Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zapytanie ofertowe na sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości gruntowej.

2018-11-06 12:31:51

NR SPRAWY : GKN.272.1.27.2018

GKN. 272.1. 27 . 2018 Łęczna, dnia 5 listopada 2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie Zarządzenia Nr 75/2016 Starosty Łęczyńskiego z dnia 19 września 2016 roku w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, w oparciu o art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. z 2017r. Dz. U. poz. 2077 z późn. zm.) Starostwo Powiatowe w Łęcznej zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie operatu szacunkowego wartości nieruchomości.
I. ZAMAWIAJĄCY:
Powiat Łęczyński – Starostwo Powiatowe w Łęcznej
adres: Al. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna
tel./81/ 531-52-21, fax /81/ 752-64-64
e-mail: h.ganski@powiatleczynski.pl
NIP 713-23-98-078,
REGON 431029168
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
CPV: 70000000-1 usługi w zakresie nieruchomości

Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości gruntowej, położonej w gminie Spiczyn, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 0004- Kijany, jako działka nr 111/7 o pow. 1,1409 ha, dla której Sąd Rejonowy Lublin- Wschód z siedzibą w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00159809/8. Określić wartość dla wymienionej działki. Nieruchomość gruntowa stanowi własność Powiatu Łęczyńskiego i przeznaczona jest do sprzedaży.
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 30 listopada 2018 r.

IV.SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
Wypełnić załączony formularz

V.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1) Starostwo Powiatowe w Łęcznej, ul. Al. Jana Pawła II 95A, 21 – 010 ŁĘCZNA,
2) Do 9 listopada 2018 r. do godz. 1000,
3) pocztą, przesyłką kurierską, osobiście lub drogą elektroniczną.
VI. KRYTERIUM WYBORU OFERTY
Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie kryterium ceny:
tj. cena oferowana brutto – waga 100%

Łęczna, dnia 5 listopada 2018 r.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron warszawatworzenie stron warszawa