Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn.: „SUKCESYWNE DOSTAWY DO SIEDZIBY POWIATOWEGO ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W ŁĘCZNEJ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH”

2018-12-06 11:31:06

NR SPRAWY: IRP.272.4.37.2018 ;Zamawiający: Powiat Łęczyński –Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
ul. Krasnystawska 52, 21-010 ŁęcznaWykonawcy
uczestniczący w postępowaniu
nr sprawy: IRP.272.4.37.2018


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


Przedmiot zamówienia „SUKCESYWNE DOSTAWY DO SIEDZIBY POWIATOWEGO ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W ŁĘCZNEJ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH”

Zamawiający, Powiat Łęczyński –Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej z siedzibą w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna, działając na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że:
1. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 06.12.2018r. godz. 10:15 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej- pok. Nr 13
2. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:
182 620,00 złotych brutto
3. Termin realizacji zamówienia: Zgodnie z zapisami w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj.: od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.
4. Warunki płatności: Zgodnie z zapisami w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz projektem umowy
5. Okres gwarancji: nie dotyczy
6. Do wyznaczonego terminu składania ofert wpłynęły następujące oferty.


Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy Cena oferty
1.ARPOS Sp.J. Beata Mazurek, Marek Ogórek
ul. Pasternik 8, 21-010 Łęczna 171 938,23
2.Almax – Dystrybucja Sp. z o.o.
Panieńszczyzna, 21-002 Jastków 168 506,62

Zgodnie z art. 24 ust.11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt.23 cytowanej wyżej ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie strontworzenie stron