Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na świadczenie usług masażu w ramach rehabilitacji osób niepełnosprawnych dla pracowników zatrudnionych w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łęcznej.

2019-02-26 13:31:03

; . ;

Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na świadczenie usług masażu
w ramach rehabilitacji osób niepełnosprawnych dla pracowników zatrudnionych w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej
w Łęcznej.
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2014
z dnia 16 kwietnia 2014 r.
Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej

Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro
1. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Około 40 godzin/(60 minut) miesięcznie, w dni powszednie od poniedziałku do piątku,
w przedziale czasowym w godzinach 8.00 – 12.00, świadczenia usług masażu dla pracowników zatrudnionych w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łęcznej wg CPV: 98333000-6 – usługi zapewnienia komfortu fizycznego, masaże
2) Liczba osób zatrudnionych w Zakładzie objętych rehabilitacją: ok. 61 osób ze znacznym bądź umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z różnymi schorzeniami i dysfunkcją narządu ruchu.
3) Ogólny zakres wykonywanych czynności:

a) wyjaśnianie zasad i technik podstawowych metod masażu,
b) planowanie czynności wchodzących w skład masażu,
c) wykonanie masażu leczniczego, rehabilitacyjnego zgodnie z wymogami wiedzy medycznej,
d) wykonywanie masażu klasycznego w profilaktyce i leczeniu, u osób ze schorzeniami narządu ruchu, układu nerwowego, krążenia, oddechowego, przemiany materii,
e) wykonywanie masażu punktowego,
f) prowadzenie dokumentacji przeprowadzonych zajęć,
g) popularyzowanie zachowań prozdrowotnych,
h) współpraca w zespole terapeutycznym,
i) planowanie i organizowanie własnej pracy,
j) przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
k) organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii,
l) korzystanie z różnych źródeł informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych,
m) postępowanie zgodnie z zasadami etyki,
n) opracowanie projektu programu rehabilitacji zawodowej dla pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w zakresie działań rehabilitacyjnych,
o) opracowania:
• diagnozy stanu zdrowia osób niepełnosprawnych,
• zamierzonego celu indywidualnego programu rehabilitacji – spodziewanych efektów,
• opracowania harmonogramu działań rehabilitacyjnych,
• wspólnie z zespołem programowym kompleksowego programu rehabilitacyjnego dla pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej.
p) przeprowadzenie programu rehabilitacyjnego po zatwierdzeniu przez Dyrektora jednostki, w pomieszczeniach udostępnionych przez Zamawiającego.
4) Zapłata za usługi będzie dokonana bezgotówkowo przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia dostarczenia potwierdzenia wykonania usługi na podstawie złożonego rachunku / faktury VAT wystawionej Zamawiającemu po przedstawieniu załącznika rozliczenia godzinowego
i merytorycznego wykonanych prac i czynności w danym miesiącu potwierdzonych przez Zamawiającego.


KOD CPV: 98333000-6 – usługi zapewnienia komfortu fizycznego, masaże

2. Określenie szacunkowej wartości zamówienia netto:
Wartość zamówienia oszacowano na kwotę 13 000,00 zł. netto co stanowi równowartość 3 015,05 euro (1 euro = 4. 3117 ) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.
Szacunkowa wartość brutto zamówienia 13 000,00zł.

Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej w danym roku budżetowym (dział, rozdział): Dział 852 Rozdział 85295 § 4300, źródła finansowania: Środki Funduszu Aktywności.


3. Wykaz Wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
1) aleksandrarozycka87@gmail.com,
2) pawelszalast90@wp.pl,
3) przemysławpasiak@gmail.com,

4. Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:
1) Łukasz Przybylski, ul. Orląt Lwowskich 5/26, 21-010 Łęczna, oferta na kwotę brutto: 35,00 zł./ za 1 godzinę masażu, ofercie przyznano 100 punktów,

5. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:

za najkorzystniejszą pod względem ceny uznano ofertę:

Łukasz Przybylski, ul. Orląt Lwowskich 5/26, 21-010 Łęczna, oferta na kwotę brutto: 35,00 zł./ za 1 godzinę masażu, ofercie przyznano 100 punktów,

Oferta spełnia wymagania Zamawiającego, jest korzystna pod względem finansowym
i kompletna w oparciu o aktualne przepisy prawa.


* - niepotrzebne skreślić

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie strontworzenie stron