Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » O Starostwie » Nieruchomości - ... » Zarządzenie nr 5/2009 ...

Zarządzenie nr 5/2009 Starosty Łęczyńskiego z dnia 07.01.2009 r.

2009-01-20 11:41:45
w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Mieście Łęczna przy ul. Pasternik 57


Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 7, art. 37 ust.1, art. 38, art. 40 ust. 1 pkt. 1 i ust. 3 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004r. nr 261,
poz. 2603, z późn. zm.), § 3, §6 ust. 1 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207, poz. 2108), po uzyskaniu zgody Wojewody Lubelskiego z dnia 26 sierpnia 2008 r., zarządzam, co następuje:


§ 1
Ogłaszam przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr działki 2259/1 o pow. 0,1703 ha, położonej
w obrębie ewidencyjnym Miasto Łęczna, jednostce ewidencyjnej Łęczna, dla której
w X Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lublinie prowadzona jest Księga Wieczysta nr LU1I/00273805/5, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§2
Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łęcznej.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załącznik do Zarządzenia nr 5/2009
Starosty Łęczyńskiego
z dnia 07.01.2009 r.


STAROSTA ŁĘCZYŃSKI
Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość położona przy ul. Pasternik 57, w mieście Łęczna, powiat łęczyński, woj. lubelskie. Jest to nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 2259/1 o pow. 0,1703 ha, niezabudowana, niezagospodarowana
i nieogrodzona, położona w otoczeniu luźnej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej, na skarpie nadwieprzańskiej, w odległości ok. 50 m od drogi krajowej nr 82, odległość od centrum miasta ok. 1,5 km. Wobec przedmiotowej nieruchomości nie istnieją jakiekolwiek zobowiązania i obciążenia.

2. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Łęczna nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę jednorodzinną z funkcją uzupełniającą: usługi rzemieślnicze oraz w części zachodniej nieruchomości pod ścieżkę turystyczną i spacerową.

3. Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 104 000,00 zł (słownie: sto cztery tysiące złotych) plus należny podatek VAT.

4. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium
w formie, terminie i wysokości określonej w ust. 6 niniejszego ogłoszenia.

5. Przetarg odbędzie się w dniu 17 lutego 2009 r. o godz. 11.00, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95 A (sala konferencyjna, parter).

6. Wadium w wysokości – 10 000,00 zł(słownie: dziesięć tysięcy złotych) należy wpłacić w pieniądzu najpóźniej do dnia 12 lutego 2009 r. na konto Starostwa Powiatowego w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95 A, nr PKO BP S.A. O/Łęczna 89 1020 3206 0000 8202 0006 4535.

7. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

8. Postąpienie wynosić będzie 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, to jest nie mniej niż 1040 zł (słownie jeden tysiąc czterdzieści złotych).

9. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się bezzwłocznie przelewem.

10. Termin podpisania aktu notarialnego zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

11. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium ulega przepadkowi. Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca.

12. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Starosta Łęczyński zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

13. Dodatkowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – pok. Nr 5 (tel. 081 752 64 74)

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron wwwtworzenie stron www