Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na zakup i dostawę tekstyliów domowych dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

2018-12-11 11:42:56

. . .

Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na zakup i dostawę tekstyliów domowych dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej
w Łęcznej
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2014
z dnia 16 kwietnia 2014 r.
Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej

Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro
1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa tekstyliów domowych – 83 komplety
(4 sztuki w komplecie), ładnie opakowane jako upominek świąteczny, ręczników frotte bawełnianych. Dowóz zakupionych tekstyliów domowych do siedziby Zamawiającego odbędzie się na koszt Wykonawcy. Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonego przedmiotu zamówienia w przypadku złej jakości. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany „z nazwy” przez Zamawiającego w formularzu ofertowym) pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. Zapłata za zakup i dostawę tekstyliów domowych będzie dokonana bezgotówkowo przelewem bankowym na rachunek wykonawcy
w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia faktury VAT wystawionej Zamawiającemu.

KOD CPV: 39514100-9 - Ręczniki


2. Określenie szacunkowej wartości zamówienia netto:
Wartość zamówienia oszacowano na kwotę 12 450,00 zł. netto co stanowi równowartość 2 887,49 euro (1 euro = 4. 3117 ) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.
Szacunkowa wartość brutto zamówienia 12 450,00zł.

Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej w danym roku budżetowym (dział, rozdział): Dział 852 Rozdział 85295 § 4210, źródła finansowania: Środki Funduszu Świadczeń Socjalnych i Funduszu Aktywności.


3. Wykaz Wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
1) ANWO J. i A Dawid Sp. J., ul. Bursaki 18A, 20-150 Lublin, anwo@anwo.com.pl,
2) Ala Dariusz Całka, ul. Lubelska 30, 10-407 Olsztyn, alabhp@gmail.com,
3) FPH Furora, ul. Przedwiośnie 2/1 A, 20-533 Lublin, biuro@furora.net.pl,
4) Halmark Sp. Z o.o., ul. Probostwo 4, 20-089 Lublin, halmark-biuro@mdivision.net,
5) Ortikon Sp. J., Kozubszczyzna 52 a, 21-030 Motycz, bok@ortikon.pl.

4. Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:
1) PHUP ALA Dariusz Całka, ul. Lubelska 30, 10-407 Olsztyn, oferta na kwotę brutto 10 413,18 zł., ofercie przyznano 95,78 punktów,
2) Paulina Łukjaniuk Sp. J, ul. Kolonia Dojlidy 1, 15-585 Białystok, oferta na kwotę brutto 10 133,45 zł, ofercie przyznano 98,42 punktów,
3) Ortikon A. Rzymowski ,R. Wasilik Sp. J., 20-542 Lublin, ul. Tymiankowa 1/77 oferta na kwotę brutto: 9 974,19 zł., ofercie przyznano 100 punktów,

5. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:

za najkorzystniejszą pod względem ceny uznano ofertę:

Ortikon A. Rzymowski ,R. Wasilik Sp. J., 20-542 Lublin, ul. Tymiankowa 1/77
Cena oferty netto: 8 109,10 zł, cena oferty brutto: 9 974,19 zł.


Oferta spełnia wymagania Zamawiającego, jest korzystna pod względem finansowym
i kompletna w oparciu o aktualne przepisy prawa.


……………………………………………...
(data i podpis pracownika wydziału zamawiającego
odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji
bezpośredniego przełożonego Zatwierdzam
………………………………………………………
Dyrektor
* - niepotrzebne skreślić

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

sklepy internetowesklepy internetowe