Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na zakup i sukcesywne dostawy chemii gospodarczej do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

2018-12-18 12:06:57

; .

Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na zakup i sukcesywne dostawy chemii gospodarczej do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2014
z dnia 16 kwietnia 2014 r.
Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej

Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy chemii gospodarczej do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej.
Ilość i asortyment zakupu i dostawy chemii gospodarczej podane
w załączniku nr 2 – szczegółowego formularza ofertowego jest przybliżona i będzie ulegała zmianom dostosowanym do aktualnego zapotrzebowania PZAZ. Szacunkowa wielkość dostaw określona została w formularzu ofertowym będącym integralną częścią umowy, może ona zostać w trakcie realizacji dostaw zmieniana w wysokości do +/- 40% w zakresie asortymentu. Podane ilości artykułów nie stanowią więc ostatecznego rozmiaru zamówienia, w wyniku czego nie mogą stanowić podstaw do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń względem Zamawiającego z tytułu niezrealizowanych dostaw albo podstawy do odmowy realizacji dostaw. Dostawa artykułów chemii gospodarczej będzie odbywać się sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego zgłoszonych pisemnie faksem lub e-mailem na 2 dni wcześniej przed wymaganą dostawą, która odbywać się będzie w miarę potrzeb Zamawiającego.
Dowóz zamawianych artykułów do siedziby Zamawiającego odbędzie się na koszt Wykonawcy.
Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonych artykułów w przypadku ich złej jakości.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy
Zapłata za zakup i dostawę art. chemii gospodarczej będzie dokonana bezgotówkowo przelewem bankowym na rachunek wykonawcy w terminie 21 dni od dnia doręczenia faktury VAT wystawionej Zamawiającemu.


KOD CPV: 39830000-9 - Środki czyszczące

2. Określenie szacunkowej wartości zamówienia netto:

Wartość zamówienia oszacowano na kwotę 34 000,00 zł. netto co stanowi równowartość 7 885,52 euro (1 euro = 4. 3117 ) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.
Szacunkowa wartość brutto zamówienia 41 820,00zł.

Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej w danym roku budżetowym (dział, rozdział): Dział 852 Rozdział 85295 § 4210, numer zadania 3.8 źródła finansowania: Środki z działalności gospodarczej.


3. Wykaz Wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
1) ALERT Hurtownia opakowań i chemii gospodarczej, ul. Firlejowska 32, 20-306 Lublin, info@alert.lublin.pl,
2) C2C Sp. z o.o., ul. Turystyczna 38A, 20-207 Lublin, biuro@ctoc.pl,
3) Aksel Sp. J., ul. Nowy Swiat 15, 20-418 Lublin, biuro@aksellublin.pl,
4) Dabex Lublin Sp. z o.o., ul. Długa 5 lokal 34,20-346 Lublin, biuro@dabexlublin.pl,
5) ROEM Sp. z o.o., ul. Piasecka 80, 21-040 Świdnik, biuro@roem.pl.4. Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:
1) AKSEL Opakowania Kamela Spółka Jawna, Nowy Świat 15, 20-418 Lublin, oferta na kwotę brutto 50 195,18 zł., ofercie przyznano 100 punktów.5. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:

za najkorzystniejszą pod względem ceny uznano ofertę:

AKSEL Opakowania Kamela Spółka Jawna, Nowy Świat 15, 20-418 Lublin,
Cena oferty netto: 41 188,60 zł, cena oferty brutto: 50 195,18 zł.


Po otwarciu oferty stwierdzono, że oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia. Po analizie możliwości finansowych jednostki Zamawiający stwierdził, że jest możliwe zwiększenie kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizację zamówienia do ceny złożonej oferty.


* - niepotrzebne skreślić

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron internetowychtworzenie stron internetowych