Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Ponowne zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na zakup i dostawę wyposażenia gastronomicznego dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

2018-12-20 12:54:56

; ;

Ponowne zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
w postępowaniu na zakup i dostawę wyposażenia gastronomicznego dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej
w Łęcznej
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2014
z dnia 16 kwietnia 2014 r.
Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej


Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro
1. Opis przedmiotu zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia gastronomicznego dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej.
2. Szczegółowe parametry zostały podane w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1.
3. Dowóz zakupionego przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego odbędzie się na koszt Wykonawcy.
4.Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonego wyposażenia gastronomicznego
w przypadku jego złej jakości.
5. Wykonawca udzieli gwarancji na wyposażenie gastronomiczne zgodnie z gwarancją udzielaną przez producenta, min. na okres 12 miesięcy.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany „z nazwy” przez Zamawiającego w formularzu ofertowym) pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych, użytkowych oraz dopuszczone do użytkowania
w gastronomii.
7. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za przedmiot zamówienia przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia dostawy zamówienia na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego i wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę.

KOD CPV: 39220000-0, 39221000-7.


2. Określenie szacunkowej wartości zamówienia netto:

Wartość zamówienia oszacowano na kwotę 64 634,00 zł. netto co stanowi równowartość 14 990,38 euro (1 euro = 4. 3117 ) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.
Szacunkowa wartość brutto zamówienia 79 499,82 zł.

Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej w danym roku budżetowym (dział, rozdział): Dział 852 Rozdział 85295 § 4210, źródła finansowania: dodatkowe środki PFRON, środki z działalności gospodarczej


3. Wykaz Wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
1) GASTRO TECH, ul. Turystyczna 44, Lublin, biuro@gastro-tech.net.,
2) MEGAST s.c., Al. Warszawska 150, Lublin, megast@megast.pl,
3) M&M GASTRO, ul. T.Ociepki 8A, 40-413 Katowice, SKLEP @MMGASTRO.PL,
4) Multi Frigo Sp. z o.o., ul. Bursaki 18, 20-150 Lublin, info@multifrigo.pl,
5) SYNERGIA GASTRO s.c., ul. Łukasińskiego 4, 50-436 Wrocław, synergia@synergiagastro.pl,

4. Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:
1) Multi Frigo Sp. z o.o., ul. Bursaki 18, 20-150 Lublin, oferta na kwotę brutto 69 744,14 zł., ofercie przyznano 100 punktów,
2) Centrum SEDNO Sp. z o.o., ul. Niepodległości 44-48, 75-252 Koszalin, oferta na kwotę brutto 120 909,00 zł, ofercie przyznano 57,68 punktów,
3) Gastro – Tech, Dariusz Bujak, ul. Turystyczna 17, 20-207 Lublin, oferta na kwotę brutto: 78 725,16 zł., ofercie przyznano 88,59 punktów,
4) KOTBERT, Robert Kotłowski, ul. Biskupińska 55, 20-831 Lublin, oferta na kwotę brutto 80 177,06 zł., ofercie przyznano 86,98 punktów.
5) Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe PHU ,,BMS” Sp.J., ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn, oferta na kwotę brutto: 95 566,39 zł., ofercie przyznano 72,97 punktów.

5. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:

za najkorzystniejszą pod względem ceny uznano ofertę:

Multi Frigo Sp. z o.o., ul. Bursaki 18, 20-150 Lublin,
Cena oferty netto: 56 702,55 zł, cena oferty brutto: 69 744,14 zł.


Oferta spełnia wymagania Zamawiającego, jest korzystna pod względem finansowym
i kompletna w oparciu o aktualne przepisy prawa.* - niepotrzebne skreślić

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron krakówprojektowanie stron kraków