Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Pytania i odpowiedzi w postępowaniu pn.: " Zakup i sukcesywne dostawy artykułów chemii profesjonalnej do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej”

0000-00-00 00:00:00

; ..

NR SPRAWY: PZAZ.XI.272.1.3.2018
Łęczna, dnia 3.12.2018Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia
Nr sprawy: PZAZ.XI.272.1.3.2018


Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na „na zakup i sukcesywne dostawy artykułów chemii profesjonalnej do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej” wpłynęły pytania o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego i poniżej udzielono na nie odpowiedzi:


Pytanie 1

Czy zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez podwykonawców w zakresie wykonywania dostaw produktów wyszczególnionych w zapytaniu przez podmioty współpracujące z Wykonawcą, takie jak firmy dystrybucyjne i inne zajmujące się produkcją chemii profesjonalnej?
Odpowiedź: Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego Zamawiający nie reguluje podwykonawstwa w sposób wymagany przez PZP, która do niniejszego postepowania nie ma zastosowania.
Pytanie 2
A/ Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie zamienników produktów o innych składach chemicznych i cechach fizykochemicznych, ale o równoważnej funkcjonalności i cechach użytkowych oraz efektach działania?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisem w pozycji III. Opis przedmiotu zamówienia i pozycji V. Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów, które muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu do Zapytania ofertowego.

B/ Czy Zamawiający dopuszcza możliwość umieszczenia w ofercie produktów w opakowaniach o innych pojemnościach, kolorach i cechach nie mających wpływu na własności użytkowe i efekty działania środków chemicznych? Opisy umieszczone przez Zamawiającego są w sposób jednoznaczny wskazujące na produkty tylko jednego producenta i jako takie, wyraźnie ograniczają możliwość złożenia oferty opartej na produktach innych producentów i umożliwiających złożenie dużo bardziej korzystnej cenowo oferty, w odniesieniu do kryterium oceny i wyboru oferty jakim jest 100% Cena.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający określając wielkość opakowania produktu w szczegółowym formularzu potrzeb – załącznik nr 2, oprócz pozycji w których wskazano wagę/ wielkość opakowania, dopuszcza również inną niż podana wielkość opakowania. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę innej wielkości opakowania cena jednostkowa winna być przeliczona proporcjonalnie do wagi/ wielkości oferowanego opakowania i wymaganej ilości zamówienia. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest do przeliczenia i zmiany odpowiednio proponowanej ilości zamawianej pozycji artykułu.

