Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zapytanie ofertowe na sporządzanie oraz dostawę dwudaniowych posiłków/obiadów dla podopiecznych Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Kijanach”

2018-11-29 14:09:36

; .

IRP.272.1.70.2018 Łęczna, dnia 29.11.2018r.ZAPYTANIE OFERTOWE

Powiat Łęczyński – Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza z siedzibą w Kijanach, 21-077 Spiczyn, Kijany 19B, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sporządzanie oraz dostawę dwudaniowych posiłków/obiadów dla podopiecznych Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Kijanach”

I. ZAMAWIAJĄCY:
Powiat Łęczyński – Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
adres: 21-077 Spiczyn Kijany 19B
tel./81/ 757 71 33 fax /81/ 757 71 33
www.powiatleczynski.pl
e-mail: wpowkijany@interia.pl
NIP 505-001-77-32
REGON 431019425
Godziny pracy: poniedziałek - piątek 7:00-15:00,

W imieniu i na rzecz Zamawiającego postępowanie przeprowadza:
Powiat Łęczyński – Starostwo Powiatowe w Łęcznej
ul. Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna
telefon:81 53 15 204 faks: 81 752 64 64
e-mail: zamowienia@powiatleczynski.pl
Strona internetowa www.powiatleczynski.pl
Godziny pracy: poniedziałek -piątek 8:00-15:00,

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie Uchwały Nr 568/2016 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 7 października 2016 roku w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 000 euro organizowanych na rzecz Powiatu Łęczyńskiego
i jego Jednostek Organizacyjnych z wyłączeniem Starostwa Powiatowego w Łęcznej,
w oparciu o art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U.
z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.. 2077z późn. zm.).

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest sporządzanie oraz dostawa gorących dwudaniowych posiłków: zupa, II danie dla wychowanków Placówki Opiekuńczo Wychowawczej
w Kijanach w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia codziennie przez oznaczony czas w uzgodnieniu z Zamawiającym,
3. Parametry zestawu obiadowego: zupa, II danie (przynajmniej 3 razy w tygodniu posiłek mięsny lub rybny z surówką, sałatką lub innymi dodatkami).
4. Posiłki powinny być dostosowane do wieku rozwojowego i uwzględniać potrzeby żywieniowe dzieci i młodzieży (w tym w przypadku konieczności stosowania diety specjalistycznej),
5. Gorące posiłki będą dostarczane na bieżąco wg zapotrzebowania składanego telefonicznie, fax-em lub drogą elektroniczną przez pracownika Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Kijanach.
6. Jadłospis powinien być urozmaicony, rodzaj potrawy nie powinien powtarzać się w ciągu 15 dni
7. Przynajmniej 3 razy w tygodniu powinien być to posiłek mięsny lub rybny (o gramaturze min 100 gr sztuka mięsa w całości) oraz surówka, sałatka lub inny dodatek.
8. Potrawy powinny być lekkostrawne, przygotowane z surowców wysokiej jakości, świeżych, naturalnych, mało przetworzonych, z ograniczoną ilością substancji dodatkowych- konserwujących, zagęszczających, barwiących lub sztucznie aromatyzowanych.
9. W jadłospisie powinny przeważać potrawy gotowane, pieczone i duszone, okazjonalnie smażone.
10. Sporządzenie i dostawa obiadów odbywać się będzie 7 dni w tygodniu w tym w dni wolne od nauki szkolnej, święta oraz w wakacje.
11. Średnio dziennie w dni nauki szkolnej zapotrzebowanie ilościowe na posiłki będzie wynosiło – do 20 obiadów. Średnio w weekendy roku szkolnego -do 25 obiadów. Średnio w okresie ferii, wakacji i świąt – do15 obiadów.
12. Dostawa gotowego posiłku ma się odbywać w dni powszednie w godzinach: 12.00-14.00, w niedzielę i święta 12.15 – 13.15.
13. Zamawiający zastrzega, iż ilość wychowanków korzystających z posiłków w 2019 r. może zmienić się w trakcie obowiązywania umowy. O każdej zmianie ilości Zamawiający na bieżąco będzie informować Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić ilość posiłków zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym na dany dzień.
14. Posiłki powinny być dostarczane w termoizolacyjnych termosach, aby wychowankowie otrzymali ciepły posiłek.
15. Posiłki powinny być dostarczone na miejsce do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
w Kijanach transportem przystosowanym do przewozu żywności i na koszt wykonawcy.
16. Próbki żywnościowe będą pobierane i przechowywane przez dostawcę zgodnie z art. 72 ustawy z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018r., poz. 1541 z późn. zm.).i zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17.04.2007r. w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego (Dz. U. Nr 80 poz.545)
17. Zobowiązuje się Wykonawcę do odbioru odpadów pozostałych z posiłku w dniu następnym po dniu dostawy.
18. Na miesięcznym jadłospisie będą znajdować się informacje o występujących alergenach zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.
19. Wykonawca przedłoży do akceptacji propozycję jadłospisu obejmującego z góry miesięczny okres wyżywienia.
20. Miesięczny tryb rozliczeń: faktura wystawiana na koniec każdego miesiąca, płatna
w ciągu 14 dni od dnia otrzymania faktury od Wykonawcy.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
CPV: 55520000-1 - usługi dostarczania posiłków.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie od dnia 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że posiada stosowne świadectwa sanitarne i certyfikaty wymagane dla placówki zbiorowego żywienia oraz posiada zaświadczenie o wpisie do urzędowego rejestru bezpieczeństwa żywności i żywienia zakładów, firm i producentów podlegających urzędowej kontroli przez Państwową Inspekcję Sanitarną na podstawie ustawy z 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018r., poz. 1541
z późn. zm.).
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia,
3) zdolności technicznej lub zawodowej,
a) potencjału technicznego:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeśli wykaże iż dysponuje odpowiednim transportem przystosowanym do przewozu żywności za pomocą którego będzie realizować dostawy.

