Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Informacja z otwarcia ofert w przetargu na:Zakup, dostawa i instalacja wyposażenia komputerowego z zestawem multimedialnym i urządzeniem wielofunkcyjnym do pracowni kształcenia zawodowego zawodów gastronomicznych w Zespole Szkół Rolniczych w Kijana

2018-11-14 14:44:46

IPR.272.4.32.2018

Zamawiający: Powiat Łęczyński z siedzibą w Łęcznej,
ul. Aleja Jana Pawła II 95A; 21-010 Łęczna,
Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu
nr sprawy: IPR.272.4.32.2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Przedmiot zamówienia : Zakup, dostawa i instalacja wyposażenia komputerowego z zestawem multimedialnym i urządzeniem wielofunkcyjnym do pracowni kształcenia zawodowego zawodów gastronomicznych w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach.

Zamawiający, Powiat Łęczyński z siedzibą w Łęcznej, ul. Aleja Jana Pawła II 95A; 21-010 Łęczna, działając na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że:
1. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 14.11.2018 r. godz. 10:15 w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Łęcznej- pok. Nr 13
2. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 54 400,00 zł brutto:
Część 1 Komputer przenośny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,- 42 000,00 zł
Część 2 Program komputerowy wspomagający gastronomię -wielostanowiskowy – 6 000,00 zł
Część 3 Projektor multimedialny z rozwijanym ekranem – 5 400,00 zł
Część 4 Urządzenie wielofunkcyjne- 1000,00 zł
3. Termin realizacji zamówienia: Zgodnie z zapisami w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj.: w terminie maksymalnie do 14 dni od dnia podpisania umowy.
4. Warunki płatności: Zgodnie z zapisami w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zapisami projektu umowy.
5. Do wyznaczonego terminu składania ofert wpłynęły następujące oferty:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy Cena brutto zł Termin dostawy
1. KNS Przemysław Wielgo, ul. Młoda 53, 25-619 Kielce Zadanie 1-
Zadanie 2- 1800,00
Zadanie 3- 6382,80
Zadanie 4-1950,00
Zadanie 1-
Zadanie 2-5 dni
Zadanie 3- 5 dni
Zadanie 4- 5 dni

2. MEGATECH Dariusz Gutek, ul. Energetyków 45, 20-468 Lublin Zadanie 1- 39704,40
Zadanie 2- 5535,00
Zadanie 3- 5387,40
Zadanie 4- 959,40
Zadanie 1- 5 dni
Zadanie 2- 14 dni
Zadanie 3- 5 dni
Zadanie 4- 5 dni

3. Maxbiuro Michał Ornatowski, ul. Targowa 23, 21-010 Łęczna Zadanie 1- 31164,00
Zadanie 2- 3800,00
Zadanie 3-
Zadanie 4-
Zadanie 1- 5 dni
Zadanie 2- 5 dni
Zadanie 3-
Zadanie 4-

Zgodnie z art.24 ust.11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z póź. zm.) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt.23 cytowanej wyżej ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia.14.11.2018r.. .......................................... 14.11.2018r............................................. (podpis osoby sporządzającej (data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stronprojektowanie stron