Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na zakup i sukcesywne dostawy chemii profesjonalnej do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

2018-12-28 09:45:57

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2014
z dnia 16 kwietnia 2014 r.
Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej

Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro
Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy chemii profesjonalnej do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej.

1. Ilość i asortyment zakupu i dostawy chemii profesjonalnej podane
w załączniku nr 2 - szczegółowy formularz potrzeb jest przybliżona i będzie ulegała zmianom dostosowanym do aktualnego zapotrzebowania PZAZ. Szacunkowa wielkość dostaw określona została w formularzu ofertowym będącym integralną częścią umowy, może ona zostać w trakcie realizacji dostaw zmieniana w wysokości do +/-40% w zakresie asortymentu. Podane ilości artykułów nie stanowią więc ostatecznego rozmiaru zamówienia, w wyniku czego nie mogą stanowić podstaw do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń względem Zamawiającego
z tytułu niezrealizowanych dostaw albo podstawy do odmowy realizacji dostaw.
2. Dostawa artykułów chemii profesjonalnej będzie odbywać się sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego zgłoszonych pisemnie faksem lub e-mailem na 2 dni wcześniej przed wymaganą dostawą, która odbywać się będzie w miarę potrzeb Zamawiającego.
3. Dowóz zamawianych artykułów do siedziby Zamawiającego odbędzie się na koszt Wykonawcy.
4. Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonych artykułów w przypadku ich złej jakości.
5. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy.
6. Zapłata za zakup i dostawę art. chemii profesjonalnej będzie dokonana bezgotówkowo przelewem bankowym na rachunek wykonawcy w terminie 21 dni od dnia doręczenia faktury VAT wystawionej Zamawiającemu.
7. Wykonawca zobowiązuje się do użyczenia trzyfunkcyjnych mieszalników z wężem 15 m.
w ilości min. 3 szt., dozowników do płynu myjącego i nabłyszczającego do trzech zmywarek, dozowników do produktów typu Apex w ilości 2 szt., dozowników na 4 produkty w ilości
2 szt., dozowników do mycia i dezynfekcji rąk w ilości 10 szt. (cenę użyczenia należy wliczyć w cenę oferty).
8. Wykonawca zobowiązuje się do regularnego serwisu urządzeń dozujących - minimum jeden raz w miesiącu z pozostawieniem raportu. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkoleń dla personelu każdorazowo na życzenie zamawiającego.
9. Wykonawca zobowiązuje się do wprowadzenia procedur higienicznych ze stosowanych środków.
10. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z pierwszą dostawą kart stanowiskowych, zezwolenie do obrotu produktu biobójczego - zgodnie z przepisami ustawy z dn. 09 października 2015r. o produktach biobójczych (Dz. U. 2015, poz. 1926). Ponadto należy złożyć certyfikaty: system zarządzania jakością ISO 9001, oraz system zarządzania środowiskowego ISO 14001 (dotyczy producenta środków przedmiotu zamówienia ).
11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia badań zgodności oferowanego środka z deklarowanym w laboratorium chemicznym, na koszt Wykonawcy.
12. W czasie trwania umowy, Wykonawca lub przedstawiciel producenta oferowanych środków zobowiązuje się do wykonania raz na kwartał badań czystości mytych powierzchni
i rąk, w ilości min 10 prób , przy użyciu pasków testowych Speed Check.
Ponadto, Wykonawca zobowiązany będzie do:
a) Dostarczenia aktualnych kart charakterystyki produktów.
b) Użyczenia wraz z montażem na okres obowiązywania umowy nowych urządzeń dozujących w niezbędnych ilościach.
c) Serwisu bieżącego urządzeń dozujących w czasie nie dłuższym niż 48 godz. od chwili zgłoszeń usterki.
d) Szkolenia załogi (przynajmniej dwa razy w ciągu roku) z zakresu: BHP stosowania środków chemicznych; plany higieniczne zgodne z HACCP, podstawy HACCP; higiena osobista; wstęp do mikrobiologii; procedury mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętów w gastronomii; kontrola temperatur.
e) Wyposażenia kuchni w odpowiednie plansze, instrukcje stanowiskowe i parametryczne
w niezbędnych ilościach.
f) Serwisu okresowego urządzeń dozujących i maszyn myjących minimum jeden raz
w miesiącu.


W przypadku, gdy w Zapytaniu ofertowym lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zaoferować produkty równoważne, lecz o parametrach jakościowych podobnych lub lepszych. Wykonawca, który zaoferuje produkty równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że spełniają wymagania określone przez Zamawiającego i przeprowadzić tzw. dowód równoważności produktów.


KOD CPV: : 24000000-4 Produkty chemiczne.


1. Określenie szacunkowej wartości zamówienia netto:

Wartość zamówienia oszacowano na kwotę 21 000,00 zł. netto co stanowi równowartość 4 870,47 euro (1 euro = 4. 3117 ) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.
Szacunkowa wartość brutto zamówienia 25 830,00zł.

Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej w danym roku budżetowym (dział, rozdział): Dział 852 Rozdział 85295 § 4210, numer zadania 3.8 źródła finansowania: Środki z działalności gospodarczej.


2. Wykaz Wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
1) Henry Kruse Polska, Bielany Wrocławskie, ul. Kolejowa 3, 55-040 Kobierzyce, b.glob@kruse.pl,
2) PREMIUM GROUP s.c., ul. Kosmonautów 8-10, 20-358 Lublin, biuro@premiumgroup.pl,
3) Silver Clean, Prawiedniki, ul. Słoneczna 17, 20-515 Lublin, Tomasz.budzynski@silverclean.pl,
4) CHEMEA, Aleje Zwycięstwa 41, 21-100 Lubartów, joannadmowska@chemea.pl,
5) Stella Pack S.A., ul. Krańcowa 67, 21-100 Lubartów, stella@stella.com.pl
3. Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:
1) HENRY KRUSER Sp. z o.o., Bielany Wrocławskie, ul. Kolejowa 3, 55-040 Kobierzyce, oferta na kwotę brutto 24 259,20 zł., ofercie przyznano 77,83 punktów.
2) Stella Pack S.A., ul. Krańcowa 67, 21-100 Lubartów, oferta na kwotę brutto 18 257,61zł., ofercie przyznano 100 punktów,
3) SILVER CLEAN, Prawiedniki, ul. Słoneczna 17, 20-515 Lublin, oferta na kwotę brutto 25 092,11zł., ofercie przyznano 75,22 punktów.

4. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:

za najkorzystniejszą pod względem ceny uznano ofertę:

Stella Pack S.A., ul. Krańcowa 67, 21-100 Lubartów
Cena oferty netto: 15 478,39 zł, cena oferty brutto: 18 257,61zł.


Oferta spełnia wymagania Zamawiającego, jest korzystna pod względem finansowym
i kompletna w oparciu o aktualne przepisy prawa.


……………………………………………...
(data i podpis pracownika wydziału zamawiającego
odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji
bezpośredniego przełożonego Zatwierdzam
………………………………………………………
Dyrektor
* - niepotrzebne skreślić

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron internetowychtworzenie stron internetowych