Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn.: „KOMPLEKSOWA DOSTAWA ORAZ USŁUGI PRZESYŁOWE GAZU ZIEMNEGO DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH W KIJANACH”

2018-11-30 12:05:46

NR SPRAWY: IRP.272.4.36.2018Zamawiający: Powiat Łęczyński - Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach, 21-077 Spiczyn, Kijany 19b


Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu
nr sprawy: IRP.272.4.36.2018


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


Przedmiot zamówienia „KOMPLEKSOWA DOSTAWA ORAZ USŁUGI PRZESYŁOWE GAZU ZIEMNEGO DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH W KIJANACH”

Zamawiający, Powiat Łęczyński - Zespół Szkół Rolniczych z siedzibą w Kijanach, 21-077 Spiczyn, Kijany 19b działając na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że:
1. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 30.11.2018r. godz. 10:15 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej- pok. Nr 13
2. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:
530 672,42 złotych brutto
3. Termin realizacji zamówienia: Zgodnie z zapisami w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
tj.: od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.
4. Warunki płatności: Zgodnie z zapisami w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
5. Okres gwarancji: nie dotyczy
6. Do wyznaczonego terminu składania ofert wpłynęła następująca oferta.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy:
ONICO Energia Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna
ul. Flory 3/4, 00-586 Warszawa
1 Cena brutto zamówienia (zł): 516 120,53
Taryfa W 1.1 Taryfa BW-3,6 Taryfa BW-4 Taryfa BW-5
Opłata za sprzedaż paliwa gazowego -
jednostkowa cena netto
(zł /1 kWh) 0,11995 0,11995 0,11995 0,11995
Opłata abonamentowa
zł/m-c 5,00 5,00 5,00 5,00
Opłaty dystrybucyjne stałe
zł/m-c 3,28 32,25 180,18 0,00466
Opłaty dystrybucyjne zmienne
zł/1kWh 0,04968 0,02709 0,02655 0,02407
Zgodnie z art.24 ust.11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy przekazuje Zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt.23 cytowanej wyżej ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron wwwprojektowanie stron www