Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Notatka z wyboru oferty na: „Zakup wyposażenia do Sali doświadczania świata dla ORW w Łęcznej.”

2018-11-07 14:32:13

.

Znak sprawy: IPR.272.1.65.2018 Załącznik Nr 2 do Regulaminu udzielenia zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 tys. euro
NOTATKA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

1 Opis przedmiotu zamówienia:
„Zakup wyposażenia do Sali doświadczania świata dla ORW w Łęcznej.” w ramach projektu pn.: „Ośrodek Wsparcia Rodzin w Powiecie Łęczyńskim”, nr projektu RPLU.11.02.00-06-0062/17, realizowanego przez Powiat Łęczyński, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa XI „Włączenie społeczne” Działanie 11.2 „Usługi społeczne i zdrowotne”.
2.Wartość zamówienia przeznaczona przez Zamawiającego na kwotę 5978,87 zł brutto, w
3. W dniu 30.10.2018 zwrócono się do 3 niżej wymienionych wykonawców z zapytaniem ofertowym:
1. Moje Bambino Sp.z o.o. ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź
2. 7 Zmysłów Integracja Sensoryczna ul. Starego Dębu 7/3 03-082 Warszawa
3. Nowa Szkoła ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25,90-248 Łódź
Zapytanie skierowano faksem, mailem (właściwe podkreślić).
4. Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy ofert):
Nie uzyskano żadnej oferty na w/w postepowanie
6. Uzasadnienie wyboru:
7. Postępowanie prowadził: Edyta Szostakiewicz

AKCEPTUJĘ ………………………………………………
(podpis Kierownika Jednostki/ Naczelnika Wydziału)ZATWIERDZAM .......................................................................
(Przewodniczący Zarządu)

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

agencja interaktywnaagencja interaktywna