Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

zapytanie ofertowe na: „Zakup wyposażenia do Sali doświadczania świata dla ORW w Łęcznej”

2018-11-13 11:58:18

.,


IPR. 272.1.67.2018 Łęczna, dnia 13.11.2018 r.

Zapytanie ofertowe
„Zakup wyposażenia do Sali doświadczania świata dla ORW w Łęcznej”
w ramach projektu pn.: „Ośrodek Wsparcia Rodzin w Powiecie Łęczyńskim”, nr projektu RPLU.11.02.00-06-0062/17, realizowanego przez Powiat Łęczyński, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa XI „Włączenie społeczne” Działanie 11.2 „Usługi społeczne i zdrowotne”.

I. ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa:
NIP:
Regon:
Adres:
Adres strony internetowej:
E-mail:
Numer telefonu:
Numer faksu:
Czas urzędowania: Powiat Łęczyński
505-001-77-32
431019425
ul. Aleja Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna
www.powiatleczynski.pl
zamowienia@powiatleczynski.pl
81 53 15 200
81 752 64 64
Poniedziałek – Piątek 7:00-15:00, Wtorek 8:00-16:00

II. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA:
Strona Zamawiającego: www.powiatleczynski.pl , zakładka zamówienia publiczne, zakładka zamówienia do 30 tys euro., www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl


III. TRYB ZAMÓWIENIA.
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Zasadą konkurencyjności, opisaną
w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zapisami zawartymi w Uchwale Zarządu Powiatu Nr 568/2016 z dnia 07.10.2016r. w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiot zamówienia określają postanowienia niniejszego Zapytania oraz zasady realizacji opisane we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do Zapytania.
Kod CPV 39162110-9 – sprzęt dydaktyczny,
39162100-6 – pomoce dydaktyczne,

2. Cel zamówienia:
Zakup wyposażenia służącego doposażeniu sali doświadczania świata, dostosowanego do potrzeb dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami.
3. Wyposażenie powinno być fabrycznie nowe, nie mające śladów uszkodzeń zewnętrznych i uprzedniego używania tzn. że żadna część składająca się na dane wyposażenie nie może być wcześniej używana, musi pochodzić z bieżącej produkcji, być sprawna. Dostarczone artykuły muszą być odpowiednio zapakowane, aby zapobiec uszkodzeniu w czasie dostawy. Zamawiający wymaga, aby instrukcje do zamawianych towarów były w języku polskim
4. Dostarczone wyposażenie musi posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem
5. Wykonawca dostarczy zamawiany asortyment we własnym zakresie i na własny koszt do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, w dni robocze od poniedziałku do piątku, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznie
z Zamawiającym. Gotowość dostawy wykonawca zgłosi na co najmniej 2 dni przed planowanym terminem dostawy.
6. Wykonawca odpowiada za dostarczony asortyment w czasie transportu.
W przypadku uszkodzeń ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody.
7. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wszelkich szkód spowodowanych przez wykonawcę i powstałych w trakcie realizacji zamówienia.
W przypadku stwierdzenia, że dostarczone produkty:
• są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające używanie, a wady
i uszkodzenia te nie powstały z winy zamawiającego lub
• nie spełniają wymagań zamawiającego określonych w przedmiocie zamówienia lub
• dostarczone produkty nie odpowiadają pod względem jakości, trwałości, funkcjonalności oraz parametrów technicznych
Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt.
8. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi i obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
9. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych z podziałem na dwa zadania.
10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
11. W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia mogą być podane niektóre charakterystyczne cechy dla producenta, które należy rozumieć jako preferowany typu w zakresie określenia minimalnych wymagań jakościowych. Nie są one wiążące i można dostarczyć elementy równoważne, które posiadają co najmniej takie same lub lepsze normy, parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne, będą tożsame tematycznie i o takim samym przeznaczeniu oraz nie obniżą określonych w opisie przedmiotu zamówienia standardów. Podane w opisach szczegółowe cechy mają jedynie na celu sprecyzowanie oczekiwań jakościowych zamawiającego.
WYPOSAŻENIE SALI DOŚWIADCZANIA ŚWIATA W ORW

L.P. OPIS
ZADANIE 1
1. Podświetlana misa 1 szt
2. Rowerek trójkołowy Duży
3. Słup wodny 1 szt
4. Łuk sensoryczny do mocowania ściennego 2 szt.
5. Sieć światełek LED Wąż świetlny 5 szt.
6. Nasadki trójkątne proste 10 szt.
7. Nasadka piankowa typu JAJKO 3 szt.
8. Nakładka korygująca zestaw
9. Sensoryczny zestaw piłek typu YUCK E BALLS 1 szt.
10. Zestaw klamerek Duże klamerki
12. Nakładanka z uchwytem (puzzle z uchwytami) 28x28
13. Walce do układania wieży Mały zestaw
15. Mała piaskownica 1 szt
16. Piłka masująca 75 cm
17. Piłka lekarska 1,5 kg
18. Piłka gimnastyczna donut 60 cm
20. Łóżko wodne 140cmx200cm
21. Domek lustrzany z wyposażeniem 1 szt
22. Materiały do percepcji zmysłowej Duzy zestaw
ZADANIE 2
1. Kocyk obciążeniowy 3 szt.
2. Kolorowa sałatka 1 szt
3. Rotor elektryczny 1 szt

V. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERTY.
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
L. p. Kryterium Znaczenie procentowe kryterium Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1 Oferowana cena 100% 100

