Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usług – prace geodezyjne i kartograficzne

2018-12-21 14:20:47

; .

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 75/2016
z dnia 19 września 2016 r. Starosty Łęczyńskiego

Łęczna, dnia 21.12.2018 r.

Znak sprawy: GKN.272.1.30.2018

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

1. Zamawiający – Powiat Łęczyński - Starostwo Powiatowe w Łęcznej, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usług – prace geodezyjne i kartograficzne
2. Informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty:
1) opis przedmiotu zamówienia:
Weryfikacja zbiorów danych i innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii, a w szczególności dotyczącymi:
 wykonywania pomiarów, o których mowa w art.2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2101z późn. zm.) oraz opracowywania wyników tych pomiarów;
 kompletności przekazywanych wyników wykonanych prac geodezyjnych lub kartograficznych.
2) termin wykonania zamówienia: od 07.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
3) warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: o udzielanie zamówienia mogą ubiegać się oferenci posiadający uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, rozgraniczeń i podziałów nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
4) wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: podanie numeru uprawnień wskazanych w punkcie 3,
5) informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami: wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Stanisław Dylewski, tel. 081 53 15 220, e-mail: s.dylewski@powiatleczynski.pl
6) termin związania ofertą: 07.01.2019 r.
7) opis sposobu przygotowywania ofert: wypełnić załączony formularz ofertowy;
8) miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 02.01.2019 r. do godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej, ul. Aleja Jana Pawła II 95A pok. nr 7 lub przesłać faksem na nr: 081 752-64-64 lub e-mailem: geodezja@powiatleczynski.pl
9) opis sposobu obliczenia ceny: podać cenę netto i brutto zgodnie z załączonym formularzem ofertowym,
10) opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 100% - cena
11) informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: brak
12) wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia: nie dotyczy
13) istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach: załączony wzór umowy
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych.


Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stronprojektowanie stron