Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn.: " DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO PRZEZNACZONEGO DO CELÓW GRZEWCZYCH,SPEŁNIAJĄCEGO WYMAGANIA NORMY PN-C-96024:2011 DLA GATUNKU L-1”

2018-11-15 12:16:54

NR SPRAWY: IRP.272.4.33.2018

Zamawiający: Powiat Łęczyński- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
Podgłębokie 1A, 21-070 Cyców

Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu
nr sprawy: IRP.272.4.33.2018


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


Przedmiot zamówienia : „ DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO PRZEZNACZONEGO DO CELÓW GRZEWCZYCH,SPEŁNIAJĄCEGO WYMAGANIA NORMY PN-C-96024:2011 DLA GATUNKU L-1”

Zamawiający, Powiat Łęczyński- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, Podgłębokie 1A, 21-070 Cyców działając na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że:
1. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 15.11.2018r. godz. 10:15 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej- pok. Nr 13
2. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 176 600,00 złotych brutto.
3. Termin realizacji zamówienia: Zgodnie z zapisami w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
tj.: Zamówienie publiczne należy realizować w terminie od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.
4. Okres gwarancji: nie dotyczy
5. Do wyznaczonego terminu składania ofert wpłynęły następujące oferty.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres Wykonawcy Cena brutto oferty Oferowana cena netto
1 l. oleju opałowego Oferowany upust od ceny netto producenta w zł Oferowany narzut do ceny netto producenta w zł
Termin dostawy (godz.) Termin płatności f-ry
od daty jej dostarczenia (dni)
1.PETROJET Sp. z o.o. Kieszek 52, 26-670 Pionki
203 614,20 2,83 0,16 - do 24 godz. 30 dni
2.DELLA Sp.j. Stanisław Gumieniuk- Henryk Kowalak Łuszczów I 130A,
20-258 Lublin 62
205 902,00 2,83 0,13 - do 24 godz. 30

Zgodnie z art.24 ust.11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy przekazuje Zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt.23 cytowanej wyżej ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron krakówprojektowanie stron kraków