Pytanie 3
Czy zamawiający dopuszcza oferowanie zamienników o innych stanach skupienia niż formie stałej?- dotyczy produktów firmy Ecolab wyszczególnionych w załączniku.
Odpowiedź: Tak, pod warunkami opisanymi w odpowiedzi na pytanie nr 2, jednakże wraz z załączeniem produktu równoważnego Zamawiający otrzyma urządzanie dozujące ten środek chemiczny.
Pytanie 4
Czy w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę produktów firmy Ecolab w formie stałej, Zamawiający dopuszcza pozostawienie istniejących systemów dozujących producenta, zamontowanych obecnie w ZAZ Łęczna?
Odpowiedź: Tak, pod warunkiem wyrażenia zgody przez producenta.
Pytanie 5
Czy Zamawiający jest właścicielem istniejących urządzeń dozujących i w jaki sposób jest sformalizowane używanie ich jeśli nie jest ich właścicielem?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami wzoru umowy § 2 ust. 1. Zamawiający jest właścicielem niektórych urządzeń dozujących nie wpisanych do zakresu wzoru umowy.
Pytanie 6
W jaki sposób Zamawiający przewiduje formalnie przekazanie urządzeń dozujących przez Wykonawcę Zamawiającemu?
A/ Zgodnie z obowiązującymi przepisami urządzenia dozujące mogą być przekazane do używania zmawiającym jedynie odpłatnie, zatem koszt ich przekazania uważamy za niemożliwy do wliczenia w koszty oferty, ponieważ obecnie stosowane formy przekazania urządzeń , a które nie są uwzględnione w zapytaniu ofertowym, niosą ze sobą nieprzewidziane skutki w zakresie odpowiedzialności za uszkodzenia, zranienia lub szkody na zdrowiu i mieniu w skutek niewłaściwego użytkowania co niesie konsekwencje prawne i odszkodowawcze zarówno dla Zamawiającego jak i Wykonawcy.
Odpowiedź: Jak w odpowiedzi na pytanie nr 5. Przekazanie urządzeń następuje protokołem.
B/ Czy zatem Zamawiający przewiduje zawarcie odpowiedniej umowy użyczenia urządzeń dozujących ? Wnosimy o zmianę treści zapytania ofertowego w zakresie uściślenia wymagań Zamawiającego dotyczących kwestii użyczenia urządzeń dozujących przez Wykonawcę i określenia warunków udostępnienia dozowników, w tym warunków wymiany odpłatnej wskutek niewłaściwego użytkowania, wymiany bezpłatnej wskutek uszkodzenia powstałego bez winy użytkowników i serwisu awaryjnego lub udostępnienia wzoru umowy użyczenia urządzeń dozujących.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami wzoru umowy § 2 ust. 1
Pytanie 7
Czy Zamawiający dopuszcza rozdzielenie zadania na dwa zadania obejmujące produkty w formie skupienia płynnej i w formie skupienia stałej? Produkty w formie stałej o wskazanych parametrach fizykochemicznych posiadają na rynku jedynie produkty firmy Ecolab. Zastosowanie tylko tych produktów w formie stałej ogranicza możliwość złożenia ofert opartych na producentach innych niż Ecolab przy zachowaniu własności użytkowych oferowanych produktów innych producentów, oferujących zamienne produkty w zakresie własności użytkowych, ale w formie płynnej.
Nadmieniamy, że zastosowanie środków w formie stałej jest najdroższą z możliwych, dostępnych na rynku technologii mycia ręcznego i maszynowego w gastronomii i ma znaczący wpływ na ogólną wartość składanej oferty oraz na koszty użytkowania i utrzymania czystości w obiektach gastronomicznych, powodując często wielokrotny wzrost kosztów w danym obszarze zastosowań środków chemicznych.
Wnosimy o zmianę treści zadania poprzez wydzielenie z istniejącego zadania do odrębnego produktów w formie stałej producenta Ecolab lub dopuszczenie w ofercie odpowiedników środków o innej niż stała formie skupienia i innych składach chemicznych i właściwościach fizykochemicznych ale o tych samych cechach użytkowych i efektach działania.
Odpowiedź: jak w odpowiedzi na pytanie nr 2 .
Pytanie 8
Część III punkt 9. Wnosimy o wykreślenie punktu 9 z zapytania ofertowego. Zgodnie z obowiązującym prawem, odpowiedzialność za wprowadzenie procedur higienicznych w obiekcie gastronomicznym w wymaganym zakresie, w tym w zakresie stosowania środków chemicznych spoczywa na Zamawiającym, który jest również zobowiązany do wdrożenia i stosowania systemu HACCP w produkcji i wprowadzaniu produktów do obrotu. Treść punktu, cyt: „Wykonawca zobowiązuje się do wprowadzenia procedur higienicznych ze stosowanych środków.”- jest nieprecyzyjna i może być interpretowana przeniesienie odpowiedzialności za stosowanie środków chemicznych na Wykonawcę. Jedyne co może zrobić Wykonawca w zakresie procedur to przygotowanie i udostępnienie Zamawiającemu procedur stosowania konkretnych produktów zgodnych z HACCP do konkretnych zastosowań tych produktów.
Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie punkt 9 z część III. zapytania ofertowego. Uszczegóławia treść zapisu: „Wykonawca zobowiązuje się do przekazania procedur higienicznych ze stosowanych środków. Dodatkowo Wykonawca przedkłada Zamawiającemu kartę charakterystyki substancji/preparatu”.
Wyjaśnianie:
Karta charakterystyki substancji/preparatu dokument zawierający zbiór informacji kluczowych dla bezpieczeństwa, w szczególności o zagrożeniach stwarzanych przez substancję lub preparat, zasadach bezpiecznego stosowania, przechowywania, postępowania w sytuacjach awaryjnych. Jest przeznaczona przede wszystkim dla użytkowników prowadzących działalność zawodową w celu umożliwienia im podjęcia w miejscu pracy środków niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia człowieka i środowiska. Art. 5 (Ustawa o substancjach i preparatach chemicznych Dz. U. 2001, Nr 11, poz. 84, z późn.zm.). Kartę charakterystyki substancji lub preparatu niebezpiecznego sporządza się w języku polskim.

Pytanie 9
Część III punkt 12.
1. Wnosimy o wykreślenie w całości lub zmianę treści punktu w części „ przy użyciu pasków testowych Speed Check” na treść „ z użyciem metody fluorometrycznej”. Testy Speed Check są jedynie testem kolorymetrycznym pozwalającym na stwierdzenie jedynie czy umyta powierzchnia jest czysta czy brudna. Jedyną optymalną i skuteczną metoda pozwalającą na określenie stopnia skażenia bakteriami w ilości na cm2 jest metoda fluorometryczna z użyciem odpowiedniego urządzenia testowego, fluorometru.
Odpowiedź: Jak w odpowiedzi na pytanie nr 2.
2. Punkt12 a
Wnosimy o dopisanie do tego punktu konieczności dostarczenia Kart Technicznych opracowanych przez producenta produktu. Karty Charakterystyk produktu nie określają dokładnie przeznaczenia, sposobów dozowania i stosowania produktów. Takie informacje zawierają jedynie karty techniczne.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisem w pozycji V. Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów, które muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.


Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert.
Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron warszawaprojektowanie stron warszawa