Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Notatka z wyboru oferty na:„Zakup wyposażenia do Sali doświadczania świata dla ORW w Łęcznej.”

2018-11-22 10:50:12

IPR.272.1.67.2018

Znak sprawy: IPR.272.1.67.2018 Załącznik Nr 2 do Regulaminu udzielenia zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 tys. euro

NOTATKA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

1 Opis przedmiotu zamówienia:
„Zakup wyposażenia do Sali doświadczania świata dla ORW w Łęcznej.” w ramach projektu pn.: „Ośrodek Wsparcia Rodzin w Powiecie Łęczyńskim”, nr projektu RPLU.11.02.00-06-0062/17, realizowanego przez Powiat Łęczyński, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa XI „Włączenie społeczne” Działanie 11.2 „Usługi społeczne i zdrowotne”.
2.Wartość zamówienia przeznaczona przez Zamawiającego to kwota 25 902,65 zł brutto,
w tym na zadanie 1- 23 502,65 zł, na zadanie 2- 2400,00 zł
3. Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy ofert):
L.p Nazwa i adres Wykonawcy
Cena brutto- zadanie 1 Cena brutto- zadanie 2
1. 7 ZMYSŁÓW Integracja Sensoryczna, ul. Starego Dębu 7/3, 03-082 Warszawa 31 934,00 1 500,00
2. PUPH MART MED. Marta Sroka Stary Wiśnicz 222, 32-720 Nowy Wiśnicz 30 050,00 -

4. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:
7 ZMYSŁÓW Integracja Sensoryczna, ul. Starego Dębu 7/3, 03-082 Warszawa zadanie nr 2- 1 559,00 zł brutto
Jednocześnie Zamawiający informuje, że unieważnia postepowanie w zakresie części 1 ze względu na to, iż oferty na w/w cześć przewyższają kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie w zakresie tej części.
5. Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta w zadaniu nr 2 są kompletna, najkorzystniejsza i spełnia wymagania Zamawiającego
6. Postępowanie prowadziła: Edyta Szostakiewicz

AKCEPTUJĘ ………………………………………………
(podpis Kierownika Jednostki/ Naczelnika Wydziału)ZATWIERDZAM .......................................................................
(Przewodniczący Zarządu)

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

serwisy internetoweserwisy internetowe