Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zaproszenie do złożenia oferty na WYKONANIE I DOSTAWĘ TABLIC REJESTRACYJNYCH DO OZNACZANIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH NA POTRZEBY STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁĘCZNEJ

2018-11-07 09:52:39

NR SPRAWY: IRP.272.1.66.2018Łęczna, dnia 07.11.2018
Znak sprawy: IRP.272.1.66.2018ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

I. Zamawiający
Powiat Łęczyński – Starostwo Powiatowe w Łęcznej
adres: Al. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna
tel./81/ 531-52-04, fax /81/ 752-64-64
www.powiatleczynski.pl
e-mail: zamowienia@powiatleczynski.pl
NIP 713-23-98-078,
REGON 431029168
Godziny pracy: poniedziałek, środa piątek 7:00-15:00, wtorek 8:00-16:00


zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pn.:
„WYKONANIE I DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH DO OZNACZANIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH NA POTRZEBY STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁĘCZNEJ”

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie Zarządzenia nr 75/2016 Starosty Łęczyńskiego z dnia 19 września 2016 r., w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, w oparciu o art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U z 2017 r. poz. 1277 z późn. zm.).


II. Informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty:

Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest kompleksowa usługa wykonania i dostawy tablic rejestracyjnych do oznaczania pojazdów mechanicznych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Łęcznej w partiach wynikających ze zgłaszanego zapotrzebowania.
2. Tablice rejestracyjne należy wykonać zgodnie z parametrami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2355 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 02 maja 2012 r. w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1751) oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym – (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.),
3. Wzory tablic rejestracyjnych, umieszczanych na nich znaków i symboli, a także ich opis określa załącznik nr 13 do w/w Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa.
4. W przypadku zmiany w/w przepisów tablice powinny być wykonane zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień składania zamówienia przez Zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i dostarczenia nowych tablic rejestracyjnych, których rodzaj i szacowaną ilość Zamawiający określił w tabeli nr 1 w terminie określonym w formularzu ofertowym. Termin dostawy nowych tablic rejestracyjnych stanowi kryterium oceny ofert.
6. Dostarczane tablice powinny być pakowane w kartonach z czytelnym opisem numeru serii i kolejnymi numerami, opakowane w folię ochronną dla każdego kompletu (jako komplet należy rozumieć dwie tablice z tym samym numerem rejestracyjnym).
7. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru, na swój koszt, z siedziby Zamawiającego tablic rejestracyjnych złomowanych oraz ich zniszczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w sposób uniemożliwiający ich powtórne użycie, w terminie określonym w formularzu ofertowym. Termin odbioru tablic rejestracyjnych złomowanych stanowi kryterium oceny ofert.
8. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i dostawy tablic rejestracyjnych: zwyczajnych, indywidualnych, zabytkowych, tymczasowych oraz wtórników do oznaczania pojazdów. Realizacja zamówienia wtórników indywidualnych, zabytkowych oraz zwyczajnych tablic rejestracyjnych będzie następować w czasie wskazanym przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Termin dostawy tablic rejestracyjnych: zwyczajnych, indywidualnych, zabytkowych, tymczasowych oraz wtórników do oznaczania pojazdów stanowi kryterium oceny ofert.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania przesunięć ilościowych, pomiędzy pozycjami wyszczególnionymi w formularzu ofertowym, według faktycznego zapotrzebowania na tablice w roku 2019. Ilość zapotrzebowania jest przybliżona i może ulec zmianom dostosowanym do aktualnego zapotrzebowania Zamawiającego. Podane ilości stanowią wiec szacowane ilości zamówienia, w wyniku czego nie mogą stanowić podstaw do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń względem Zamawiającego z tytułu niezrealizowanych dostaw albo podstawy do odmowy realizacji dostaw.
10. Zamawiający każdorazowo złoży Wykonawcy - pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną – zamówienie na wykonanie tablic rejestracyjnych: zwyczajnych, indywidualnych, zabytkowych, tymczasowych oraz wtórników z określeniem ich ilości, zakresu, rodzaju.
11. Stosownie do złożonego każdorazowo zamówienia tablice rejestracyjne będą wyprodukowane i dostarczone transportem i na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiającego tj. do Starostwa Powiatowego w Łęcznej Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych.
12. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 24 miesięcy na każdą partię dostarczonego towaru.
13. Wykonawca przez okres realizacji umowy obowiązany jest posiadać aktualny certyfikat na dostarczane tablice rejestracyjne.

