Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » O Starostwie » Nieruchomości - ... » Zarządzenie nr 4/2009 ...

Zarządzenie nr 4/2009 Starosty Łęczyńskiego z dnia 07.01.2009r.

2009-01-20 11:40:33
w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Milejowie przy ul. Topolowej,


Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 7, art. 37 ust.1, art. 38, art. 40 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004r. nr 261,
poz. 2603, z późn. zm.),§ 3, §6 ust. 1 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań
na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207, poz. 2108), po uzyskaniu zgody Wojewody Lubelskiego z dnia 21 maja 2008r., zarządzam, co następuje:


§ 1
Ogłaszam przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości o pow. 0,0319 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 539/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Milejów Osada, jednostce ewidencyjnej Milejów, dla której w X Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lublinie prowadzona jest Księga wieczysta
nr LU1I/00261569/1, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§2
Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łęcznej.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia nr 4/2009
Starosty Łęczyńskiego
z dnia 07.01.2009 r.


STAROSTA ŁĘCZYŃSKI
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa o pow. 0,0319 ha, położona przy
ul. Topolowej, w Milejowie, powiat łęczyński, woj. lubelskie, oznaczona numerem działki 539/1, niezabudowana, położona w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, pomiędzy działkami z zabudową jednorodzinną. Działka obciążona jest służebnością drogi koniecznej na podstawie postanowienia sądu na rzecz każdoczesnego właściciela działki 538;
Została wydzierżawiona do dnia 30 września 2009 r.

2. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Milejowa nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę wielorodzinną z urządzeniami towarzyszącymi i dopuszczeniem lokalizacji usług publicznych.

3. Cena wywoławcza wynosi 8000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych) plus należny podatek VAT.

4. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium
w formie, terminie i wysokości określonej w ust. 6 niniejszego ogłoszenia.

5. Przetarg odbędzie się w dniu 17 lutego 2009 r. o godz. 10.00, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95 A (sala konferencyjna, parter).

6. Wadium w wysokości – 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) należy wpłacić
w pieniądzu najpóźniej do dnia 12 lutego 2009r. na konto Starostwa Powiatowego
w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95 A, nr PKO BP S.A. O/Łęczna 89 1020 3206 0000 8202 0006 4535.

7. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

8. Postąpienie wynosić będzie 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę
do pełnych dziesiątek złotych, to jest nie mniej niż 80 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych).

9. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się bezzwłocznie przelewem.

10. Termin podpisania aktu notarialnego zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.

11. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi.

12. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Starosta Łęczyński zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

13. Dodatkowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – pok. Nr 5 (tel. 081 752 64 74)

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

serwisy internetoweserwisy internetowe