Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na zakup i sukcesywne dostawy pieczywa dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

2018-12-18 12:12:24

; .

Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na zakup i sukcesywne dostawy pieczywa dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej
w Łęcznej
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2014
z dnia 16 kwietnia 2014 r.
Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej

Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro
1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy pieczywa do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej.

1. Ilość, asortyment zakupu i dostawy pieczywa podane
w załączniku nr 2 do formularza ofertowego jest przybliżona i będzie ulegała zmianom dostosowanym do aktualnego zapotrzebowania PZAZ. Szacunkowa wielkość dostaw określona została w formularzu ofertowym będącym integralną częścią umowy, może ona zostać w trakcie realizacji dostaw zmieniana w wysokości do +/-40% w zakresie asortymentu. Podane ilości artykułów nie stanowią więc ostatecznego rozmiaru zamówienia, w wyniku czego nie mogą stanowić podstaw do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń względem Zamawiającego z tytułu niezrealizowanych dostaw albo podstawy do odmowy realizacji dostaw.
2. Dostawa pieczywa będzie odbywać się sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego zgłoszonych pisemnie faksem lub e- mailem na 1 do 3 dni do godziny 14:00 przed terminem dostawy, nie częściej niż pięć razy w tygodniu.
3. Dowóz zamawianych artykułów do siedziby Zamawiającego będzie odbywał się na koszt Wykonawcy transportem dopuszczonym przez organy sanitarne do transportu żywności, zabezpieczającym w pełni jej jakość i bezpieczeństwo zdrowotne.
4. Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonych artykułów w przypadku ich złej jakości. Cechy dyskwalifikujące dostarczone pieczywo: nie dopieczone, surowe, objawy zepsucia, obce smaki i zapachy, nalot pleśni, zanieczyszczenia mechaniczne, brak oznakowania opakowania, zbyt krótki termin przydatności, niezgodne z określonymi standardami jakościowymi określonymi przez PN i zawierające niedozwolone zawartości środków konserwujących i polepszaczy smaku wbrew obowiązującym zapisom ustawy z dnia
25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (DZ. U. z 2017r. poz. 149).
5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć pieczywo: świeże, dostarczane w temp. zgodnej z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi, środkiem transportu do tego przeznaczonym, dostawy codziennie w godz. porannych 6.00-6.30 z wyjątkiem niedziel i świąt;
6. Dostarczane artykuły muszą spełniać standardy jakościowe oparte o Polskie Normy przenoszące normy europejskie i Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług określone w szczegółowym formularzu potrzeb.
7. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że dostarczone artykuły nie nadają się do spożycia i nie spełniają standardów jakościowych określonych w szczegółowym formularzu potrzeb - odmówi przyjęcia tych produktów, a Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie dostarczyć asortyment pełnowartościowy i zdatny do spożycia w ciągu 1 dnia roboczego, po tym terminie Zamawiający zakupi sporny artykuł u innego dostawcy, różnicą ceny obciążając Wykonawcę. Po stronie Wykonawcy jest udowodnienie Zamawiającemu, iż oferowane artykuły spełniają standardy jakościowe.
8. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany „z nazwy” przez Zamawiającego w formularzu ofertowym). Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać minimalne parametry techniczne (jego rodzaj, konsystencja i skład surowcowy produktu itp.), a także posiadać cechy jakościowe (Polskie Normy przenoszące normy europejskie i Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług, dopuszczone do stosowania gastronomicznego środki konserwujące i barwiące itp.) i walory spożywcze (skład, smak, zapach, barwa itp.) nie gorsze niż produkty wymienione przez Zamawiającego.
9. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie produktów równoważnych opisywanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez wpisanie nazwy produktu równoważnego w szczegółowym formularzu oferty danego zadania stanowiący integralny załącznik do formularza oferty (załącznik nr 2) i poprzez przeprowadzenie dowodu równoważności stosując opis porównawczy parametrów wyspecyfikowanych przez Zamawiającego w zamówieniu z parametrami produktów oferowanych jako równoważne.
10. W zakresie dostaw artykułów równoważnych wymienionych w poszczególnych zadaniach przez Wykonawców w szczegółowym formularzu potrzeb, Zamawiający będzie miał prawo każdorazowo, w ramach danej dostawy, w przypadku wątpliwości żądać kart charakterystyki danego produktu, wydanych przez producenta lub innego odpowiedniego do tego celu dokumentu dla danej dostawy.
11. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy
12. Zapłata za zakup i dostawę pieczywa będzie dokonana bezgotówkowo przelewem bankowym na rachunek wykonawcy w terminie 21 dni od dnia doręczenia faktury VAT wystawionej Zamawiającemu.


KOD CPV: 15810000-9- pieczywo


2. Określenie szacunkowej wartości zamówienia netto:

Wartość zamówienia oszacowano na kwotę 32 600,00 zł. netto co stanowi równowartość 7 560,82 euro (1 euro = 4. 3117 ) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.
Szacunkowa wartość brutto zamówienia 34 230,00 zł.

Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej w danym roku budżetowym (dział, rozdział): Dział 852 Rozdział 85295 § 4220, numer zadania: 3.10 źródła finansowania: Środki z działalności gospodarczej.


3. Wykaz Wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
1) Huszaluk Grażyna Firma Handlowa GRAGO, ul. Gwarków 5, 21-010 Łęczna, gragogold@o2.pl,
2) Piekarnia Hołowiński Tomasz, ul. Mickiewicza 14, 21-010 Łęczna, holowinski@gazeta.pl,
3) Piekarnia GS Samopomoc Chłopska Cyców, ul. Chełmska 40, 21-070 Cyców, gscycow@wp.pl,
4) NIVPOL Anna Niwińska Spółka Jawna, ul. Lubelska 25, 21-013 Puchaczów, nivpol@wp.pl,
5) Piekarnia GRELA, ul. Partyzancka 20, 21-007 Mełgiew, piekarniagrela1@gmail.com

4. Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:
1) Piekarnia GRELA, ul. Partyzancka 20, 21-007 Mełgiew, oferta na kwotę brutto 54 706,01 zł., ofercie przyznano 70,58 punktów,
2) NIVPOL Anna Niwińska Sp. J., ul. Lubelska 25, 21-013 Puchaczów, oferta na kwotę brutto 38 612,48 zł., ofercie przyznano 100 punktów,
3) Firma Handlowa GRAGO Grażyna Huszaluk, ul. Gwarków 5, 21-010 Łęczna, oferta na kwotę brutto: 38 878,18 zł., ofercie przyznano 99,31 punktów,

5. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:

za najkorzystniejszą pod względem ceny uznano ofertę:

NIVPOL Anna Niwińska Sp. J., ul. Lubelska 25, 21-013 Puchaczów,
Cena oferty netto: 36 747, 50 zł, cena oferty brutto: 38 612,48 zł.


Po otwarciu ofert stwierdzono, że oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia. Po analizie możliwości finansowych jednostki Zamawiający stwierdził, że jest możliwe zwiększenie kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizację zamówienia do najniższej ceny złożonych ofert.* - niepotrzebne skreślić

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron internetowychtworzenie stron internetowych