Tabela nr 1 Wykaz przewidywanych potrzeb według rodzaju tablic:
Lp. Rodzaj tablic Przewidywana ilość (w szt.)

1. Samochodowe jednorzędowe 10 850
2 Samochodowe dwurzędowe 100
3. Samochodowe jednorzędowe zmniejszone 30

4. Samochodowe indywidualne jednorzędowe 4
5. Samochodowe indywidualne dwurzędowe 4
6. Samochodowe zabytkowe jednorzędowe 6
7. Samochodowe zabytkowe dwurzędowe 6
8. Do przyczep jednorzędowe
300
9. Do przyczep dwurzędowe
200
10. Motocyklowo-ciągnikowe
690
11. motocyklowe indywidualne
5
12. Motocyklowe zabytkowe 5
13. Motorowerowe 200
14. Tymczasowe samochodowe jednorzędowe 40
15. Tymczasowe samochodowe jednorzędowe zmniejszone 10
16. Tymczasowe motocyklowo-ciągnikowe 10

Ogółem:
12 460
14. Przedmiot zamówienia określony został we Wspólnym Słowniku Zamówień następującymi kodami i nazwami:
34928470-3 Elementy oznakowania


III. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania:
od dnia 02.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że posiada zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne prowadzonego przez właściwego Marszałka Województwa na podstawie art. 75a ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 ze zm.), właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeśli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 50 tys. zł;
3) zdolności technicznej lub zawodowej,
a) doświadczenie:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał minimum 2 usługi wykonania i dostawy tablic rejestracyjnych o wartości równej lub przekraczającej 50 000,00 zł brutto (słownie pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) każda z tych dostaw
b) osoby zdolne do realizacji zamówienia:
Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia,
c) potencjału technicznego:
Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia,

Spełnienie warunków udziału w postepowaniu, o których mowa powyżej Zamawiający zweryfikuje na podstawie oświadczenia Wykonawcy w formularzu ofertowym oraz dokumentów dołączonych do oferty.

2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:
1. który nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu.
2. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 z póżn. zm.)

Brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej Zamawiający zweryfikuje na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawcę.

V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
W celu wykazania braku podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:
1. Formularz ofertowy (wg. wzoru załącznika nr 1) – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności w/w dokumentu w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz wskazane przez Wykonawcę dokumenty.
3. Kopię zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne prowadzonego przez właściwego Marszałka Województwa na podstawie art. 75a ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.), właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy.
4. Wykaz zrealizowanych dostaw według załącznika nr 3 do zapytania ofertowego wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, wraz z dowodami określającymi czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
5. Kopię opłaconej polisy OC lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 50 000 zł.

Oferta, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.


VI. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
1. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w zapytaniu ofertowym; IRP.272.1.66.2018
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wezwania, zapytania oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku wykorzystania faksu lub drogi elektronicznej każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
4. Korespondencję związaną z przedmiotowym postępowaniem, należy kierować na adres:
Starostwo Powiatowe w Łęcznej
e-mail: a.jozwiak@powiatleczynski.pl , fax. 81 752 64 64
5. Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
Agnieszka Jóźwiak; e-mail: a.jozwiak@powiatleczynski.pl tel. 81 53 15 204

VII. Termin związania ofertą:
Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VIII. Opis sposobu przygotowywania ofert:
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim oraz mieć formę pisemną pod rygorem nieważności
5. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania
6. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
7. Oferta oraz wymagane formularze, składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
8. Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
9. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty: oświadczenia, załączniki
i inne, o których mowa w zapytaniu.
10. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami, zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
11. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić napis
określający przedmiot zamówienia publicznego:

OFERTA NA WYKONANIE I DOSTAWĘ TABLIC REJESTRACYJNYCH DO OZNACZANIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH NA POTRZEBY STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁĘCZNEJ”
Nr sprawy IRP.272.1.66.2018
Nie otwierać przed dniem 14.11.2018r. godziną 10:15


IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
1. Ofertę należy złożyć do dnia 14.11.2018 r do godziny 10:00
1) pocztą lub przesyłką kurierską na adres Zamawiającego: Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A, lub
2) osobiście w siedzibie Zamawiającego, w kancelarii podawczej (pierwsze piętro, pokój nr 111),
2. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane.
3. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.X. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Cena oferty oznacza cenę zaproponowaną przez Wykonawcę za realizację całości zamówienia. Zostanie ona określona przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1).
2. Wykonawca określi cenę całkowitą oferty brutto dla przedmiotu zamówienia podając je w zapisie liczbowym, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Wartości cenowe należy podać w złotych polskich (PLN)
4. Każdy z wykonawców może podać tylko jedną cenę za realizację zamówienia.
5. Cenę oferty należy określić z należytą starannością, na podstawie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją zadania.
6. Obowiązkiem Wykonawcy jest prawidłowe ustalenie podatku VAT.

