodporny
Dodatkowe wymagania:
 Łatwe rozstawianie
 Wysoka wytrzymałość
 Funkcjonalna konstrukcja
 Regulowana wysokość
 Łatwy do przechowywania
 Łatwy w transporcie
 Pomoc i obsługa ekspertów
 Zawiera torbę transportową
b) namioty wystawowe 2 szt (3mx4m)
Wymiary każdego:
 Powierzchnia: 3 x 4m = 12.00 m2
 Wysokość ścian bocznych: ok. 2,0 m
 Wysokość kalenicy: ok. 2,9 m
 2 wejścia: ok. 2,0 x 2,0 m
 Kolor: granatowy lub niebieski
 Poszycie dachu: 300g/m² 300Dx300D Poliester z PVC tylnej stronie
 Ściany boczne i tylne: 300g/m² 300Dx300D Poliester z PVC tylnej stronie
 UV: Odporny na działanie promieni UV
 Wodoodporny: 100% Wodoodporny
Dodatkowe wymagania:
 Łatwe rozstawianie
 Wysoka wytrzymałość
 Funkcjonalna konstrukcja
 Regulowana wysokość
 Łatwy do przechowywania
 Łatwy w transporcie
 Pomoc i obsługa ekspertów
 Każdy zawiera torbę transportową
Część 2
tablice magnetyczne 3szt (parawan) 120 x 150 cm obustronnie suchościeralne
z kompletem kółek na stojaku
Opis
 Tablica moderacyjna, dwustronna, suchościeralna, magnetyczna.
 Wymiar tablicy wewnętrznej : 120 x 150 cm (jednoczęściowa).
 Wysokość całkowita ok. 200 cm
 Rama z profilu aluminiowego w kolorze srebrnym.
 Stojak o podstawie w kształcie litery „T” .
 Powierzchnia tablicy jednolita.

2. Zamawiający wymaga:
a. Potwierdzenia, że oferowany sprzęt odpowiada postawionym wymaganiom i był wykonany przez Wykonawcę (a jeżeli Wykonawca nie jest producentem to przez producenta) w systemie zapewnienia jakości wg normy ISO 9001 aby Wykonawca posiadał: Certyfikat ISO 9001 lub inne zaświadczenie/dokument wydane przez niezależny podmiot zajmujący się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy
z normami jakościowymi -odpowiadającej normie ISO 9001
b. Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia wykonawcy wystawionego na podstawie dokumentacji producenta .
3. Gwarancji jakości producenta: na okres co najmniej 36 miesięcy - świadczonej
w siedzibie Zamawiającego, chyba że niezbędne będzie naprawa sprzętu w siedzibie producenta ,lub autoryzowanym przez niego punkcie serwisowym - wówczas koszt transportu do i z naprawy pokrywa Wykonawca,
b. Czas reakcji na zgłoszoną reklamację gwarancyjną - do końca następnego dnia roboczego
c. Naprawy gwarancyjne urządzeń muszą być realizowane przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta,
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie przystąpienia do transakcji w przypadku braku wystarczających środków przeznaczonych na jej realizację.

V. CEL ZAMÓWIENIA
Celem zamówienia jest prezentacja umiejętności uczniów szkół zawodowych Zespołu Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie uczestniczących w projekcie „Ciekawsza nauka w Bolivarze – łatwiejszy start zawodowy” .

VI. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Kod CPV: 30195920-7 – tablica magnetyczna,
30195000-2- tablica suchościeralna,
39522530-1- namiot wystawowy.

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Przewidziany termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 7 dni od dnia podpisania umowy, dostawa nie później niż do dnia 27.03.2019 r.
VIII. SKRÓCONY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Zakup i dostawa modułowych stoisk wystawienniczych wraz ze stojakami magnetycznymi do ulotek i torbą do pakowania. Realizacja działania dotyczy planowanego w szkole Dnia Zawodowca, w ramach projektu pn.: „Ciekawsza nauka w Bolivarze – łatwiejszy start zawodowy” nr projektu RPLU.12.04.00-06-0054/17, realizowanego przez Powiat Łęczyński, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa XII „Edukacja, kwalifikacje i kompetencje” Działanie 12.4 „Kształcenie zawodowe”.

IX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA:
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu;
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia,
2) wiedzy i doświadczenia:
Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia,
3) potencjału technicznego
Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia,
4) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia,
3. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania
Zamawiający ma prawo do wykluczenia z postępowania Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu.
Wykluczenie Wykonawcy będzie jednoznaczne z odrzuceniem złożonej przez niego oferty.
Wykluczone zostaną również podmioty powiązane Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Ponadto z postępowania wyklucza się Wykonawcę:
1) w stosunku, do którego otwarto likwidację lub którego upadłość ogłoszono,
2) który złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

X. KRYTERIUM OCENY OFERT, WAGA I SPOSÓB PRZYZNANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERT :
Kryterium oceny ofert: cena – 100%.
Kryterium – cena, podlegać będzie ocenie wg wzoru:
Cena min.
Cena = ---------------------- x 100
Cena Bad. of.
gdzie:
C min – cena brutto oferty najniższej,
C bad. of – cena brutto badanej oferty
XI. WARUNKI ZMIANY UMOWY:
Zmiany umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

XII. INNE FORMALNOŚCI, KTÓRE NALEŻY DOPEŁNIĆ CELEM ZŁOŻENIA OFERTY:
1.Wykonawca powinien sporządzić ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego, podając cenę brutto/netto. Cena wyrażona jest w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
Do oferty należy dołączyć:
1) wypełniony formularz ofertowy,
2) oświadczenie o spełnianiu warunków
2.Wszystkie kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Jeden wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, pod rygorem odrzucenia wszystkich ofert danego oferenta.
3.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego, przed terminem składania ofert,
w formie elektronicznej o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Ze strony Zamawiającego uprawnionym do udzielania wyjaśnień jest Pani Edyta Szostakiewicz, adres e-mail: zamowienia@powiatleczynski.pl, tel. 81 53 15 203. Informacja zostanie udzielona w terminie 48 h, chyba, że pytanie Oferenta nie ma w ocenie Zamawiającego wpływu na treść oferty.
4.Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert.

XIII. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERT:
Prosimy o złożenie oferty wyłącznie na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania w terminie do 19 marca 2019 r. do godz. 10:00 adres e-mail: zamowienia@powiatleczynski.pl,
Oferta oraz załączniki muszą być podpisane przez Oferenta. Kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Oferenta.
Otwarcie ofert nastąpi 19.03.2019 r. o godz. 10:15
XIV. KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Łęcznej, ul. Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, tel. Kont.: 81 5315200
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych,
w tym przepisów archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
6. Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także
- w przypadkach przewidzianych prawem
- prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych,ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych.

XV. UNIEWAŻNIENIE POSTEPOWANIA
1. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postepowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia niniejszego postepowania bez wybierania którejkolwiek z ofert.


……………………………………………
Data i podpis kierownika Zamawiającego


Wykaz załączników:
1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3. Wzór umowy
4. Logotyp

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron wwwtworzenie stron www