Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » Wyniki przetargów » Ogłoszenie o wyborze ...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn.:"„SUKCESYWNE DOSTAWY FABRYCZNIE NOWYCH ART. BIUROWYCH (ZAD NR 1), EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK, KSEROKOPIAREK, URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH ORAZ FAKSÓW WRAZ Z ODBIOREM ZUŻYTYCH TONER

2018-12-10 08:15:18

NR SPRAWY IRP.272.4.35.2018

Zamawiający: Powiat Łęczyński, 21-010 Łęczna, ul. Aleja Jana Pawła II 95 A

Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu
nr sprawy: IRP.272.4.35.2018

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. zamówienia: „SUKCESYWNE DOSTAWY DO SIEDZIB ZAMAWIAJĄCEGO FABRYCZNIE NOWYCH ART. BIUROWYCH (ZADANIE NR 1), EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK, KSEROKOPIAREK, URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH ORAZ FAKSÓW WRAZ Z ODBIOREM ZUŻYTYCH TONERÓW (ZADANIE NR 2)”


1. Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

Zadanie nr 1- dostawa artykułów biurowych: BIURO PLUS Lucyna i Adam Koptyra Sp.j. ul. Handlowa 4B, 37-450 Stalowa Wola, za cenę 68 804,09 złotych brutto;

Zadanie nr 2 - dostawa materiałów eksploatacyjnych: PRAXIS ŁÓDŹ Pilecka i Petlak Spółka jawna ul. Wólczańska 66, 90-516 Łódź, za cenę 152 900,00 zł brutto.

2. Uzasadnienie wyboru: wybrane oferty sa ważne, nie podlegają odrzuceniu, spełniają wymagania określone w SIWZ przez Zamawiającego i stanowią oferty najkorzystniejsze na podstawie kryteriów oceny ofert określonych przez Zamawiającego w SIWZ. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.
3. W prowadzonym postępowaniu złożono 6 ofert.
4. W wyniku oceny ofert przyznano następującą ilość punktów:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy Ilość punktów przyznana Łączna ilość punktów
w poszczególnym kryterium
Cena oferty Termin dostawy Termin zapłaty faktury
Zad. 1 Zad.2

1.DMD s.c. Paweł Miturski, Dorota Miturska ul. Staroniwska 41B, 35-101 Rzeszów -57,07 30 10 Zad. 2 -97,07
2.BLACKLINE s.c. Izabela Zaliwska – Kupis, Paweł Pinkowski
ul. Chmielewskiego 20c, 70-028 Szczecin -
58,25 30 10 Zad. 2 - 98,25
3.PRAXIS ŁÓDŹ Pilecka i Petlak Spółka jawna ul. Wólczańska 66, 90-516 Łódź - 60,00 30 10 Zad. 2 - 100,00
4.BIURO PLUS Lucyna i Adam Koptyra Sp.j. ul. Handlowa 4B, 37-450 Stalowa Wola 59,81 - 30 10 Zad. 1 -99,81
5.3INK s.c. Łukasz Aftyka, Ksenia Wolak, ul. Mełgiewska 11, 20-209 Lublin - 56,32 30 10 Zad. 2 - 96,32
6.WESJAN Sp. z o.o., ul. Al. Jana Pawła II 89, 21-010 Łęczna
60,00 - 30 5 Zad. 1 – 95,00
5. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca.
6. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone oferty.
7. Zgodnie z zapisem art. 94 ust.1 pkt.2 Zamawiający informuje, że umowa na realizację zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
8. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) – dział VI "Środki ochrony prawnej".
Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron wwwprojektowanie stron www