Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na SUKCESYWNE DOSTAWY DO SIEDZIB ZAMAWIAJĄCEGO FABRYCZNIE NOWYCH ART. BIUROWYCH I EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK, KSEROKOPIAREK, URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH ORAZ FAKSÓW WRAZ Z ODBIOREM ZUŻYTYCH TONERÓW

2018-11-23 12:32:29

NR SPRAWY: IRP.272.4.35.2018Zamawiający: Powiat Łęczyński, 21-010 Łęczna, ul. Aleja Jana Pawła II 95 A,


Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu
nr sprawy: IRP.272.4.35.2018


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


Przedmiot zamówienia :„SUKCESYWNE DOSTAWY DO SIEDZIB ZAMAWIAJĄCEGO FABRYCZNIE NOWYCH ART. BIUROWYCH (ZADANIE NR 1), EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK, KSEROKOPIAREK, URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH ORAZ FAKSÓW WRAZ Z ODBIOREM ZUŻYTYCH TONERÓW (ZADANIE NR 2)”

Zamawiający, Powiat Łęczyński z siedzibą w Łęcznej, ul. Aleja Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna działając na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986
z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że:
1. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 23.11.2018r. godz. 10:15 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej- pok. Nr 13
2. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:
290 543,56 złotych brutto, w tym:
Zadanie nr 1 – Dostawa art. biurowych – kwota 102 885,14 zł brutto
Zadanie nr 2 – Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, faksów
i kserokopiarek wraz z odbiorem zużytych tonerów i tuszy – kwota 187 658,42 zł brutto
3. Termin realizacji zamówienia: Zgodnie z zapisami w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
tj.: od dnia 02.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.
4. Okres gwarancji: nie dotyczy
5. Do wyznaczonego terminu składania ofert wpłynęły następujące oferty.


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy Cena brutto zamówienia (zł) Termin dostawy Termin zapłaty faktury od dnia jej dostarczenia
Zad. Nr 1 Zad. Nr 2
1. DMD s.c. Paweł Miturski, Dorota Miturska
ul. Staroniwska 41B, 35-101 Rzeszów - 160 763,46 2 dni robocze 31 dni
2. BLACKLINE s.c. Izabela Zaliwska – Kupis, Paweł Pinkowski
ul. Chmielewskiego 20c, 70-028 Szczecin - 137 624,70 2 dni robocze 30 dni
3. PRAXIS ŁÓDŹ Pilecka i Petlak Spółka jawna
ul. Wólczańska 66, 90-516 Łódź - 152 900,00 2 dni robocze 30 dni
4. BIURO PLUS Lucyna i Adam Koptyra Sp.j.
ul. Handlowa 4B, 37-450 Stalowa Wola 68 803,43 - 2 dni robocze 30 dni i więcej
5. 3INK s.c. Łukasz Aftyka, Ksenia Wolak, ul. Mełgiewska 11, 20-209 Lublin - 162 893,82 2 dni robocze 30 dni
6. WESJAN Sp. z o.o., ul. Al. Jana Pawła II 89, 21-010 Łęczna 68 745,49 - 2 dni robocze 21 dni


Zgodnie z art.24 ust.11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy przekazuje Zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt.23 cytowanej wyżej ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia.Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron internetowychprojektowanie stron internetowych