Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na zakup i sukcesywne dostawy artykułów rolno – spożywczych, warzyw i owoców do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej.

0000-00-00 00:00:00

; ;

Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na zakup i sukcesywne dostawy artykułów rolno – spożywczych, warzyw i owoców do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2014
z dnia 16 kwietnia 2014 r.
Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej

Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy art. rolno- spożywczych, warzyw i owoców do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej.

1. Ilość i asortyment zakupu i dostawy art. rolno-spożywczych, warzyw i owoców wg podana w załączniku nr 2 szczegółowego formularza potrzeb jest przybliżona i będzie ulegała zmianom dostosowanym do aktualnego zapotrzebowania PZAZ. Szacunkowa wielkość dostaw określona została w szczegółowym formularzu potrzeb będącym integralną częścią umowy, może ona zostać w trakcie realizacji dostaw zmieniana w wysokości do +/- 40% w zakresie asortymentu. Podane ilości artykułów nie stanowią więc ostatecznego rozmiaru zamówienia, w wyniku czego nie mogą stanowić podstaw do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń względem Zamawiającego z tytułu niezrealizowanych dostaw albo podstawy do odmowy realizacji dostaw.
2. Dostawa artykułów art. rolno-spożywczych, warzyw i owoców będzie odbywać się sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego zgłoszonych pisemnie faksem lub e-mailem na 2 dni wcześniej przed wymaganą dostawą, która odbywać się będzie w miarę potrzeb Zamawiającego.
3. Dowóz zamawianych artykułów do siedziby Zamawiającego (magazyn spożywczy) odbędzie się na koszt Wykonawcy. Dowóz zamawianych artykułów do siedziby Zamawiającego będzie odbywał się na koszt Wykonawcy transportem dopuszczonym przez organy sanitarne do transportu żywności, zabezpieczającym w pełni jej jakość
i bezpieczeństwo zdrowotne.
4. Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonych artykułów w przypadku ich złej jakości. Cechy dyskwalifikujące art. rolno-spożywcze, warzywa, owoce: objawy zepsucia, obce smaki i zapachy, nalot pleśni, zanieczyszczenia mechaniczne, brak oznakowania opakowania, zbyt krótki termin przydatności, niezgodne z określonymi standardami jakościowymi określonymi przez PN i zawierające niedozwolone zawartości środków konserwujących i polepszaczy smaku wbrew obowiązującym zapisom ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (DZ. U. z 2017r. poz. 149).
5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć produkty żywnościowe- art. rolno- spożywcze, warzywa i owoce CPV: 15331000-7, CPV: 15300000-1: z długimi terminami ważności produktów, nie krótszymi niż określone w szczegółowym formularzu potrzeb, świeże, nieuszkodzone, dobrej jakości, ziemniaki pakowane w workach do 25 kg, dostawy codziennie poniedziałek- piątek.
6. Dostarczane artykuły muszą spełniać standardy jakościowe oparte o Polskie Normy przenoszące normy europejskie i Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług określone w szczegółowym formularzu potrzeb.
7. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że dostarczone artykuły nie nadają się do spożycia i nie spełniają standardów jakościowych określonych w szczegółowym formularzu potrzeb - odmówi przyjęcia tych produktów, a Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie dostarczyć asortyment pełnowartościowy i zdatny do spożycia w ciągu 1 dnia roboczego, po tym terminie Zamawiający zakupi sporny artykuł u innego dostawcy, różnicą ceny obciążając Wykonawcę. Po stronie Wykonawcy jest udowodnienie Zamawiającemu, iż oferowane artykuły spełniają standardy jakościowe.
8. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany „z nazwy” przez Zamawiającego w formularzu ofertowym). Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać minimalne parametry techniczne (jego rodzaj, konsystencja i skład surowcowy produktu itp.), a także posiadać cechy jakościowe (Polskie Normy przenoszące normy europejskie i Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług, dopuszczone do stosowania gastronomicznego środki konserwujące i barwiące itp.) i walory spożywcze (skład, smak, zapach, barwa itp.) nie gorsze niż produkty wymienione przez Zamawiającego.
9. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie produktów równoważnych opisywanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez wpisanie nazwy produktu równoważnego w szczegółowym formularzu oferty danego zadania stanowiący integralny załącznik do formularza oferty (załącznik nr 2) i poprzez przeprowadzenie dowodu równoważności stosując opis porównawczy parametrów wyspecyfikowanych przez Zamawiającego w zamówieniu z parametrami produktów oferowanych jako równoważne.
10. W zakresie dostaw artykułów równoważnych wymienionych w poszczególnych zadaniach przez Wykonawców w szczegółowym formularzu potrzeb, Zamawiający będzie miał prawo każdorazowo, w ramach danej dostawy, w przypadku wątpliwości żądać kart charakterystyki danego produktu, wydanych przez producenta lub innego odpowiedniego do tego celu dokumentu dla danej dostawy.
11. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy
12. Zapłata za zakup i dostawę art. rolno-spożywczych, warzyw i owoców będzie dokonana bezgotówkowo przelewem bankowym na rachunek wykonawcy w terminie 21 dni od dnia doręczenia faktury VAT wystawionej Zamawiającemu.

W przypadku, gdy w Zapytaniu ofertowym lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zaoferować produkty równoważne, lecz o parametrach jakościowych podobnych lub lepszych. Wykonawca, który zaoferuje produkty równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

KOD CPV: 15331000-7 artykuły rolno- spożywcze,
15300000-1 warzywa i owoce

2. Określenie szacunkowej wartości zamówienia netto:

Wartość zamówienia oszacowano na kwotę 94 000,00 zł. netto co stanowi równowartość 21 801,15 euro (1 euro = 4. 3117 ) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.
Szacunkowa wartość brutto zamówienia 98 700,00zł.

Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej w danym roku budżetowym (dział, rozdział): Dział 852 Rozdział 85295 § 4220, numer zadania 3.10, źródła finansowania: Środki z działalności gospodarczej.


3. Wykaz Wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
1) TOMIK, Elizówka 65, 21-003 Ciecierzyn, tomik@tomik.info,
2) SŁABEK s.c.., ul. Gościnna 9/20, 20-532 Lublin, tomekslabek@wp.pl,
3) WIGANT s.c. Marcin Całka, Artur Drąg, Ciechanki 22a, puchaczów 21-013, wigant@o2.pl,
4) TYMWAR, Elizówka 65, 21-003 Ciecierzyn, tymwar@wp.pl,
5) ARPOS Sp. J. B. Mazurek, M. Ogórek, ul. Pasternik 8, 21-010 Łęczna, marko196507@interia.pl

4. Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:
1) TOMIK., Tomasz, Jarosław Duda, Elizówka 65, 21-003 Ciecierzyn, oferta na kwotę brutto 116 087,23 zł., ofercie przyznano 100 punktów,

5. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:

za najkorzystniejszą pod względem ceny uznano ofertę:
TOMIK., Tomasz, Jarosław Duda, Elizówka 65, 21-003 Ciecierzyn,
Cena oferty netto: 110 321,25 zł, cena oferty brutto: 116 087,23 zł.


Po otwarciu oferty stwierdzono, że oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia. Po analizie możliwości finansowych jednostki Zamawiający stwierdził, że jest możliwe zwiększenie kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizację zamówienia do ceny złożonej oferty.* - niepotrzebne skreślić

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron internetowychprojektowanie stron internetowych