Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

ZARZĄD POWIATU W ŁĘCZNEJ ogłasza drugi przetarg nieograniczony ustny na dzierżawę lokalu będącego własnością Powiatu Łęczyńskiego

2018-11-20 15:49:38
Załącznik do uchwały nr 1203/2018
Zarządu Powiatu w Łęcznej
z dnia 17.10.2018r.

ZARZĄD POWIATU W ŁĘCZNEJ

ogłasza drugi przetarg nieograniczony ustny na dzierżawę lokalu będącego własnością Powiatu Łęczyńskiego


1. Przedmiotem dzierżawy jest lokal o pow. 262,11 m2 znajdujący się na parterze budynku A-300, przy Al. Jana Pawła II 95 w Łęcznej, pow. łęczyński, woj. lubelskie; na działce w oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu Łęczna numerem 2604/20 dla której Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00108816/8;
lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, telefoniczną, wodno – kanalizacyjną, centralnego ogrzewania oraz w klimatyzację.
2. Lokal bez jakichkolwiek zobowiązań i obciążeń wobec osób trzecich.
3. Lokal wydzierżawiany jest na okres do lat 10.
4. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Łęczna nieruchomość przeznaczona jest na usługi publiczne; lokal przeznaczony jest na działalność usługową nieuciążliwą, administracyjno – biurową itp.
5. Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawy za 1 m2 powierzchni lokalu wynosi 15 zł netto (słownie: piętnaście złotych) plus należny podatek VAT. Oprócz czynszu dzierżawcy ponoszą koszty: dostawy energii elektrycznej wg wskazań licznika, ogrzewania proporcjonalnie do wydzierżawionej powierzchni, zużycia wody, odprowadzenia ścieków, odbioru śmieci, dzierżawy pojemnika na śmieci proporcjonalnie do ilości osób zatrudnionych.
6. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które wpłacą wadium w formie, terminie
i wysokości określonej w ust. 8 niniejszego ogłoszenia. Do uczestnictwa w przetargu osoby reprezentujące osoby prawne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej winny przedłożyć aktualny wypis ze stosownego rejestru, potwierdzający byt prawny Oferenta oraz wskazujący osoby uprawnione do reprezentowania. Dopuszcza się udział w przetargu pełnomocników pod warunkiem okazania pełnomocnictwa.
7. Przetarg odbędzie się w dniu 19.12.2018 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A (sala konferencyjna (pokój 13, parter, godzina 1000)
8. Wadium w wysokości – 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) w odniesieniu
do lokalu należy wpłacić w pieniądzu najpóźniej do dnia 15.12.2018r. na konto Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A, nr PKO BP S.A. O/Łęczna 86 1020 3206 0000 8102 0006 4444 Za datę wniesienia wadium uważa
się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Starostwa Powiatowego w Łęcznej. Dowód wniesienia wadium należy okazać komisji przetargowej przed rozpoczęciem przetargu.
9. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a jego rozstrzygnięcie pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej stawki wywoławczej.
10. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet pierwszej raty czynszu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się bezzwłocznie przelewem.
11. Termin zawarcia umowy dzierżawy zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni
od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
12. W przypadku uchylenia się dzierżawcy od zawarcia umowy dzierżawy, wpłacone wadium ulega przepadkowi.
13. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
14. Przetarg zostaje ogłoszony z dniem 20.11.2018 r.
15. Dodatkowe informacje o przedmiocie dzierżawy można uzyskać w Wydziale Administracyjno - Gospodarczym – pok. nr 112 (tel. 81 53 15231).

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stronprojektowanie stron