Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » Rozeznanie rynku - ... » Rozeznanie rynku na zakup ...

Rozeznanie rynku na zakup i dostawę żywności oraz drobnego doposażenia w formie jednorazowych naczyń.

2019-01-24 13:17:34

.

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
Powiat Łęczyński zamierza udzielić zamówienia publicznego zakup i dostawę żywności oraz drobnego doposażenia w formie jednorazowych naczyń w ramach projektu „Ośrodek wsparcia Rodzin w Powiecie Łęczyńskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XI Włączenie społeczne, Działanie 11.2 „Usługi społeczne i zdrowotne” oraz w ramach projektu pn.: „Ciekawsza nauka w Bolivarze – łatwiejszy start zawodowy” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa XII „Edukacja, kwalifikacje i kompetencje” Działanie 12.4 „Kształcenie zawodowe”

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę żywności oraz drobnego doposażenia
w formie jednorazowych naczyń.
W celu oszacowania wartości zamówienia oraz przygotowania się do zamówienia publicznego zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji na temat wstępnej kalkulacji cen

kod CPV: 15000000-8- Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
39222100-5- artykuły cateringowe jednorazowe
Opis przedmiotu zamówienia:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej w ramach projektu „Ośrodek wsparcia Rodzin w Powiecie Łęczyńskim”, będzie prowadziło programy aktywnej integracji osób
i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, w roku 2019.
Zespół Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie w ramach projektu „Ciekawsza nauka
w Bolivarze – łatwiejszy start zawodowy”, planuje organizację „Dnia Zawodowca”- organizację jednodniowego spotkania trzech sektorów związanych z kształceniem zawodowym: pracodawców, przedstawicieli uczelni wyższych kształcących w kierunkach inżynierskich, uczniów szkół zawodowych oraz kadry szkolnej.

Z uwagi na powyższe Zamawiający zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej w formie odpowiedzi na druku stanowiącym załącznik do niniejszego szacowania wartości zamówienia załącznik nr 1 do szacowania – formularz ofertowy.

Niniejsze zapytanie ma na celu wyłącznie rozeznanie cenowe rynku oraz uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych z planowanym zamówieniem publicznym.

Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej zakupów art. spożywczych
oraz drobnego doposażenia w formie jednorazowych naczyń na podstawie określonych produktów, celem zapewnienia uczestnikom projektu poczęstunku w trakcie zajęć niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
Prosimy o przesłanie szacunkowych kosztów realizacji dla każdego z w/w zadań na załączonym formularzu do dnia 01.02. 2019 r. na adres: zamówienia@powiatleczynski.pl
Autor: Zespół ds. realizacji obu projektów: „ Ciekawsza nauka w Bolivarze – łatwiejszy start zawodowy” oraz „Ośrodek wsparcia Rodzin w Powiecie Łęczyńskim”.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron internetowychprojektowanie stron internetowych