Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Notatka z wyboru oferty w postępowaniu sporządzanie oraz dostawa gorących dwudaniowych posiłków: zupa, II danie dla wychowanków Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Kijanach w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

2018-12-13 08:18:35

NR SPRAWY: IRP.272.1.70.2018

NR SPRAWY: IRP.272.1.70.2018
Załącznik Nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 tys. euro

NOTATKA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

1 Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sporządzanie oraz dostawa gorących dwudaniowych posiłków: zupa, II danie dla wychowanków Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Kijanach w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

2.Wartość zamówienia oszacowano w dniu 22.11.2018r. na kwotę 54 750,00 zł. co stanowi równowartość 12 698 euro (1euro = 4,3117zł) na podstawie średnich kosztów usług świadczonych w podobnym zakresie za rok 2018r.
Zamawiający - Powiat Łęczyński – Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
w Kijanach, 21-077 Spiczyn Kijany 19B, przeznaczył na realizację przedmiotu zamówienia kwotę 54 750,00 zł brutto.
Zamawiający zwiększył kwotę przeznaczoną na realizację przedmiotu zamówienia do wysokości kwoty najkorzystniejszej oferty.

3. W dniu 29.11.2018r. zwrócono się do 3 niżej wymienionych wykonawców z zapytaniem ofertowym:
1. Pub 30-tka ul. Stefanii Pawlak 40, 21-010 Łęczna
2. Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna,
3. Restauracja "EMOCJA" ul. Akacjowa 3, 21 -010 Łęczna

Zapytanie skierowano faksem, mailem (właściwe podkreślić) oraz zamieszczono na stronie www.powiatleczynski.pl zakładka – zamówienia publiczne, zakładka – zamówienia do 30 tys. euro

4. Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy ofert):
1. Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna – cena oferty brutto: 8,50 zł (jeden obiad: zupa +II danie)

Przyjmując średnią dzienną ilość obiadów w ilości 20 oraz ilość dni w roku – 365, wartość oferty wynosi:
8,50zł x 20ilośc obiadów x 365dni = 62 050,00 zł

5. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:

Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna
za cenę 8,50 zł (jeden obiad: zupa +II danie)

6. Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta jest ważna, nie podlega odrzuceniu, spełnia wymagania określone w Zapytaniu ofertowym przez Zamawiającego i stanowi ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych przez Zamawiającego.

6. Postępowanie prowadził: Agnieszka Jóźwiak


Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

serwisy internetoweserwisy internetowe