7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług wykonawca nie dolicza podatku VAT do ceny ofertowej i w formularzu ofertowym w rubryce podatek VAT – wskazuje zapis „obowiązek podatkowy po stronie zamawiającego”, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

XI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
1. Zamawiający uzna ofertę za spełniająca wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
a) oferta spełnia wymagania określone niniejszym zapytaniem,
b) oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie.
2. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %)
1 Cena „C” 80
2 termin dostawy nowych tablic rejestracyjnych i odbioru tablic złomowych „T” 10
3 termin dostawy wtórników, indywidualnych i zabytkowych tablic rejestracyjnych „W” 10

1) W kryterium „CENA” Zamawiający porówna i oceni oferty, według następującego wzoru matematycznego:
Cena najtańszej oferty
Cena = _________________________ x 80% x 100 pkt.

Cena oferty badanej

2) W kryterium „Termin dostawy nowych tablic rejestracyjnych i odbioru tablic złomowych” „ Zamawiający porówna i oceni oferty, według następującego wzoru:

T = (Tmin. / Tof.) x 10
gdzie:
Tmin. – najkrótszy termin ( w dniach roboczych) dostawy nowych tablic rejestracyjnych i odbioru tablic złomowanych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego spośród wszystkich złożonych ofert,
Tof. – proponowany termin dostawy ( w dniach roboczych)nowych tablic rejestracyjnych i odbioru tablic złomowanych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego w danej ofercie,
T – ilość punktów za termin przyznanych danej ofercie.

3) W kryterium „Termin dostawy wtórników, indywidualnych i zabytkowych tablic rejestracyjnych” Zamawiający porówna i oceni oferty, według następującego wzoru:
W = (Wmin./Wof.) x 10
gdzie:
Wmin. – najkrótszy proponowany termin ( w dniach roboczych) dostawy wtórników, indywidualnych i zabytkowych tablic rejestracyjnych, od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego.
Wof. – proponowany termin ( w dniach roboczych) dostawy wtórników, indywidualnych i zabytkowych tablic rejestracyjnych w danej ofercie, od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego
W – ilość punktów za termin dostawy wtórników, indywidualnych i zabytkowych tablic rejestracyjnych przyznanych danej ofercie.

3. Za najkorzystniejszą ofertę zamawiający uzna ofertę obejmującą wykonanie opisanego przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie i zgodnie z wymaganiami oraz zawierającą najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert.
4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
6. Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe

XII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie – wg. wzoru umowy, stanowiącym załącznik nr 2
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.
4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłane w formie notatki służbowej z przeprowadzonego postępowania pocztą elektroniczną do Wykonawców uczestniczących w postępowaniu oraz zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
5. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
6. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający, może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny,

XIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia:
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

XIV. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienie niniejszego postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

XV. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych osoby fizycznej.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1. administratorem danych osobowych pozyskanych w toku postępowania jest Starostwo Powiatowe w Łęcznej ul. Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, tel. kontaktowy; (81) 5315200
2. administrator wyznaczył inspektora danych osobowych. Kontakt w sprawach danych osobowych można uzyskać poprzez adres e-mail:: inspektor@cbi24.pl.
3. dane osobowe pozyskane przez Administratora przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr IPR.272.1.66.2018 pn.: WYKONANIE I DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH DO OZNACZANIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH NA POTRZEBY STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁĘCZNEJ” prowadzonym w oparciu o art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz.1986 z późn. zm.) , dalej „ustawa Pzp”
4. odbiorcami danych osobowych pozyskanych w ramach niniejszego postepowania mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp.
5. zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp dane osobowe pozyskane w ramach niniejszego postępowania będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. przetwarzane dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Administratora do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10. obowiązek podania przez Pana/Panią danych osobowych bezpośrednio Pana/Panią dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanych z udziałem w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z UstawyZałączniki:
1. Załącznik nr 1 -Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 – Wzór umowy
3. Załącznik nr 3 – Wykaz usług


Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron wwwprojektowanie stron www