Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Wybór oferty na:Zakup i dostawa specjalistycznego oprogramowania graficznego (15 licencji) do pracowni aplikacji internetowych w Zespole Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie

2019-02-08 12:53:48

.

Znak sprawy: IRP.272.1.6.2019


Notatka służbowa

W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro w ramach projektu pn.: „Ciekawsza nauka w Bolivarze – łatwiejszy start zawodowy” współfinansowanego przez Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WL na lata 2014-2020
Opis przedmiotu zamówienia:
Zakup i dostawa specjalistycznego oprogramowania graficznego (15 licencji) do pracowni aplikacji internetowych w Zespole Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara
w Milejowie

CPV CPV 48322000-1- pakiety oprogramowania graficznego

dotyczy: dostaw/usług/robót budowlanych*
1. Wartość brutto jaką Zamawiający przeznaczył na przedmiotowe zamówienie wynosi 30 000,00 zł
2. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):
3. Dział 801 Rozdział 80130 § 4217, 4219
4. Zamawiający ogłosił przedmiotowe zamówienie na stronie internetowej pod adresem: www.powiatleczynski.pl w zakładce zamówienia publiczne, zakładce zamówienia do 30 tys. euro., oraz na www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl
5. Wykaz uzyskanych ofert:

L.p Nazwa i adres Wykonawcy specjalistyczne oprogramowanie graficzne (15 licencji) do pracowni aplikacji internetowych
w Zespole Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara
w Milejowie
Wartość netto Wartość brutto
1. MERKEL sc M.,M. Horbacz, ul. Boisko 33/21, 81-183 Gdynia 10 295,75 12 663,77
2. CORSOFT Andrzej Korzeniewski, ul. Trzykrotki 6, 04-727 Warszawa 10 380,00 12 767,40
3. MEGATECH Dariusz Gutek, ul. Energetyków 45, 20-468 Lublin 10 845,00 13 339,35
4. Towarzystwo Handlowe „ALPLAST”, ul. Śliwkowa 1, 78-100 Niekanin 10 159,95 12 496,74
5. EUPOL Paweł Owczarzak, ul. Palinkiawicza 3, 63-00 Środa Wielkopolska 10 170,00 12 509,10
6. Cortland Sp.z o.o., ul. Zgoda 38, 60-122 Poznań 10 200,00 12 546,00
7. RESTOR Spółka Jawna P. Anton, A. Czapski, T. Rostropowicz, ul. Dworkowa 2/107a, 00-784 Warszawa 9 999,00 12 298,77

6. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty: RESTOR Spółka Jawna P. Anton, A. Czapski, T. Rostropowicz, ul. Dworkowa 2/107a, 00-784 Warszawa za cenę brutto 12 298,77 zł oferta jest kompletna, najkorzystniejsza i spełniająca wymagania Zamawiającego.


07.02.2019r. …………………………………...
(data i podpis pracownika wydziału zamawiającego
odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji bezpośredniego przełożonego)
Zatwierdzam
………………………………………
podpis kierownika Zamawiającego

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron internetowychtworzenie stron internetowych