Spełnienie warunków udziału w postepowaniu, o których mowa powyżej Zamawiający zweryfikuje na podstawie oświadczenia Wykonawcy w formularzu ofertowym oraz dokumentów dołączonych do oferty.

2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:
1) który nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu.
2) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz.1508 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy
z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344
z późn. zm.);
Brak podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej Zamawiający zweryfikuje na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawcę.
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA:
W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty :
1. kopię zaświadczenia o wpisie do urzędowego rejestru bezpieczeństwa żywności
i żywienia zakładów, firm i producentów podlegających urzędowej kontroli przez Państwową Inspekcje Sanitarna na podstawie ustawy z 25 sierpnia 2006r.
o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j.Dz. U. z 2017r., poz. 149 z późn. zm.).
2. oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim samochodem, za pomocą którego Wykonawca będzie realizować dostawy będące przedmiotem niniejszego zapytania -zał. nr 3
3. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności w/w dokumentu w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych
i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz wskazane przez Wykonawcę dokumenty.

VII. WYKAZ INNYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCÓW:
1. Formularz ofertowy (zał. 1) – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę.

Oferta, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
1. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w zapytaniu ofertowym.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wezwania oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku wykorzystania faksu lub drogi elektronicznej każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
4. Korespondencję związaną z przedmiotowym postępowaniem, należy kierować na adres:
Powiat Łęczyński - Starostwo Powiatowe w Łęcznej
ul. Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna
e-mail: zamowienia@powiatleczynski.pl, fax. 81 752 64 64
5. Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Agnieszka Jóźwiak; e-mail: zamowienia@powiatleczynski.pl, tel. 81 53 15 204

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez 20 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT:
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta musi mieć formę pisemną i powinna być sporządzona w języku polskim.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
5. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania
6. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
7. Oferta oraz wymagane formularze, składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
8. Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
9. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty: oświadczenia, załączniki
i inne, o których mowa w zapytaniu. Kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione.
10. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami, zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Ofertę należy złożyć do dnia 05.12.2018 r do godziny 09:00
1) pocztą lub przesyłką kurierską na adres Zamawiającego podany w punkcie I lub
2) osobiście w siedzibie Zamawiającego, w kancelarii podawczej (pierwsze piętro, pokój nr 111), lub
3) przesłać e-mailem: zamowienia@powiatleczynski.pl; (decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego).

Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane.
2. Oferty składane pocztą, przesyłką kurierską lub osobiście należy oznakować
w następujący sposób:

„Oferta na sporządzenie oraz dostawę dwudaniowych posiłków/obiadów dla podopiecznych Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Kijanach”
Nr sprawy: IPR.272.1.70.2018”.


Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:
1. Cena oferty oznacza cenę zaproponowaną przez Wykonawcę za realizację zamówienia. Zostanie ona określona przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1).
2. Wykonawca określi cenę całkowitą oferty netto i brutto (w PLN) dla przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i słownym, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. W razie rozbieżności wiążącą jest cena podana słownie.
3. Obowiązkiem Wykonawcy jest prawidłowe ustalenie podatku VAT.
4. Każdy z wykonawców może podać tylko jedną cenę za realizację zamówienia.
5. Cenę oferty należy określić z należytą starannością, na podstawie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją zadania wynikających z zakresu dostawy, niezbędnej do wykonania zadania i doliczyć do powstałej kwoty inne składniki wpływające na ostateczną cenę.
6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług wykonawca nie dolicza podatku VAT do ceny ofertowej i w formularzu ofertowym
w rubryce podatek VAT – wskazuje zapis „obowiązek podatkowy po stronie zamawiającego”, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT:
1. Zamawiający uzna ofertę za spełniająca wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
a) oferta spełnia wymagania określone niniejszym zapytaniem,
b) oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie.
2. Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie kryterium ceny,
tj.: cena ofertowa brutto za całość zamówienia – waga 100%.
a) Zamawiający porówna i oceni oferty, według następującego wzoru matematycznego:


Cena = Cena najtańszej oferty x 100 pkt
Cena ocenianej oferty

Cena ofertowa winna zawierać wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją zamówienia.
3. Za najkorzystniejszą ofertę zamawiający uzna ofertę obejmującą wykonanie opisanego przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie i zgodnie z wymaganiami oraz zawierającą najniższą cenę ofertową brutto.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
5. Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:
1. Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści zapytania ofertowego oraz danych zawartych
w ofercie – wg. wzoru umowy, załącznika nr 2
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają aneksu sporządzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.
4. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
5. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający, może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny,

XV. WYNIK POSTĘPOWANIA
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłane w formie notatki służbowej z przeprowadzonego postępowania pocztą elektroniczną do Wykonawców uczestniczących w postępowaniu oraz zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

XVI. ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA NA KAŻDYM JEGO ETAPIE BEZ PODAWANIA PRZYCZYN.


XVII. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z ART. 13 RODO
W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH OSOBY FIZYCZNEJ.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1. administratorem danych osobowych pozyskanych w toku postępowania jest Starostwo Powiatowe w Łęcznej ul. Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, tel. kontaktowy; (81) 5315200
2. administrator wyznaczył inspektora danych osobowych. Kontakt w sprawach danych osobowych można uzyskać poprzez adres e-mail:: inspektor@cbi24.pl.
dane osobowe pozyskane przez Administratora przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr IPR.272.1.70.2018 pn.: „Sporządzenie oraz dostawa dwudaniowych posiłków/obiadów dla podopiecznych Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Kijanach”
3. prowadzonym w oparciu o art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz.1986 z późn. zm.) , dalej „ustawa Pzp”
4. odbiorcami danych osobowych pozyskanych w ramach niniejszego postepowania mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp.
5. zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp dane osobowe pozyskane w ramach niniejszego postępowania będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. przetwarzane dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Administratora do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10. obowiązek podania przez Pana/Panią danych osobowych bezpośrednio Pana/Panią dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanych z udziałem w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z UstawyLista załączników:
Zał. Nr 1 - Formularz ofertowy.
Zał. Nr 2 - Wzór umowy
Zał. Nr 3 - Oświadczenie o posiadaniu transportu do przewożenia żywności

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron internetowychtworzenie stron internetowych