Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » Wyniki przetargów » Ogłoszenie o wyborze ...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn.:„SUKCESYWNE DOSTAWY DO SIEDZIBY POWIATOWEGO ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W ŁĘCZNEJ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH”

2018-12-13 08:28:20

NR SPRAWY: IRP.272.4.37.2018


Zamawiający: Powiat Łęczyński –Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu
nr sprawy: IRP.272.4.37.2018


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot. zamówienia: „SUKCESYWNE DOSTAWY DO SIEDZIBY POWIATOWEGO ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W ŁĘCZNEJ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH”


1. Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

Almax – Dystrybucja Sp. z o.o., Panieńszczyzna, 21-002 Jastków, za cenę 163 186,56 złotych brutto;


2. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta jest ważna, nie podlegają odrzuceniu, spełnia wymagania określone w SIWZ przez Zamawiającego i stanowi ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych przez Zamawiającego w SIWZ. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.
3. W prowadzonym postępowaniu złożono 2 oferty.
4. W wyniku oceny ofert przyznano następującą ilość punktów:

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Punktacja w kryterium „Cena”
Łączna punktacja oferty
1.ARPOS Sp.J. Beata Mazurek, Marek Ogórek
ul. Pasternik 8, 21-010 Łęczna 94,91 94,91
2.Almax – Dystrybucja Sp. z o.o.
Panieńszczyzna, 21-002 Jastków 100,00 100,00

5. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca.
6. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone oferty.
7. Zgodnie z zapisem art. 94 ust.1 pkt.2 Zamawiający informuje, że umowa na realizację zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
8. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) – dział VI "Środki ochrony prawnej".
Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron krakówtworzenie stron kraków