Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

notatka z wyboru oferty na świadczenie usług przeprowadzenia wizyty studyjnej połączonej ze szkoleniem dla nauczycieli kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie

2018-12-13 13:11:10

.

Znak sprawy: IPR.272.1.72.2018

NOTATKA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro w ramach projektu pn.: „Ciekawsza nauka w Bolivarze – łatwiejszy start zawodowy” nr projektu RPLU.12.04.00-06-0054/17, realizowanego przez Powiat Łęczyński, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa XII „Edukacja, kwalifikacje i kompetencje” Działanie 12.4 „Kształcenie zawodowe”.

1 Opis przedmiotu zamówienia:
świadczenie usług przeprowadzenia wizyty studyjnej połączonej ze szkoleniem dla nauczycieli kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie
2.Zamawiający przeznaczył na realizacje zamówienia kwotę brutto 2280,00 zł
3. W dniu 05.12.2018 zwrócono się do 3 niżej wymienionych wykonawców z zapytaniem ofertowym:
1. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
2. Katolicki Uniwersytet Lubelski
3. .Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Zapytanie skierowano faksem, mailem (właściwe podkreślić).
4. Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy ofert):
1. Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin – cena brutto zamówienia: 2280,00 zł netto/brutto.
5. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:
POLITECHNIKA LUBELSKA, ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin
6. Uzasadnienie wyboru:
Oferta jest kompletna, najkorzystniejsza i spełniająca wymagania Zamawiającego
7. Postępowanie prowadziła: Edyta Szostakiewicz
ZATWIERDZAM .......................................................................
(Przewodniczący Zarządu)

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron krakówprojektowanie stron kraków