Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Informacja z otwarcia ofert na:Dostawa wyposażenia hali warsztatów szkolnych oraz pracowni przedmiotów zawodowych na potrzeby Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej.

2019-02-08 14:57:17

IRP.272.4.1.2019

Zamawiający: Powiat Łęczyński z siedzibą w Łęcznej,
ul. Aleja Jana Pawła II 95A; 21-010 Łęczna,
Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu
nr sprawy: IPR.272.4.1.2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Przedmiot zamówienia : Dostawa wyposażenia hali warsztatów szkolnych oraz pracowni przedmiotów zawodowych na potrzeby Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej.

Zamawiający, Powiat Łęczyński z siedzibą w Łęcznej, ul. Aleja Jana Pawła II 95A; 21-010 Łęczna, działając na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że:
1. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 08.02.2019 r. godz. 10:15 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej- pok. Nr 12

2. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 537543,00 złotych brutto
Zadanie nr 1 zamówienia –dostawa tokarki 410x1000V z cyfrowym wyświetlaczem 3D-szt.1, - 52 000,00 zł
Zadanie nr 2zamówienia–dostawa tokarki CNC- szt 1,-117 957,00 zł
Zadanie nr 3 zamówienia- dostawa frezarki CNC- szt 1,- 152 000,00 zł
Zadanie nr 4 zamówienia- dostawa przecinarki plazmowej CNC- szt 1,- 97 170,00 zł
Zadanie nr 5 zamówienia- dostawa silników-synchroniczny szt. 1 (10 300), bocznikowy szt. 1 (7100), indukcyjny szt. 1(10000), uniwersalny szt.1(6750).- 34 150,00 zł
Zadanie nr 6 zamówienia- dostawa kamery termowizyjnej- szt. 1- 15 732,00 zł
Zadanie nr 7 zamówienia- dostawa sterowników do maszyn i silników- szt. 1-7 626,00
Zadanie nr 8 zamówienia- dostawa falowników- szt. 2- 5843 zł
Zadanie nr 9 zamówienia- dostawa miernika rezystancji uziemień CPU- szt 1- 6 765,00
Zadanie nr 10 zamówienia- dostawa maszyny wielofunkcyjnej prądu stałego- szt 1-8 300,00 zł
Zadanie nr 11 zamówienia- dostawa drukarki 3D- szt 1-40 000,00 zł
Warunki gwarancji zamówienia: Zgodnie z zapisami w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zapisami projektu umowy.
3. Warunki płatności: Zgodnie z zapisami w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zapisami projektu umowy.


4. Do wyznaczonego terminu składania ofert wpłynęły następujące oferty:
Nr. oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Cena oferty Okres gwarancji Termin realizacji dostawy
Zadanie 1 zadanie 2 zadanie 3 zadanie 4 zadanie 5 zadanie 6 zadanie 7 zadanie 8 zadanie 9 zadanie 10 Zadanie 11
1. Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak - - - - - 6 805,59 - - 23 999,76 - - Zadanie 6- 36 m-cy
Zadanie 9-
36 m-cy Zadanie 6-
30 dni
Zadanie 9-
30 dni
2. Metal Technics Polska Sp. z o.o. Sp.k, ul. Ryzowa 43D/1, 02-495 Warszawa 45 510,00 129 150,00 Zadanie 1- 37 m-cy
Zadanie 2-
37 m-cy Zadanie 1-
30 dni
Zadanie 2-
30 dni
3. Part-Ad Artur Dyrda, Grzechynia 635, 34-220 Maków Podhalański - - - - - 13 990,02 8 997,45 Falownik 1- 3869,58
Falownik 2- 3525,80 11 357,82 - - Zadanie 6- 49 m-cy
Zadanie 7-
49 m-cy
Zadanie 8- 49 m-cy
Zadanie 9-
49 m-cy Zadanie 6-
30 dni
Zadanie 7-
30 dni
Zadanie 8- 30 dni
Zadanie 9-
30 dni
4. MEXPOL Sp. z o.o., ul. Głogowska 23, 45-315 Opole Odzział Tarnobrzeg - 212 421,00 - 92 250,00 - - - - - - - Zadanie 2- 37 m-cy
Zadanie 4-
37 m-cy Zadanie 2-
21 dni
Zadanie 4-
35 dni
5.MaGoPol Gogacz Robert, ul. Witosa 67, 26-600 Radom 36 900,00 - - - - - - - - - - Zadanie 1-
49 m-cy Zadanie 1- 30 dni
Zgodnie z art.24 ust.11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z póź. zm.) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt.23 cytowanej wyżej ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
08.02.2019r.. .......................................... 08.02.2019r.............................................
(podpis osoby sporządzającej
(data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie strontworzenie stron