Zamawiający dokona oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
P N
PC = ------- x 100pkt
P B
gdzie,
P C - ilość punktów za kryterium cena,
P N - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
P B – cena oferty badanej.
3.Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów, a pozostałe oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
4. Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów.
5. Przed zawarciem umowy Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje
z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą lub z dwoma Wykonawcami, których oferty zostały ocenione najwyżej, w szczególności, jeśli oferty przekroczą kwoty, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia lub zaproponowane ceny w rażący sposób odbiegają od cen rynkowych. Jeżeli najniższa złożona oferta przekracza cenę zakontraktowaną w budżecie, Zamawiający przeprowadzi ze wszystkimi wykonawcami negocjacje. Jeśli w wyniku negocjacji dojdzie do zmiany treści ofert, Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę ostateczną w terminie 2 dni od dnia zakończenia negocjacji.
VI. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI
Anna Giszczak ,Edyta Szostakiewicz adres e-mail: zamówienia@powiatleczynski.pl , tel. 081 5315203
VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Termin wykonania zamówienia: 31 grudzień 2018
2. Termin płatności: przelew, zapłata w ciągu 14 dni od otrzymania faktury VAT, przekazanej Zamawiającemu
VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1. Warunki wymagane od Wykonawców – o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
Wykonawca winien wykazać, że należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 dostawę wyposażenia terapeutycznego o wartości min. 3000,00 zł brutto.
IX. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postepowaniu Wykonawca do oferty załączy:
1) Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania Ofertowego oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie. Dowodami są poświadczenia, referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane (np. protokoły odbioru)
2) Oświadczenie o spełnianiu warunków stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.
2. O udzielenie zamówienia nie może ubiegać się Wykonawca, wobec którego jest prowadzone postępowanie likwidacyjne, upadłościowe lub naprawcze, jak również który pozostaje pod zarządem komisarycznym
w świetle obowiązujących przepisów prawa polskiego. W celu potwierdzenia spełniania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca zobowiązany jest załączyć odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

X. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA WYKONAWCY:
1. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Beneficjentem i/lub Partnerami projektu.
2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem i/lub Partnerami projektu lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta i/lub Partnerów projektu lub osobami wykonującymi w jej imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. Do potwierdzenia braku wykluczenia Wykonawcy wraz z ofertą składa on oświadczenie o braku powiązań, o których mowa w ust. 1.
4. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.
5. O wykluczeniu wykonawcy Zamawiający zawiadomi wykonawców w piśmie informującym o wyniku postępowania.
XI. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU ODRZUCENIA OFERT:
1. Odrzuceniu podlegają oferty, które:
a) Są złożone przez wykonawców podlegających wykluczenia
z postępowania.
b) Nie spełniają kryteriów dostępu niniejszego Zapytania ofertowego.
c) Ich treść nie odpowiada treści Zapytania.
d) Są niezgodne z przepisami prawa.
e) Podlegają unieważnieniu na podstawie przepisów prawa.
2. O odrzuceniu ofert Zamawiający zawiadomi wykonawców w piśmie informującym o wyniku postępowania.
XI. WARUNKI ZMIANY UMOWY:
Zmiany umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
XII. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA ORAZ MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
1. Prosimy o złożenie oferty wyłącznie na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 i 1a do niniejszego Zapytania w terminie do 21.11. 2018 r drogą , elektroniczną na adres (zamówienia@powiatleczynski.pl )
2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.11.2018 r. w Sali konferencyjnej nr 13 o godz 10:15
XIII. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ
30 dni od upływu terminu otwarcia oferty.
XIV. ZAWARTOŚĆ OFERTY
1.Formularz ofertowy sporządzony w języku polskim (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) - w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną,
2.Formularz cenowy sporządzony w języku polskim, ceny w PLN (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do zapytania ofertowego),
3. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (dotyczy również wspólników spółki cywilnej),
4. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku, gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez pełnomocnika
6. Złożona oferta oraz załączniki muszą być parafowane na każdej stronie. Oferta oraz załączniki muszą być podpisane przez Oferenta. Kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Oferenta.
7. Zamawiający powiadomi wykonawców o wyniku postępowania pisemnie.
XV. DODATKOWE POSTANOWIENIA
1. Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów wskazanych
w zaproszeniu do składania ofert w sytuacji ich niezłożenia wraz z ofertą
w wyznaczonym terminie.
2. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a) będzie złożona w niewłaściwej formie,
b) jej treść nie będzie odpowiadała treści zaproszenia do składania ofert,
c) jej złożenie będzie czynem nieuczciwej konkurencji,
d) cena najkorzystniejszej oferty będzie przewyższała kwotę, którą zamawiający ma zamiar przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – przy czym zamawiający może zwiększyć kwotę którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty,
e) oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny,
f) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
g) wpłynęła po terminie;
h) zawiera cenę dumpingową tzn. cenę niepokrywającą kosztów produkcji.
3. Zamawiający może wezwać wykonawcę do wyjaśnienia treści złożonej oferty, jednak wyjaśnienia nie mogą prowadzić do negocjacji lub zmiany treści oferty;
4. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę, który w okresie ostatnich trzech lat, przed dniem składania ofert, wykonał nienależycie zamówienie publiczne.
5. oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zaproszeniu do składania ofert
i uzyska najwyższą ilość punktów, z zastrzeżeniem pkt 5.
7. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postepowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
XVI. KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe
w Łęcznej ul. Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna,tel. 80 53 15 200
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
6. Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

…………………………
Data i podpis kierownika Zamawiającego

1. Wykaz załączników do Zapytania ofertowego:
a) Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy;
b) Załącznik nr 2 – Oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu i braku podstaw do wykluczenia.
c) Załącznik nr 3 – Oświadczenie dot. zastosowania równoważnych do wykazanych w dokumentacji Załącznik nr 4 – Wykaz dostaw
d) Załącznik nr 5 – Wzór umowy dostawy
e) Załącznik nr 6 - Oświadczenie RODO

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron internetowychprojektowanie stron internetowych